نمودار فرآیند traige اشکال

دانلود مقالات علمی سوگیری یا سوگرایی: 948 مقاله isi انگلیسی + .نتایج سوگیری آماری از یک نمونهٔ ناعادلانهٔ جمعیتی، یا از فرایند برآوردی است که نتایج . می‌تواند موجب شکل گیری تعارض منافع و سوگیری در قضاوت‌ها و تحلیل‌ها شود. . Keywords: سوگیری یا سوگرایی; Bias; Barriers; Myocardial infarction; Triage; .. نمودارهای تصادفی هدایت شده می توانند در مقایسات درمان غیرمستقیم و ترکیبی، به.نمودار فرآیند traige اشکال,بهبود فرایند مدیریت بیمار در اورژانس با شبیه سازی - مدیریت سلامت25 ژوئن 2014 . ﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: /8. 10 .. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد .. ﺷﮑﻞ. 1. : ﻧﻤﻮدار ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎر در اورژاﻧﺲ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. روﺷﯽ ﺑـﺎ ﻫﻔـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد. اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ... MAUT triage algorithm on the Emergency.Color Atlas of Ear Disease - Second Edition - نرم افزار جامع اطلاع .inserts into the malleus behind the short process of the malleus. .. ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺍﺳـﻼﻳﺪ ﻭ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺑﺤـﺚ ﺷـﺪﻩ .. Triage. ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ. ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺳﻤﻌﻲ.

طلب الإقتباس

تعليقات

فروش کتاب فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی/خرید .

دربخش 2، آشنایی با برخی از واژه ها ، مفاهیم و اصول کاربردی در فیزیوتراپی مانند صفحات و محورهای حرکت، انواع مفاصل، گشتاور حرکت، نقش چندگانه عضلات ، ویژگی.

دانلود کتاب خسارات انساني ناشي از انفجار مين

ﻧﻤﻮدار . ﺷﺎﺑﻚ. : 964-9930-36-1. وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﻓﻴﭙﺎ: ﻣﻮﺿﻮع. : ﻣﻴﻨﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ . ﻣﻮﺿﻮع. : ﻣﻴﻨﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ. – .ﺮان اﻳ ... ﺷﻜﻞ ﻣﺪرن ﻣﻴﻨﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺪ.

كتيب ٔاعمال محور التنمية المستدامة - جامعة الملك عبدالعزيز

helped to provide a calm and successful child birth process. .. symptoms and triage protocols were for chest pain (%42), abdominal pain (%31), and shortness .. technique to transform domain class diagram into a good quality class diagram .. تختلـف اشـكال الفسـاد اإلداري ومظاهـره وفقـاً للجهـات التـي متارسـه أو املصلحـة.

ﭘﺎ ﺦ اض اری اورژا ﺲ ب ﻤﺎر ﺘﺎ ﯽ ﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ ﻤ - مرکز مدیریت حوادث و .

ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ واﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ. ﯿﺎن .. ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره. -3. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از. 10. ﺗﺎ. 40. ﻣﺼﺪوم. -3. ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از. 40 ... ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره. 12. -. ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮﯾﺎژ. Triage zone. (ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺒﺰ،زرد،ﻗﺮﻣﺰوﻣﺸﮑﯽ).

وب دا همدان - اخبار > مطالعه‌ی آماری نتایج یکصد عملیات اورژانس هوایی .

22 جولای 2017 . شکل 1-نمودار میله ای مقایسه ی فراوانی مصدومین غیرتصادفی دارای بیماری های .. use of helicopter EMA: The Mission acceptance / triage process.

ﯽ - اندیشه سرا

9 جولای 2016 . ﻧﻤﻮدار ﻓﺎزي آﻫﻦ. –. ﮐﺮﺑﻦ. 1 -5-1 . ﺷﮑﻞ. 1-10(. 1 -6. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﯿﺎژي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺪن. 1 -7. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﭼﺪن. ﻫﺎ. 1 -7-1. ﺗﻨﺶ .. ﻫﺎ، اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻫﻨﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮآﯾﻨﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ .. triage. » ﻓﺼﻞ. :7. Hsps. و ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ. ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﯽ در ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.

1 ۰۰۰تومان) تعيين و اعلام مي‌شود. 2 00:22 90/09/06 با سلام - Apache

68 10- تصاویر ارسالی مقالات باید اصل بوده و در صورت وجود جداول و نمودارها در متن و در محل ... 324 14- درج اطلاعات مربوط به فراخوان نخست در فرآيند انتخاب و ارجاع كـار به .. 3354 Team-Triage فیلم خبری: برای تماشای فیلم اینجا کلیک کنید.

رشته اتاق عمل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

20 نوامبر 2007 . زﺧﻤﻬﺎي ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ.,. ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب.,. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ.,. اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﯿﻢ.,. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ.,. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ. ﺗﺮﻣﯿﻢ .. ﺧﺎم را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﯾﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه را ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ. ﺷﺎ. ﺧﺼﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي .. Telephone triage protocols for nurse.

دانلود مقالات علمی سوگیری یا سوگرایی: 948 مقاله isi انگلیسی + .

نتایج سوگیری آماری از یک نمونهٔ ناعادلانهٔ جمعیتی، یا از فرایند برآوردی است که نتایج . می‌تواند موجب شکل گیری تعارض منافع و سوگیری در قضاوت‌ها و تحلیل‌ها شود. . Keywords: سوگیری یا سوگرایی; Bias; Barriers; Myocardial infarction; Triage; .. نمودارهای تصادفی هدایت شده می توانند در مقایسات درمان غیرمستقیم و ترکیبی، به.

پيشگفتار نويسنده - وزارت بهداشت

دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻤـﺎران و اﻧـﻮاع ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺮاﻗﺒـﺖ، ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ... ﮐﻪ داراي ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻘﺪاري و ﻧﻤﻮداري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه و .. ﺑﺎ. ﻧﺮ. خ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﺐ و ﻣﺴ ﻄّ. ﺢ ﮐﺮدن ﻣﻨﺤ. ﻨﯽ . 1- Triage.

نمودار فرآیند traige اشکال,

بهبود فرایند مدیریت بیمار در اورژانس با شبیه سازی - مدیریت سلامت

25 ژوئن 2014 . ﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: /8. 10 .. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد .. ﺷﮑﻞ. 1. : ﻧﻤﻮدار ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎر در اورژاﻧﺲ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. روﺷﯽ ﺑـﺎ ﻫﻔـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد. اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ... MAUT triage algorithm on the Emergency.

تکنیک ژل الکتروفورز حساس به ساختار )CSGE . - ResearchGate

واکنشی همراه با اشکال دیگر لنفوسیتی در عفونت های ویروسی مشاهده شود. .. DMSO فرآیند خیس خوردگی و نرم شدن کامل شده و نیازی به حرارت دادن یا منتظر ماندن ... تعدادی نمودار .. methylation analysis of CADM1 and MAL: an objective triage tool for.

نمودار فرآیند traige اشکال,

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه . - qums

فهرست نمودارها . فریتین شکل اولیه ذخیره آهن در بدن است که در بافت های مختلفی از جمله کبد، .. اختصاصی. غشا. ی. دریافت می. شود که. به نوبه خود. باعث. فعال شدن. فرایندهای .. Cost-effectiveness of fibronectin testing in a triage in women with.

تروماهای چشم-1.pdf - بیمارستان فارابی - Tums

21 مارس 2011 . ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﮔﺮدش ﺑﯿﻤﺎر، ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺣـﯿﺎی ﻗﻠﺒـﯽ-رﯾﻮی، ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺛﺒـﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎﺯی،. ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻫﺎی .. در ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ آﺳـﯿﺐ و ﻋﻠﻞ آن ﺷـﺮح دﺍده ... role of ophthalmic triage .. رﺍﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎرت ﺣﺪت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ«ﭼﺎرت ﺍﺳﻨﻠﻦ»ﺍﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1862 ﺑـﻪ ﻧﺎم ﭼﺸـﻢﭘﺰﺷـﻚ.

اﯾـﺪز

داري در ﮐـﺎﻫﺶ. ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ. HIV. داﺷـﺘﻨﺪ (ﺷـﮑﻞ. 1. ). از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷـﮕﻔﺖ. آور ﺑـﻮد. اﺗـﺎق اﻧﺘﻈـﺎر. درﻣﺎﻧﮕﺎه .. ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺎژور ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد: زﻧﯽ ﺑﺎ .. (ﻧﻤﻮدار. 8.1. ). ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ. ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺪول. 8.1 . ﻫﻤﮑﺎران،. 2001. زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه. /8. 23. %. 143. 1. ﺑﺴﺘﺮي. آﮐﻮدا و ﺳﺒﯿﺖ،. 1996. 1 Triage.

تکنیک ژل الکتروفورز حساس به ساختار )CSGE . - ResearchGate

واکنشی همراه با اشکال دیگر لنفوسیتی در عفونت های ویروسی مشاهده شود. .. DMSO فرآیند خیس خوردگی و نرم شدن کامل شده و نیازی به حرارت دادن یا منتظر ماندن ... تعدادی نمودار .. methylation analysis of CADM1 and MAL: an objective triage tool for.

مراقبت از سالمت کودک - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

در فرایند رشد و تکامل کودکان، رشد جسمی حرکتی از. اهمیت فراوانی برخوردار ... نمودار 1ـ تأثیر پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ بر رشد کودک. جست و جو. کنید.

رسیدگی به حوادث امنیتی در گروه های امداد امنیت رایانه ای ریشه کنی حادثه

هدف; Triage; علائم موجود برای تشخیص حادثه; انواع حوادث و حملات; روال تشخیص حادثه . توصیف جریان کاری در فرآیند تشخیص; انتقالات از و به فرآیند تشخیص .. نمودار های ترافیکی شبکه روی تمام نقاط حساس; خروجی حاصل از اجرای یک تابع درهم ساز.

Color Atlas of Ear Disease - Second Edition - نرم افزار جامع اطلاع .

inserts into the malleus behind the short process of the malleus. .. ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺍﺳـﻼﻳﺪ ﻭ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺑﺤـﺚ ﺷـﺪﻩ .. Triage. ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ. ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺳﻤﻌﻲ.

رشته اتاق عمل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

20 نوامبر 2007 . زﺧﻤﻬﺎي ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ.,. ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب.,. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ.,. اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﯿﻢ.,. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ.,. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ. ﺗﺮﻣﯿﻢ .. ﺧﺎم را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﯾﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه را ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ. ﺷﺎ. ﺧﺼﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي .. Telephone triage protocols for nurse.

Untitled

5 نوامبر 2016 . ﺟﺪاول،. ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺷﺎره و ﻣﺤـﻞ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧ. ﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. -8. ﻋﮑﺲ. ﻫـﺎي ارﺳـﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾـ ... ﻓﺮاﯾﻨﺪ. 5. ، ﺧﺮوﺟـﯽ. 6. و ﭘﯿﺎﻣـﺪ. 7). ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗّﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش اﯾﻔﺎ. ﮐﻨ .. H. Injuries triage and chemical emergency.

فرهنگ مصور جفت های تقابلی بیان شیوا - پگاه

. کودکان مبتلا به فلج مغزي. 35,000 تومان. جزوه نمودار درختی رفرنس Cara. 15,000 تومان. Primary Care for the PHYSICAL THERAPIST Examination and Triage.

کتاب خلاصه مقالات کنگره سوم

اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدن آن از اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﻮاع اﺳﻜﺎن اﺿـﻄﺮاري را. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺒ ... ﭼﺎرت ﺗﺮﻳﺎژ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و اراﺋﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺪاد رﺳـﺎﻧﻲ و .. Triage derived from the French verb Trier, which means to sort, or select.

فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 44 - آکادمی ملی المپیک

ﺷﮑﻞ،. ﺑﻪ. ازای. ﻫﺮ. 3. 4 ﺗﺎ. ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﺘﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ،. ﯾﮏ. ﺟﺪول. ﻧﻤﻮدار. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﺎ ﺷﮑﻞ،. ﺑـﺎ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ . ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ .. "Epidemiology of knee injuries: diagnosis and triage". .. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺴﻔﻮ. اﻧﻮل. ﭘﯿﺮوات،. ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ. ﮐﻨﯿﺎز. ﮔﻠﻮﮐﺰ. -6-. ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز. از. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮔﻠﻮﮐﺰ. ﮐﺒﺪی.

Pre:هزینه گچی در کرالا
Next:ولمر دستورالعمل های عملیاتی finimat بتا