مقایسه پمپ dragflow curcle

دسترسی به مجموعه مقالات همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته15 دسامبر 2016 . مقایسه شبکه هوشمند و الگوریتم جمع وزن دار به منظور تلفیق اطلاعات در حلقه هدایت . بررسی اثر زبری بر خطای محاسباتی به کمک مدلسازی عددی در یک پمپ ... کاهش درگ جریان روی یک استوانه با استفاده از نیروی الکترو مغناطیسیمقایسه پمپ dragflow curcle,دسترسی به مجموعه مقالات همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته15 دسامبر 2016 . مقایسه شبکه هوشمند و الگوریتم جمع وزن دار به منظور تلفیق اطلاعات در حلقه هدایت . بررسی اثر زبری بر خطای محاسباتی به کمک مدلسازی عددی در یک پمپ ... کاهش درگ جریان روی یک استوانه با استفاده از نیروی الکترو مغناطیسی

طلب الإقتباس