سرعت آسیاب اسب بخار آسیاب 683 کاسه

Ampacity - zarsimﻓﻮﻻﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ، ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎﻯ ﺿﺪ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ .. ﻛﺸﺶ ﺛﺎﺑﺖ. ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﻴﻢ .. Continuous Mill .. Page 683.سرعت آسیاب اسب بخار آسیاب 683 کاسه,salehie_2 - Scribdدﻳﺪم ﻫﻤﺎن آش اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻛﺎﺳﻪ و ﻫﻤﺎن آب در ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ! .. و ﺟﻤﻌﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎد ه ارض ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎر ﻣﺬاب ﺑﻮد ﭼﻮن ﻓﻠﺰّ ، ﺑﺨﺎر او ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ ﻛﺮة ﻧﺎرﺷﺪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻌﺾ اﺟﺰاﺋﻲ از ﺟﻮف ﺑﺮو . و ﺑﻪ ﻧﻈﺮآﻳﺪ ، و از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺮ ﺧﻂّ ﺳﻄﺢ ، و از ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺪاد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺮ آن ﺧﻂّزﻣﺎن ، ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ و .. آب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ آﺳﻴﺎب و اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎس ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﮔﺮدان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد –443 ﺣﻨﻴﻒ : ﻣﺎﻳﻞ.يکهزار واژه اصيل تركي در پارسي « وارلیق25 ا کتبر 2010 . و اَتليغ = آتليْق = آت (اسب) + ليْق (اك) = اسب داري ، سواردلاور ، شخص مشهور ؛ اتلغ ار = سواره (1،19) . اردالايان = ار (پهلوان) + دالا (به زمين زندن با ضربت و سرعت) + يان (اك ... بايده = بايدا = ظرف دهن پهن كه از كاسه بزرگتر است و از ديگ كوچكتر .. همريشه با دگيرمان (و دييرمان = آسياب) ، اين لغت هرچند بصورت طاير به.

طلب الإقتباس

تعليقات

کتابنامه رشد راهنمایی شماره 1

در انتهاي كتاب نيز انواع ابزارهاي علمي نظير: دماسنج، زمان سنج، ماشين بخار و فشار ... و اجزاء متفاوتي درباره اين كه نور چگونه توليد ميشود، رنگ نور از كجاست، سرعت نور چه .. قطرههاي عرق آنها قرمز رنگ هستند و اين طور به نظر ميرسد كه از بدن اسب آبي خون .. قطب نما، كاغذ، تقويم، آسياب بادي، اسكناس، ساعت، عينك، ميكروسكوپ، كبريت،.

ﺋﯿﻨﻪ آ 1. - Turuz

ارداﻻﯾﺎن = ار (ﭘﻬﻠﻮان) + داﻻ (ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﻧﺪن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺖ و ﺳﺮﻋﺖ) + ﯾـﺎن. (اك ﻓـﺎﻋﻠﯽ) = ﺮﺑ .. ﻧﺸﺪ) ، ﻣﻬﻤﯿﺰ ، آﻟﺘﯽ در ﭘﺎﺷﻨﮥ ﭘﺎ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ دادن و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺐ ؛ ازﻧﮕﻮﻗﻮﭼﯽ ﺳﯽ = ﮐﺴﯽ. ﮐﻪ. ﻣﻬﻤﯿﺰﺳﻮار را .. ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺑﺨﺎر. ا ﮐﻪ از ﺑﺤﺮ . ﺑﺎﯾﺪه = ﺑﺎﯾﺪا = ﻇﺮف دﻫﻦ ﭘﻬﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و از دﯾﮓ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ، اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﺎ. ﺑﺎرداق (ﻇﺮﻓﯽ) .. آﺳﯿﺎب) ، اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﺮخ ﺧـﻮدرو.

نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - خرداد 1381 - شماره 123 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

سینماگران از ارشاد می ترسند - دفتر هیئت دولت

5 ژانويه 2018 . مجهول المکان 12- رضا تک بازو فرزند عباس بنشانی تهران سر آسياب دوالب شهيد کندی. پ 13 ، 97- سيد حميد .. جاري شدن آب در اسكلت روبات و خروج بخار آن، دريچه هاي كوچكي .. سرعت اينترنت، با افت عجيب فروش روبه رو .. برخي موارد به اصطالح كاسه داغ تر از آش .. 5- افسار و دهانه اسب- زخم سخت و غیرقابل عالج- مورد.

يکهزار واژه اصيل تركي در پارسي « وارلیق

25 ا کتبر 2010 . و اَتليغ = آتليْق = آت (اسب) + ليْق (اك) = اسب داري ، سواردلاور ، شخص مشهور ؛ اتلغ ار = سواره (1،19) . اردالايان = ار (پهلوان) + دالا (به زمين زندن با ضربت و سرعت) + يان (اك ... بايده = بايدا = ظرف دهن پهن كه از كاسه بزرگتر است و از ديگ كوچكتر .. همريشه با دگيرمان (و دييرمان = آسياب) ، اين لغت هرچند بصورت طاير به.

سرعت آسیاب اسب بخار آسیاب 683 کاسه,

قیمت روز لوازم التحریر - قیمت یاب

خودکار سلو مدل Speed. قیمت ندارد .. کاغذ علامت گذار پست ايت مدل Flags کد 4-683 - بسته 140 عددي. قیمت ندارد .. کوله پشتي کليپس مدل Horse Ranch.

معاف هستند 70220 گروه کاالئی که از پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه .

27 آگوست 2018 . 29. 29163120. اسید بنزوئیك. 15. 2. شیمیایي و سلولزی. 683. 29. 29163190 .. با قدرت بیش از یك اسب بخار .. دستگاه آسیاب غلطکي. 15.

به فردا بیاندیشیم،در امروز زندگي كنيم،از گذشته . - فكرآفرينان فردا

ما چون کسی هستیم که عنان اسب سرکش را بدست داشته باشد، آیا میتواند دقیقه ای از ... «بتهوون» -خواندن انسان را کامل میکند، سخنرانی و گفتگو او را حضور ذهن و سرعت .. -محبت در حقیقت بسان قطره ی ژاله ی درخشان است که در کاسه ی یک گل خندان قرار .. «مثل یونانی» -مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد سعدی -گرت از.

سرعت آسیاب اسب بخار آسیاب 683 کاسه,

Ampacity - zarsim

ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ، ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎﻯ ﺿﺪ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ .. ﻛﺸﺶ ﺛﺎﺑﺖ. ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﻴﻢ .. Continuous Mill .. Page 683.

Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ، ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎﻯ ﺿﺪ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻮﻻﺩ .. ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﻴﻢ. ﺑﺎ ﻛﺸﺸﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ .. Continuous Mill. ﻧﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ .. ﻞﺑﺎﻛ ﻭ ﻢﻴﺳ ﻪﻣﺎﻧ ﻩژﺍﻭ 683. Percentage.

Word Power - ResearchGate

(A) tree: forest; (B) fish: sea; (C) lumber: mill; .. (A) greater than the speed of sound; (B) faster than lightning; .. .683. A. 684. COLANDER. ﻛﻔﮕ. ﻴﺮ. (A) species of lizard; (B) upright of a sluice; (C) baking dish .. TIGER is to CARNIVOROUS as HORSE is to. ﻧﺴﺒﺖ .. (A) steam apparatus; (B) despotic ruler; (C) airplane freight;.

درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم - مسجد

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻭ، ﻭ ﺣﺘﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ؛ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻗﺎﻃﺮ ﻭ ﺷﺘﺮ. ﺍﻭ، ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻭ .. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻴﺮ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﺪ، ﻭ ﻛﺎﺳـﻪ ... ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺟﺤﺎﺵ ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑـﺮ ﺳـﺮ .. ﺍﺯ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨـﻲ ﺑـﻲ ﻣﺎﻳـﻪ ﻭ ﺑـﻲ ﺑﺨـﺎﺭ .. ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﻮﺩ. (36F. )1. )1(. :ﻧﮕﺎ. ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ، ﺍﻟﺼﻼﺑﻲ، ﺹ. /. 683.

سرعت آسیاب اسب بخار آسیاب 683 کاسه,

بازگشت از منا به مکّه‌ - کتابخانه

در این محل چهل حیوان شامل اسب و قاطر آنچنان نزدیک به هم قرار داده شده بودند که .. تکیه یک آسیاب دارد که به صورت متناوب از نیروی چهار قاطر جهت به حرکت در آوردن آن وآرد .. مکه آمده و چوب‌هایی را از عرعر به طائف و سپس به مکه حمل نمود و با سرعت تمام، چوب‌ها .. آویزان نمود و عبدالملک‌بن‌مروان نیز ده خورشید و دو کاسه بلورین به کعبه هدیه نمود.

گروه صنعتی آزمون با تأســیس درسال 1362 و با . - آزمون ساز مبنا

دستگاه مذکور برای آسیاب نمونه مصالح سخت استفاده می گردد و دارای محفظه. فوالدی ضد سایش ... کنترل واقعی سرعت بارگذاری درحین آزمون مقاومت فشاری از. پارامترهای.

در زاى هوّز - موقع سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السبحاني مُدّ ظِلّه العالي

آدرم; آدرمه : (چوكارْگر و بادزده)اسلحه و نمدزين و زين اسب و درفش مانندى كه نمدزين را با آن دوزند ... و اين بخار كه در 1775 ميلادى مطابق 1189 هجرى، به معرفت روترفور نامى ]دانيل .. آسيا : مخفّف آسياب و در اصطلاح جغرافيايى، نام يكى از قطعات خمسه عالم است كه ... را به سرعت آورده و آن را مى ربايد و از دور كه مى بيند، رفته و صيد مى كند، و عقرب و.

ﮐﺘﺎب اول 679 ﮐﺮت : ﻓﺼﻞ اول ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻬﺎي I- ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺮت II- ﺑﺎز

ﻣﻬﺎﺟﺮ دوري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﺘﻤﺪن درآورد، از آن ﮐﺮت و آﺳﯿﺎ ﺑﻮد ... ي آراﯾﺸﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﻠﻬﺎي زرﯾﻦ ﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻠﻮر ﯾﺎ در .. ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ، و ﮐﺎﺳﻪ .. 683. ، اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻨﺰل. دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪا ﻗﺪرت را ﻣﯿﺎن ﻧﻪ آرﺧﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از آن .. ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ، ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺨﺎر .. ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس، ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺠﻢ و ﺳﺮﻋﺖ.

اینجـــــــــــــا

ﮐﺎه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣﺎده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿﺎب ﺷﺪه،. ﻓﺸﺮده ﺷﺪه (Pressed) ﯾﺎ ... 683. از ﺳﺪﯾﻢ. 28371100. 5. 3. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. 684. ﺳﺎﯾﺮ. 28371900. 5. 3. ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .. ﮐﺎﺳﻪ و دﯾﺴﮏ ﺗﺮﻣﺰ((Brake Disk ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ و. ﻣﻠﺤﻘﺎت دﯾﮕﺮ، ... ﻣﻘﺎوﻣﺖ راه اﻧﺪاز و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. 85332910 .. ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از 120 اﺳﺐ ﺑﺨﺎر. 87013020.

Payam Javan

Iranian Magazine, San Jose, Bay Area, JUNE 2018 Iranian American Magazine, San Jose, CA Persian Magazine Farsi Magazine Northern California World.

Sheet1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

683, 679, فارغ التحصيلان كشاورزي زرين بذر دزفول, دزفول, كشاورزي .. 740, 734, مبین سرعت, تاکسی تلفنی, مهیار صانعی, رشت, بلوار شهید انصاری .. 2460, 2428, 81پرورش اسب, كشاورزي, بابايي, كرمانشاه, بالادربند روستاي گراوند, 9188318339 ... 2764, 2724, بازیافت مواد زائد خزر سبز, آسیاب مواد پلاستیکی, ذکریا عرب.

جواب کامل بازی فندق :: اطلاعات و راهنمای حل جدول

19 مه 1997 . ابر، خبر، خراب، بخار 26. . سکو، بوس، سبک، باک، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس . سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب .. اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه ... ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، ... حل جدولانه کلاسیک 683.

گزیده متون فارسی

خط پهلوی هم بر اثر صعوبت بسیار و نقص فراوان خود به سرعت فراموش گردید و بجای آن خط عربی معمول شد. شعر هجایی و ... آب ها از آسياب افتادن: فرونشستن هياهويي كه به دنبال حادثه اي برخاسته باشد. .. اسب درشکه‌ای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه زانویش خرد شده بود. . بخار تنکی از سوراخ های بینی اسب بیرون می‌آمد.

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﻪ

19 ا کتبر 2011 . ﻗﻮﻩ 19 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1296ﻫـ. ﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ .. ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺩﻯ.

درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم - مسجد

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻭ، ﻭ ﺣﺘﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ؛ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻗﺎﻃﺮ ﻭ ﺷﺘﺮ. ﺍﻭ، ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻭ .. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻴﺮ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﺪ، ﻭ ﻛﺎﺳـﻪ ... ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺟﺤﺎﺵ ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑـﺮ ﺳـﺮ .. ﺍﺯ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨـﻲ ﺑـﻲ ﻣﺎﻳـﻪ ﻭ ﺑـﻲ ﺑﺨـﺎﺭ .. ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﻮﺩ. (36F. )1. )1(. :ﻧﮕﺎ. ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ، ﺍﻟﺼﻼﺑﻲ، ﺹ. /. 683.

Pre:ماشین آلات سنگ زنی، پوست انجمن
Next:استرالیا سنگ آذرین پارامغناطیس