کاهش اکسید منگنز iv توسط زغال چوب

فایل PDF (6375 K) - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزیآشنایی با قارچ های میکوریزی و كاربرد آنها در اكوسیستم های مختلف ... راست زغال اخته و تمشک ... در خاكهاي قلیایي pH دي اكسـید كربـن حاصله از طریق كاهـش .. كشـت شـده در ایـن خاكها، منگنـز را به مقدار بیشـتري از گیاهان ... Spبـا گیاهان گلـدار چند سـاله چوبي ماننـد توسـکا ) .. of external hyphae in soil by four species of vesicular-.کاهش اکسید منگنز iv توسط زغال چوب,آلکالوئید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی11 مارس 2011 . 12. Downloaded from jmp at 21:23 +0430 on Tuesday September 4th 2018 ... ﺟﺰﻳﻲ. ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻦ ﻋﻤﻞ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ. ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ. ﺑـﺎ ﻫﺎ. ﺑﻠﻮغ. ﻟﭙﻪ. ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ. ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ. آﻣﻴﺪ .. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ و. 50. ﻣﻴﻠﻲ .. ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ داغ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮده و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ذﻏـﺎل ... .59 Cho Y, Kodjoe E, Puppala N and Wood AJ.آهن_چیست [فولاد مهر]در انقلاب صنعتی روش‌های جدید تولید آهن بدون ذغال چوب ابداع شد و این روش‌ها بعداً در . وقتی در هوا با اکسیژن ترکیب می‌شود به رنگ قرمز یا قهوه ای در می آید که به آنها اکسید . به منظور به دست آوردن فلز آهن، اکسیژن باید از سنگ معدن‌های طبیعی توسط کاهش . در فرآیندهای متابولیکشان مورد استفاده قرار دهند مثل منگنز به جای آهن برای تجزیه.

طلب الإقتباس

تعليقات

الکتروشیمیایی روش به شده سنتز منگنز اکسید دی ذرات . - علوم محیطی

20 دسامبر 2015 . کاهش یافت. لذا. pH. بهینه برای حذف سرب با استفاده از نانو. ذرات دی اکسید منگنز برابر با. 1. بدست آمد. افزایش زمان تماس باعث. افزایش راندمان حذف.

بر ریز ساختار - انجمن علمی ریخته گری ایران

مشــاهده شــد. افزايش سختی نمونه ها از 284 به 482 ويکرز با اضافه كردن آلومينيم به ميزان 7/5 درصد وزنی، از جمله نتايج قابل ذكر .. انرژی آزاد تشــکيل و پس از آن اكسيد منيزيم، ليتيم و آلومينيم در .. IV گرافيت کروی = .. نمونههای جوانه زايی شــده با فروسيليسيم خالص، پودر زغال چوب، .. ﻓﺮوآﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻮﻻد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮ ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻓﺮو ﻣﻨﮕﻨﺰ.

کربن دی‌اکسید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کربن دی‌اکسید، دی‌اکسید کربن یا گازکربنیک با (فرمول شیمیایی CO۲)، از ترکیب کربُن با . این تولید توسط احتراق چوب و دیگر مواد آلی و سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، زغال سنگ، زغال . کاهش CO2 به CO معمولاً یک واکنش دشوار و آهسته است: . اکسید کربن حدود ۱٫۹۸ کیلوگرم در متر مکعب است که حدود ۱٫۶۷ برابر هوا است.

کاهش اکسید منگنز iv توسط زغال چوب,

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

این گیاه چوبی از تنوع و گسترش زیادی در سطح دنیا برخوردار است به‌نحوی که از مناطق ... سلامت عمومی حمایت می کنند. bos hrv U njemu je zapisano da je papa Ivan IV. .. از ذغال، چوب، اجاق گاز برقی و گازی به عنوان منبع تأمین حرارت استفاده می‌کنند. .. سال به عنوان لیگ سطح یک شناخته می‌شد. pes fas ذشته هفت دهم درصد کاهش یافت.

ﻫﺎي ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ آرﺑﻮﺳﮑﻮﻻر ﺑﺮ زﯾﺴﺘﯽ و ﻗﺎرچ اﺛﺮات ﮐﺎرﺑﺮد زﻏ - مجله مدیریت خاک و .

25 فوریه 1996 . ﺑﺎ ﻗﺎرچ. ﮔﻠﻮﻣﻮس. ورﺳﯿﻔﺮم. (. GV. )) ﺑﻮد . زﻏﺎل. ﻫﺎي. زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣ . رﯾﺸﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، . ﻫﺎش ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﻣﻘﺪار. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎده آﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺎك. ﻫﺎ ﺳﺒﺐ. ﮐﺎﻫﺶ .. اﺛﺮ اﻓﺰودن زﻏﺎل زﯾﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻮب ﺳﺨﺖ. 2( .. ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﯿﺪي ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ ... Addition of each four types of organic treatments caused a.

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

60 كيلوگرم مفتول آلومينيومی، 56 كيلوگرم فرو منگنز،LF. 113 كيلوگرم فرو . بنابراين ميزان آلومينيم ذوب افزايش می يابد. تغييرات ... می گيرد، ذوب می شود و مذاب چدن، ذرات اكسيد آلومينا و. * اين متن ترجمه .. بلند با سوخت زغال چوب در آمريکا، در نيوبری ميشيگان، در. سال 1945 پس .. 4th European Conference & Expo Duplex. 8.

پرسش و پاسخ شیمی - وب سایت شیمی

1 آوريل 2015 . این ماده مخلوطی از دو قسمت سرب(II) اکسید و یک قسمت سرب(IV) اکسید می ... آزمایشگاه رنج قابل قبول برای حلالیت اکسید منگنز رو اعلام کنیم… ... بستگی به پتانسیل کاهش آن فلز دارد. ... بخصوص منظور من اکسیژنی هست که زمان بخوایم با زغال چیزی رو کباب . بعد سوختن با رغال و چوب تبدیل به دی اکسید میشود.

اصل مقاله (1235 K)

7 نوامبر 2016 . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻮﭼﺎر ﮐﻮد ﮔﺎوي ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿ. ﺐ . زﻏﺎل زﯾﺴﺘﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ، ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ. اﻗﻠﯿﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ر. اﻫﮑﺎرﻫﺎي. ﻧﻮﯾﻨﯽ. ﺑﺮاي. ﮐﺎﻫﺶ. دي. -. اﮐﺴﯿﺪ. ﮐﺮﺑﻦ. اﺗﻤﺴﻔﺮ. اراﺋﻪ .. ﺑﻪ روش ﻋﺼﺎره. ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﯽ. -. ﮐﺮﺑﻨﺎت. ﺳﺪﯾﻢ،. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ. ﻣﺼﺮف ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ. (. ﻣﻨﮕﻨﺰ، .. ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮگ.

اصل مقاله (6051 K)

این آلاینده ها در پساب بسیاری از کارخانجات از جمله تبدیل زغال،. پالایشگاه نفت، رزین و پلاستیک، نگهداری چوب، آبکاری فلزها، . اکسید شدن ترکیبات آروماتیک سمی زیادی را که شامل فنلها، HRP دارد.(۱۹) . پراکسیداز منگنز (MnP، با آنزیم ناشناخته) که از طریق . کاهش جذب ترکیبات فنل در گیاه، با رسوب دادن آن در سطح ریشه.

شرکت تولیدی گیوان شیمی - اکسید منگنز کریستال سبز رنگ

20 ژوئن 2018 . اکسید منگنز IV ) )یک ترکیب معدنی با فرمول MnO۲است . . آنزيمي از قبيل آرژيناز فسفاتاز و غيره شركت دارد كمبود آن باعث كاهش رشدمی شود.

ذرت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺮ اﮔﺰوزي ﺗﻨﺶ

اﮔﺰوزي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ . ازن، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد و ﻧﻴﺘﺮوژن، .. ﻣﻨﮕﻨﺰ. (Mn). ،. اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ. % 65. و آب ﻣﻘﻄﺮ دﻳﻮﻧﻴﺰه ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮگ ... ﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ از ﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ... responses in tree foliage exposed to coal-fired . phytoremediation potential of four plant species.

نکته و تست

کاهش. افزایش. می دهند. -2. تعداد یون های تولید شده بر اثر انحالل یک م. ول. 5. O2. N . در واکنش یون اکسید با آب، مولکولهای آب نقش اسید برونستد دارند و یون های ... و منگنز ). IV. (. اکسید وارد می کنیم کدام عبارت ها. درست است؟ (1 y. گاز دو اتمی است که با .. واکنش زغال سنگ با بخارآب بسیار داغ یک واکنش جابجایی یگانه محسوب می شود.

نکته و تست

کاهش. افزایش. می دهند. -2. تعداد یون های تولید شده بر اثر انحالل یک م. ول. 5. O2. N . در واکنش یون اکسید با آب، مولکولهای آب نقش اسید برونستد دارند و یون های ... و منگنز ). IV. (. اکسید وارد می کنیم کدام عبارت ها. درست است؟ (1 y. گاز دو اتمی است که با .. واکنش زغال سنگ با بخارآب بسیار داغ یک واکنش جابجایی یگانه محسوب می شود.

فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی - ستاد نانو

کشاورزی هم چون آب، کود، سم و کاهش پساب و آلودگی ها، می تواند سهم بسزایی در . فناوری نانو با تغییر و اثرگذاری در فرموالســیون کودها و تولید موادی با ویژگی های . حرارت های زیاد به ذغال زیســتی تبدیل می گردد. .. آهن صفرظرفیتی، نانو دی اکسید آلومینیوم، نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو لوله های ... کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب.

کربن دی‌اکسید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کربن دی‌اکسید، دی‌اکسید کربن یا گازکربنیک با (فرمول شیمیایی CO۲)، از ترکیب کربُن با . این تولید توسط احتراق چوب و دیگر مواد آلی و سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، زغال سنگ، زغال . کاهش CO2 به CO معمولاً یک واکنش دشوار و آهسته است: . اکسید کربن حدود ۱٫۹۸ کیلوگرم در متر مکعب است که حدود ۱٫۶۷ برابر هوا است.

استحصال طلا به روش سيانوراسيون(عوامل موثر در حلاليت طلا)

زيرا حلاليت گازها با افزايش درجه حرارت کاهش پيدا مي کند. . از مواد و ترکيبات اکسيدکننده نيز استفاده نمود مانند آب اکسيژنه، اکسيد منگنز ( ( IV، اکسيدسرب، ... در سال 1894 جانسون روش بازيابي طلا به وسيله ي ذغال چوب از محلول سيانوري را به ثبت.

پاسخ‌تشریحی‌آزمون‌ها فصل‌هشتم:‌

را می توان از واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه نمود: متان ت( گاز ... می یابد: کاهش گزینة )2(: پس از انجام واکنش تعداد یون های موجود در محلول،. A. SO. Cu ... پ( از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن تا دمای .. Cl، همانند واکنش صورت سؤال تولید خواهد شد:2 ت( طی واکنش، منگنز )IV( اکسید با هیدروکلریک اسید، مطابق معادلة زیر، گاز.

کاهش اکسید منگنز iv توسط زغال چوب,

اصل مقاله (1235 K)

7 نوامبر 2016 . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻮﭼﺎر ﮐﻮد ﮔﺎوي ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿ. ﺐ . زﻏﺎل زﯾﺴﺘﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ، ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ. اﻗﻠﯿﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ر. اﻫﮑﺎرﻫﺎي. ﻧﻮﯾﻨﯽ. ﺑﺮاي. ﮐﺎﻫﺶ. دي. -. اﮐﺴﯿﺪ. ﮐﺮﺑﻦ. اﺗﻤﺴﻔﺮ. اراﺋﻪ .. ﺑﻪ روش ﻋﺼﺎره. ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﯽ. -. ﮐﺮﺑﻨﺎت. ﺳﺪﯾﻢ،. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ. ﻣﺼﺮف ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ. (. ﻣﻨﮕﻨﺰ، .. ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮگ.

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب اﺛﺮ ﺑﯿﻮﭼﺎر ﮐﻮد ﮔﺎوي و ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑ - ResearchGate

ﻫﺎ و ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب ﺧﺎك در زﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺑﻪ آن. ﻫﺎ اﻋﻤﺎل. ﺷﺪ . ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﻣﺼﺮف آب ﮔﯿﺎه ﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ. داري ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﮔﯿﺎه ﻧﺪاﺷﺖ . زﻏﺎل زﯾﺴﺘﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ، ﻫﺪاﯾﺖ . و اﮐﺴﯿﺪ. ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ. ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. 25. و. 298. ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دي. اﮐﺴﯿﺪ ... ﻣﻨﮕﻨﺰ c. ﻣﺲ c. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. (. درﺻﺪ. ) (. دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣ. ﺘﺮ. ) (. ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. ﺑﯿﻮﭼﺎر. ) ﻣﻘﺪار.

پاسخ‌تشریحی‌آزمون‌ها فصل‌هشتم:‌

را می توان از واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه نمود: متان ت( گاز ... می یابد: کاهش گزینة )2(: پس از انجام واکنش تعداد یون های موجود در محلول،. A. SO. Cu ... پ( از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن تا دمای .. Cl، همانند واکنش صورت سؤال تولید خواهد شد:2 ت( طی واکنش، منگنز )IV( اکسید با هیدروکلریک اسید، مطابق معادلة زیر، گاز.

(GST, AChE, ) و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ - Aquatic Commons

25 ژوئن 2016 . اﯾﻦ ﮔﺮوه روي ﺑﺴﺘﺮ و اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب. ،. ﺻﺪف ... ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺎ ﯾﻮن ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﺮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .. ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎي آﻫﻦ. آﻟ،. ﻮ . زﻏـﺎل ﺳـﻨﮓ ﺣـﺎوي .. ﻣﻨﮕﻨــﺰ. ﻣ،. ﻮ. ﻟﯿﺒــﺪن. ،. ﺳــﺪﯾﻢ. ،. ﺗــﺎﻟﯿﻮم. ،. آﻫــﻦ و روي را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻓﻠــﺰات ﺑــﺎ ﺳــﻤﯿﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻨﺘﺮ .. H2O2 + Fe(III)-E → H2O + O=Fe(IV)-E(.+).

کاهش اکسید منگنز iv توسط زغال چوب,

Journal Archive - Articles - نشریه علوم آب و خاک

The Effect of Four Types of Broad-Leaved Trees on Soil C and N Storage ... سینتیک و همدمای جذب نیکل توسط زغال زیستی بقایای درخت خرما گرما کافت شده در دماهای مختلف ... تأثیر افزودنی‌های میکرونیزه سیلیکاتی در کاهش نفوذپذیری و فرسایش ناشی از .. مطالعه شکل‌های شیمیایی آهن و منگنز درخاک یک کاتنا در منطقه یاسوج.

ﺳﺎزي ﻫﻤﺪﻣﺎﻫﺎي ﺟﺬب در ﺧﺎك ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪل - ResearchGate

1 Precipitation. 2 Sedimentation. ﮐﻢ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. (. ﺧﺎك اره. ﭼﻮب. ﺧﯿﺰران،. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. ﻧﺎرس،. ﮐﯿﺘﻮزان، ﻟﯿﮕﻨﯿﺖ،. ﻗﺎرچ .. ﺗﺌﻮري ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺬب. ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ .. ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﻣﺲ ، ﻧﯿﮑﻞ، روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ از ﻫﻤﺪﻣﺎي ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ. ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ .. ذرات اﮐﺴﯿﺪ. ﻧﯿﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران. 1394(. ) ﻫﻤﺪﻣﺎي ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ داده. ﻫﺎ داﺷﺖ و .. (London) 40 iv– vii. .74.

Pre:اسکرابر گاز استفاده می شود می خواستم
Next:درخواست از نوع هدف به صورت رایگان و نمودار بدن مکانیکی