aashto جدول درجه بندی دانه

لایه های روسازی و خواص کلی آنها - عمران پویاضخامت و کیفیت مصالح لایه های روسازی، به نوع و درجه بندی راه ، مقاومت خاک بستر، میزان . دانه بندی زیراساس باید طوری باشد که از نفوذ مواد ریزدانه خاک بستر روسازی به . ﺙ: ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ 1883 ASTM D ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﺷﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 12-1 نشريه فني و عمومي راه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ.aashto جدول درجه بندی دانه,ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه4 آگوست 2013 . 461. 18 -7. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﻴﺮ. 464. 18 -8. اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ. 465. 18 -9. ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 465 .. ﺑﻨﺪي ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه. 26. ﺟﺪول. 2-2. ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي راه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. 28. ﺟﺪول. 2-3 .. ASTM C1260, ASTM C227. ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﺵ ﯾﺎ.تأثیر نوع دانه بندی بر خواص فیزیکی و . - مهندسی عمران مدرسﺑﻨﺪي. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ASTM C-33. و. D-488. ASTM. ﺟﺪول. 5(. ) ﺟﺪول. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ .. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. (. ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ. ). ﺧﻮاص. ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺘﻦ. ،. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ.

طلب الإقتباس

تعليقات

بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج - نشریه زمین شناسی .

جدول پارامترهای ژئوتکنیکی خاک آبرفت جنوب کرج بر حسب لایه های تقسیم بندی شده،. ارائه گردیده است .. درجه کم و در صورتی که ماسه حاوی دانه های شنی باشد تا ۵ درجه اضافه می شود. جدول 1. .. بر اساس طبقه بندی متحد 2487-D [۱۹] استاندارد ASTM است.

مکانیک خاک - مهندسی ژئوتکنیک و روسازی

16 فوریه 2018 . مهمترین سیستم های طبقه بندی خاک در مهندسی ژئوتکنیک. ✓. سیستم . مکانیک خاک. 5. معیارهای سیستم طبقه بندی. AASHTO. ✓. اندازه. دانه ها. ✓. حدود. خمیری .. درجه. آلی. باال. به. کار. می رود . دانشگاه صنعتی سیرجان. مکانیک خاک. 16 .. جدول. و. شکل. مربوطه. مراجعه. شود . ✓. منظور. از. خاک. خوب. دانه بندی. شده. ) W.

الک آزمایشگاهی - دانه بندی خاک

الک آزمایشگاهی - دانه بندی خاک - الک و سرند استیل آزمایشگاهی استاندارد ASTM. . در جدول زیر نتیجه آزمایش دانه بندی یک نمونه مصالح متشکل از سنگدانه های ریز را می.

آزمايش دانسيته در محل AASHTO-T196 ASTM-D1556

(درشت دانه و یا ریز دانه )که باید با آزمایشهای دانه بندی ،حدروانی و حد خمیری تعیین شود و بدون انجام این . راه اصلی و فرعی درجه یک. 87% . الف : دانه بندی مصالح که به روش آشتو T27 تعیین میگردد باید در محدوده یکی از دانه بندی های جدول زیر قرار گیرد.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ - myExperiment

رﻳﺰ داﻧﻪ،. (CBR). ﺗﺎ. ٪. 160. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .[8]. در ﭼﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي روان و ﻛﻨﺘﺮل . ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ. ﺟﺪول. - 1. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻘﺪار. ﻣﺸﺨﺼﺎت. AASHTO . 256/2-275/1. اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ. (MPa). 49-4/29. درﺻﺪ ازدﻳﺎد ﻃﻮل ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺎرﮔﻲ در. 20. درﺟﻪ.

کلاغ نیوز(گرمی) - طرح اختلاط اسفالت چیست

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی بر اساس استاندارد AASHTO-T27 برای مصالح . دانه و ریز دانه انجام پذیرفت که نتایج مربوطه در جدول شماره یک درج گردیده است . 3. 2- آزمایشات قیر. آزمایش وزن مخصوص و درجه نفوذ قیر انجام شد که وزن مخصوص قیر در 25 درجه.

بررسي همبستگي نتایج آزمایشهاي DCP، CBR و سه محوري سيکلي )در .

مي افتد، يک مخروط فوالدي فشرده با زاويه 60 درجه در انتهاي. اين میله فوالدي قرار .. با توجه به يكنواخت بودن مصالح تحقیق، آزمايشهاي دانه بندي، . استاندارد AASHTO T307 براي مصالح بستر روسازي ترسیم .. جدول 6 روابط مذكور را نشان مي دهد. تعداد 3.

aashto جدول درجه بندی دانه,

ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﺁﺳ

13 آگوست 2016 . ﺟﺪﻭﻝ. -1. -3. ﺩﺍﻧﻪ. ﺑﻨﺪﻱ. ﻫﺎﻱ. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﻳﺭ. ﺰﺩﺍﻧﻪ. ﺩﺭ. ﻣﺨﻠﻮﻁ. ﺁﺳﻔﺎﻟﺘ. ﻲ. ﺩﺭﺷﺖ. ﺩﺍﻧﻪ. -. ﻧﺸﺮ. ﻪﻳ. 101 ... ﺩﺭﺟﻪ. ﻱ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ. 80. ﺗﺎ. 85. ﺩﺭ. ﺟﻪ. ﻱ .. ASTM. D1559. ) ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ. ﻫﺎﻱ. ﺣﺎﻭﻱ ﺩﺍﻧﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﻱ. ﻳﻚ ﺍﻳﻨﭻ ﺩﺭ.

مشخصات فنی آسفالت گرم - مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

2-17 AASHTO M303:1989, Standard Specification for Lime for Asphalt Mixtures . داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺷﺪه. و. ﻓﻴﻠﺮ. ﻛﻪ. در. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. آﺳﻔﺎﻟﺖ. ﺣﺮارت. داده. ﺷﺪه. ﺑﺎو. ﻗﻴﺮ. ﮔﺮم در. درﺟﻪ. ﺣﺮارت. ﻫﺎي. ﻣﻌﻴﻦ، ... ﺟﺪول. -1. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي. آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. درﺻﺪ وزﻧﻲ رد ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻟﻚ. ﺷﻤﺎره داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي.

عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی الیه .

30 آگوست 2014 . آســفالتی ســاخته شــده در آزمايشــگاه بــا دانه بنــدی اليــه بینــدر بــر پايــه فرآينــد مختلــط کــه شــامل اختــالط اولیــه قیــر و مصالــح .. و بـا مشـخصات فنـی طبـق جـدول 1 اسـتفاده گرديـد. . ،)AASHTO-90T- 89T( آزمايش هاي تعیین شـده اتربرگ .. 25 و نقطـه °C )برحسـب درجـه نفـوذ در –PI حساسـیت حرارتـي قیـر:.

aashto جدول درجه بندی دانه,

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك - UNIVER30t

ﺟﺪول. )1-1( : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﻪ روش. ASTM. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻫﺎي درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ و .. ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ، دو ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺎ درﺟﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن، ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن.

هاي آسفالتي گرم بر مقاومت مخلوط زدا و ضديخ تأثير مواد يخ

درجه. سلسيوس مي. باشد مي. توان به ترتيب از اوره، کلريد منيزيم و کلريد کلسيم به . AASHTO T19 gr/cm3. ASTM D3625. جدول .0. دانه. بندي. D-4. ،. ASTM D3515.

ﺎز ﺑﻨﺪي ﺑ ﺑﺎ داﻧﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط و ﻋ - ResearchGate

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. اﻟﺰاﻣﺎت. درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻔﻮذي ﻗ. ﻴﺮﻫﺎ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻫﺎي. ASTM D946/AASHTO M20. ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ. آﻧﻬﺎ. در ﺟﺪول. 2. اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول. 2. : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﻴﺮ. ﺧﺎﻟﺺ. آزﻣﺎﻳﺶ.

گوناگون سیمان های در سنین مختلف با رابطه مقاومت بتن - انجمن بتن ایران

اغلب. با دانه بندی. ASTM. فاصله ی زیادی دارد که همین امر باعث اثر منفی بر پمپ پذیری ... جدول. 9. -. تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن. 8].

ﺑﺎ درز اﻧﺒﺴﺎط » راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و روش اﺟﺮاي »ﻫﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ

درﺟﻪ ﺣﺮارت. و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎي اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻤﺸﯽ ﻋﺮﺷﻪ،. و ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد،. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ASTM. : D6297. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد درزﻫﺎي اﻧﺒﺴﺎط. APJ. ﺑﺮاي ﭘﻠﻬﺎ. 3. A36/A36M . ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. ) ﺑﺎﯾﺪ. از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺪرج در. ﺟﺪول. 1. ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . -3 .2 . ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ و. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي.

aashto جدول درجه بندی دانه,

ﻛﻠﻴﺎﺕ -١ ١٣ ﺷﺮﺡ ﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ

ﺩﺍﻧﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺷﺘﻮ. T27. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﺟﺪﻭﻝ. ١٣. ٣-. ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ . -٢ ... ٣٥٧. ✼ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮﺁﺯ ﺩﺭ. ٦٠. ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ. (. ASTM.

جدول درجه بندی مجازات های تعزیری( درجه ۱ تا درجه ۸ و از جمله درجه ۶ مدنظر .

29 جولای 2018 . جدول درجه بندی مجازات های تعزیری( درجه ۱ تا درجه ۸ و از جمله درجه ۶ مدنظر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم) . جدول درجه بندی مجازات های تعزیری( درجه ۱ تا.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ - گروه مهندسی عمران

درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ. 112. 8- 8-. اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪ. ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. 113. 8- 9-. ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 113 .. ﺟﺪول. 4-2-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺎ. س. روﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺶ. ردﯾﻒ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. %. AASHTO.

مقدمه ای بر کاربرد مخلوط های آسفالتي گرم در خطوط ريلي بالاستي

ﺳﺎزي. ﮐﺸﻮر. ﻣﻌﻤﻮل. ﻧﯿﺴﺖ . ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم از ﻧﻮع ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ. 1. ﺑﺎ. درﺟﻪ ﻧﻔﻮذ. 50. -. ،40. 70 ... ﺟﺪول. -1. 2 . اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮم. HMA. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﺮاﮐﻢ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎز. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺴﺴﺘﻪ .. ﺟﺪول. -1. 4 . آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺳﻔﺎﻟﺖ. ردﯾﻒ. ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت. AASHTO.

تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهاي آسفالتي با مصالح آهکي

آزمايشگاهی با در نظر گرفتن مسائل فنی و اجرايی، نمونه هايی حاوي دانه بندی ريزدانه از نوع سنگ آهک . محدوده درجه حرارت جاری شدن بازالت از 1000 تا 1220 . جدول 2. وزن مخصوص و جذب آب مصالح سنگي در تركيب هاي مختلف مطابق با استانداردASTM C127, . ًتيجِ آصهايص. سٍش استاًذاسد. AASHTO. چگالي. ، گشم تش ساًتيوتش هىؼة. 010. 1/.

و مقاومت در برابر شیارشدگی خصوصیات ویسکواالستیک های آسفالتی .

916. شکل .5. دانه بندی سنگدانه. های مخلوط آسفالتی. استفاده شده در پژوهش. جدول .1 . قیر اصالح شده. با گوگرد. پلیمری. درجه نفوذ )دهم میلی. متر(. ASTM D5. 65. 11.

عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی الیه .

30 آگوست 2014 . آســفالتی ســاخته شــده در آزمايشــگاه بــا دانه بنــدی اليــه بینــدر بــر پايــه فرآينــد مختلــط کــه شــامل اختــالط اولیــه قیــر و مصالــح .. و بـا مشـخصات فنـی طبـق جـدول 1 اسـتفاده گرديـد. . ،)AASHTO-90T- 89T( آزمايش هاي تعیین شـده اتربرگ .. 25 و نقطـه °C )برحسـب درجـه نفـوذ در –PI حساسـیت حرارتـي قیـر:.

Pre:میکسر بتن مورد استفاده برای فروش در لندن
Next:بلوک های clc فرآیند تولید