هزینه تریلر نقاله برای استخراج از معادن

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳﺎﻥ، ﻭﺯﻥ. ﻛﻢ، ﺳﺨﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ... ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﻠﺘﻚ. ﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﻭﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ .. ﻛﻔﻲ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭﻩ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. 1888 . ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ.هزینه تریلر نقاله برای استخراج از معادن,مینی ماشین آلات در Kharkov از فروشگاه اینترنتی INTER TREJD .قیمت باور نکردنی در مینی ماشین آلات در Kharkov ( اوکراين) از شرکت INTER TREJD ZAPChAST,OOO. برگزیده ای از محصولات با کیفیت با قیمت های مقرون به.ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوژه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮاي ﭘﺮوژه را در ﭘـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ .. ﻧﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﺳﻨﮓ ... اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻔﻲ و ﺗﺮﻳﻠﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﻴﻦ .. اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن و ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺳﻪ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻛﺎري در ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎﻻي .. اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد. : ﺟﺪول. 3-4-. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪه. ﺿﺮﻳﺐ. ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪه. 1. 0,9. 0,8. ﺧﻮب. ﻣﺘﻮﺳﻂ.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزي. 44160. ﺗﺮﯾﻠﺮ و ﻧﯿﻤﻪ. ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺧﻮد ﺑﺎرزن ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺬار ﺑﺮاي اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزي. 4419. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ .. ﺳﺎزي و اﺳﺘﺨﺮاﺝ، از ﻧﻮﻉ ﺧﻮدﮐﺸﺸﯽ، ﺑﺮاي ﺧﺎک، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن . ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﺮﯾﻦ، ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﺘﺤﺮک، ﻧﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮدﺑﺎرزن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ؛ ﻗﻄﻌﺎت ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ... ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺒﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ،.

هزینه تریلر نقاله برای استخراج از معادن,

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

2 ژانويه 2013 . ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﻌﺪن و رﮔﻪ ﻛﻮه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و. ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ. ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ ﻫ. ﺴﺘﻨﺪ .. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮﻳﻠﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ .. ﺑﻌﺪ از ﺧﺮدﺷﺪن و ﺳﺮﻧﺪﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ، اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آن ... ﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﺑﺪون اﻳﺠـﺎد ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـ. ﺮاي.

مشاهده فرصت های شغلی بیشتر - پرتال کاریابی بازارکار

پرتال جامع کاريابي هاي کشور | کاريابي | جستجوي شغل | آگهي استخدام نيرو | فرصت هاي شغلي کاريابي هاي کشور.

گزارش ویژه آینده نگر - اتاق بازرگانی

21 نوامبر 2016 . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانصاحب امتیاز: مسعود خوانساری ... این مقاله می تواند تصویری از .. هزینه ها ی عملیاتی شامل هزینه ها ی استخراج. نفت از دل زمین، .. تسخیر می شود، رمان یک تریلر وحشتناک و خشن است که.

شرکت کشتیرانی کاالی سریع ultimate feeder . - ماهنامه بندر و دریا

در عرصـه حمـل و نقـل دریایـی بـه اسـتراتژی های کاهـش هزینـه حمـل، بهبـود بهـره وری و .. صنایع و معادن حاصل شد و این اقدامات موجب خواهد شد تا زمان و هزینه های عبور .. تشـــکیل دهنـــد تـــا از اتـــاق هـــای اســـتانی هـــم نتایجـــی اســـتخراج شـــود، .. تریلرهای مملو از بار کامیون ها را به وسیله کشتی میان بنادر شمالی و جنوبی .. در ایـــن مقالـــه.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه ا. ﺳـﺖ و . ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮاﻳﻲ. 22. 2-5-. ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺮات در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ. 23. 2-6-. اﻳﻤﻨﻲ آﻣﺪ و ﺷﺪ. 23. 2-7-. ﭘﺸﺘﻪ .. ﻫﺎ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Smart Ruler Pro - برنامه خط کش، نقاله، تراز و ابزار اندازه گیری .

در دنیایی که هر چیزی به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود توسعه دهندگان قادر هستند که هر چیزی را به صورت کد هایی کاربردی در آورده و آن ها را در دل دستگاه های اندرویدی.

دوره های آموزشی - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری

نام رشته, ثبت نام, مشخصات کامل. - پداگوژی عمومی, ثبت نام · مشاهده. تکنسین لینوکس(Linux)و سرویسهای شبکه درآن, ثبت نام · مشاهده. - جوشکاری مخازن فولادی, ثبت نام.

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . كارگاه استخراج پلكانی، استخراج كردن. Stope .. وثوق اعتبار reliability پایایی ماندگار durability مرجوعی reject ایراد fault هزینه cost ... Trailer ترک عرضی. Transversal crack آزمایش فشاری سه محوری ... کان سنگ، معدن سنگ. Quarry

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘ

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳﺎﻥ، ﻭﺯﻥ. ﻛﻢ، ﺳﺨﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ... ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﻠﺘﻚ. ﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﻭﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ .. ﻛﻔﻲ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭﻩ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. 1888 . ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. [؛. ﺑﺮاي. ] . ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ ... واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 14. ﻧﻮار. ﻧﻘﺎﻟﻪ. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) .. self-potential method. ﻣﺎﺳﻚ ﻧﺠﺎت اﻧﻔﺮادي. (. اﻳﻤﻨﻲ. ) self-rescue mask. ﻧﻴﻤﻪ. ﺗﺮﻳﻠﺮ.

گردشگری، تفریح و پذیرائی لغات فرهنگ انگلیسی . - ResearchGate

هزینه. ای. که به منظهور رسهیدن بهه نهر. توافقی بینا بین محاسبه و اعمهال. مهی. گه. در. د. بهه عنهوان .. camping trailer. کاروان. : یدک .. carousel. نقاله. ساک: تسمه. ای متحرک که ساک. ههای خهارج شهده از هواپیمها. روی آن ح. رکت. می. نکن .. پا ین رفتن )در معدن یا پا ین رفتن از پله(. -٢. کاهش ارتهاع .. استخراج کردن، گرفتن عصاره extractor.

All words - BestDic

c & f, سى اند افقانون فقه : قيمت کالا و هزينه حمل ان بدون بيمه دريايى و توليد کننده پس از تسليم کالا به شرکت .. caravan trailer, علوم مهندسى : تريلر واگن مسکونى راه اهن .. conveyor-type furnace, علوم مهندسى : کوره نوع تسمه نقاله اى .. copper smelting, علوم مهندسى : استخراج مس از سنگهاى معدن توسط حرارت ذوب و گداز مس.

هزینه تریلر نقاله برای استخراج از معادن,

رضا سری زن

18 فوریه 2017 . رضا سری زن - علمی، آموزشی، زمین شناسی و معدن. . 8- انجام مطالعات فنى و اقتصادى و برآورد هزینه تمام شده ماده معدنی. .. به همین منظور در این مقاله ابتدا فرآیند استخراج آلومینیوم به اختصار بیان شده و بعد ... بیل های مکانیکی عمدتا برای گود برداری در خاک و بارکردن آن با کامیون یا تریلی و یا تسمه نقاله ها بکار می رود.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه ا. ﺳـﺖ و . ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮاﻳﻲ. 22. 2-5-. ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺮات در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ. 23. 2-6-. اﻳﻤﻨﻲ آﻣﺪ و ﺷﺪ. 23. 2-7-. ﭘﺸﺘﻪ .. ﻫﺎ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﯿﻪ. ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح. ﻫﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا. (. ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪ. ) و ﻫﺰﯾﻨﻪ .. ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ .. ﮔﯿﺮد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اﺧﺘﻼط ﮐـﻪ در .. ﺗﺮﯾﻠﯽ. 4. ﻣﺤﻮر. 4. ﺳﺎده. 6. ﺳﺎده. 10. ﻣﺮﮐﺐ. *. 16. 32. ﺗﺮﯾﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر. 5. ﺳﺎده. 6. ﻣﺮﮐﺐ. 16. ﻣﺮﮐﺐ.

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

حادثه معدن سقوط کارگر سنگ شکن از ما بین دو سنگ شکن به روی نوار نقاله روشن ، ارتفاع . توسعه که تعداد زیادی از کارگران در مشاغل پرخطر ازقبیل کشاورزی ، استخراج معدن . . هر یک از این فرآیند ها دارای محاسن و نیز محدودیت هایی مثل هزینه زیاد و غیر .. برخورد شدید خودرو تریلی با پل عابر پیاده، مصدومیت سه نفر از شهروندان و ایجاد.

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش .

14 آوريل 2015 . 424 - نقش بازیافت در ماده و انرژی محیط زیست و هزینه های اقتصادی 41 425 - مديريت طرح 27 .. 711 - انواع سنگ های زینتی و روش استخراج آنها از معدن 40 ص 712 - ايمني در .. 923 - طراحي بلبرينگ چرخ تريلر 11 924 - شیشه گری 115

راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ راﻫﻬﺎ

در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﻮاع اﻧﺒﺎر، ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺗﺌـﻮري. ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ .. ﺷﻮد. : -. ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬ. ﻴـ. ﺰات ﺣﻔـﺎر. ي. ﻣﻌـﺪن و ﺗﻜﻨ. ﻴـ. ﻚ. ﻫـﺎ. ي. ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج. ﻲﻣ. ﺷﻮد.

طرح برای کارخانه سیمان - صفحه خانگی

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید پاکت سیمان دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان . گفت: شرکت سیمان مازندران برای نخستین بار در معادن استان طرح بازسازی معدن خود را با . طرح کسب و کار برای ماشین آلات دست دوم به آفریقا · طرح معدن استخراج معدن در . آسیاب گلوله · و طرح از تریلر جوش قابل حمل · کارخانه وام بانکی طرح کسب و کار.

گروه کالایی دهم | انجمن تخصصی تجارت بین الملل

وزارت صنعت،معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی .. 40, 6771, 87162000, 10, تريلرها و نيمه تريلرهاي بارگيري يا تخليه خودكار براي . ماشين‌هاي ترسيم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌كش محاسبه، ديسك‌هاي محاسب)؛ .. اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با.

مینی ماشین آلات در Kharkov از فروشگاه اینترنتی INTER TREJD .

قیمت باور نکردنی در مینی ماشین آلات در Kharkov ( اوکراين) از شرکت INTER TREJD ZAPChAST,OOO. برگزیده ای از محصولات با کیفیت با قیمت های مقرون به.

Pre:750 ایتالیا طلای سفید چقدر در فیلیپین
Next:نشسته لیست قیمت شن و ماسه در مالزی