ولمر دستورالعمل های عملیاتی finimat بتا

فصل 10 ريسك و بازده مورد انتظار"ريسك تجاري" به خطر مرتبط با نقدينگي هاي عملياتي اطلاق مي شود. . به عنوان مثال هزينه هاي عملياتي ثابت، بخش عمده اي از هزينه هاي عملياتي شركتهاي .. 2- اگر ريسك بازار وجود نداشته باشد (0-بتا) ، بازده مورد انتظار دارايي و مربوطه برابر بازده مورد.ولمر دستورالعمل های عملیاتی finimat بتا,فصل 10 ريسك و بازده مورد انتظار"ريسك تجاري" به خطر مرتبط با نقدينگي هاي عملياتي اطلاق مي شود. . به عنوان مثال هزينه هاي عملياتي ثابت، بخش عمده اي از هزينه هاي عملياتي شركتهاي .. 2- اگر ريسك بازار وجود نداشته باشد (0-بتا) ، بازده مورد انتظار دارايي و مربوطه برابر بازده مورد.

طلب الإقتباس