شن و ماسه بارج تراکم شمع

هماهنگی ارگان های دریـایی - ماهنامه بندر و دریا - سازمان بنادر و دریانوردیســـاخت اســـکله و موج شـــکن و در یـــک کالم بنـــدر اســـت. ... طریـــق تزریـــق مخلوطـــی از آب، مـــواد شـــیمیایی، شـــن و ماســـه بـــا فشـــار بســـیار زیـــاد اســـت. .. بارج. غرق. در4۵ مایلی جنوب ابوموسی که در هوای نامساعد و دریای طوفانی غرق شد. .. خاطرم هست که اولین شمع را در روز شهادت .. مسـیر بـه دلیـل معطلـی کشـتی ها، تراکـم کاال.شن و ماسه بارج تراکم شمع,تکنیک شن و ماسه در شمع سازی - آپارات28 مه 2017 . مجسمه و قالب مجسمه سازی بیگدلو با دیدن این فیلم می توانید شمع خود را با شن و ماسه تزیین کنید.برای یادگیری بیشتر و آموزش های رایگان وارد.(ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن) ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻻﻟﻲ - Boland Payehداراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺎراﻳﻲ. ﺑﻮده ... ﺳﻴﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. .. ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘـﻲ ﺻـﻨﺪوﻗﻪ .. ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺮﺷﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرج از ﭘﺎ. ي.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﮐﻠﯽ ﺑﺘﻦ ﻫﺒﻠﮑﺲ ﺑﺮرﺳﯽ - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺎرج درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ .Prozhe .. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻨﻬﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي آﻫﮑﯽ ﺷﺪن. (. ﺗﮑﻠﯿﺲ. ،). ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ .. در ﺿﻤﻦ اﺧﺘﻼط و ﺗﺮاﮐﻢ وﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ... ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎن دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن. ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ... وارد. ﺑﺮ. روي. ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن،. ﻣﻮﺟﺐ. ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ. ﺷﺪن. اﺑﻌﺎد. آن،. ﮐﻤﺘﺮ. ﺷﺪن. ﺗﻌﺪاد. و. ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ. ﺷﺪن. ﺷﻤﻌ. ﻬﺎ.

( ) ﻗواﻋد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑراى ﺗﻔﺳﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﻣﺂھﻧﮓ HS - Afghanistan Customs .

ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﯾﻘل و ﺟﻼ دھﻧده ﯾﺎ ﺗﻣﯾز ﮐﺎرى، ﺷﻣﻊ و اﺷﯾﺎى ﻣﺷﺎﺑﮫ، ﺧﻣﯾره ھﺎى ﮐﺎر آﻣد ﻗﺎﻟب ﮔﯾرى، "ﻣوم ھﺎى .. 2.5%. 2.5%. 2618.0000. ﺗﻔﺎﻟﮫ داﻧﮫ داﻧﮫ (. Granulated slag. ) (ﭘﺳﻣﺎﻧده رﯾﮕﯽ. Slag sand. ) .. ﺷن. در آب ﯾﺎ ﻣﺧﻟوط ﺑﺎ آب ھﺳﺗﻧد از ﻗﺑﯾل آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳررﯾزى ﻣﺧﺎزن، از ﺷﺳﺗﺷوى ﻣﺧﺎزن، از ﺷﺳﺗﺷوى ﻣﺧﺎزن .. ﺗراﮐم ﺑﻌدى ﺑﺎﺷد .. ،ﯽﺷوﭘ ﮫﻧﺎﺧ شوﭘﺎﭘ و (سﯾراو بارﺟ لﺎﺛﻣ روط) بﺗرﻣ هدرﺷﻓ بارﺟ ﮫﻟﻣﺟزا ﺎھ.

Arabic translation of the NRC Emoticon Lexicon aka - Saif Mohammad

. 1 computational الحاسوبية 1.84 6 1 broader أوسع 1.84 6 1 fives الأطفال دون سن .. 5 3 detoxing تراكم المواد السمية 0.56 5 3 interchange تبادل 0.56 5 3 babel بابل .. twix تويكس 0.049 23 23 constitution دستور 0.049 12 12 barge البارجة 0.049 .. 54 wax شمع 0.03 52 53 incase في حالة 0.03 54 55 babies أطفال 0.03 427 435.

چهاردهمین همایش صنایع دریایی - انجمن مهندسی دریایی ایران

امکان سنجی احداث موج شکن شناور در ایران با نگاهی به پروژه های اجرا شده در دنیا و تحقیقات داخلی. 37. . تخمین عمق گیرداری شمع سکوی ثابت دریایی با روش عددی. 38. .. ﻫﺎي ﮔﻴﺮداري در ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ .. ﺑﺎرج ﻣﺴﻄﺢ، ﺑﺎرج ﺷﻜﺎﻓﺘﻲ، ﺑﺎرج ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻛﻨﺎر، ﺑﺎرج ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ.

Tabelle1

1064, الباب الدوار, 2, average density, average density .. 1613, شمعي, 11, entrust, entrust .. 2531, سن التقاعد, 9, four-star hotel, four-star hotel .. 3575, كبير الأرضي فينش, 13, sand soil, sand soil .. 10006, السبائك, 4, barge, barge.

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . شن. Granular ماسه. Sand رس. Clay حلال. Solvent حلالیت. Solubility ... Density تغییر كردن. Vary نمودار ستونی. Histogram كمی. Quantitative ... شمع pile شمع درجا bored pile شمع كوبیده driven pile شمع اتکایی . barge board

اجاره بارج و یدک کش درخلیج فارس - دایرکتوری صنعت انرژی

6 ژانويه 2017 . اگر بارج و یدک کش برای کرایه نیاز داشته باشید من در . خرید کشتی ، خرید شناور ، خرید بارج ، خرید یدک کش ، خرید لنج فایبر گلاس ، خرید شن .

گزارش کار آزمایشگاه: آزمایش چگالی انبوهی (آز تکنولوژی بتن .

روشن است که چگالی انبوهی به میزان تراکم سنگدانه ها بستگی دارد و لذا برای مصالح . معنی منافذ کمتری است که باید با ماسه و سیمان پر شود و قبلا از آزمایش چگالی انبوهی . 50% شن و. ۵۰. ماسه. ۴٫۷۷. ۰٫۰۰۰۳. ۱۳٫۶۲۵. ۱۷۲۰٫۲۹. ۱۳٫۰۵۰. ۰٫۰۰۷. ۹۹۸٫۵۴. ۹٫۷۲۰.

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گروه عمران - موسسه ی آموزش عالی پردیسان

آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه. -. دستیابی به .. طراحی شمع تحت بار جانبی، گروه شمع، اندرکنش شمع. -. پی. -. رادیه ). Pile-.

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

هماهنگی ارگان های دریـایی - ماهنامه بندر و دریا - سازمان بنادر و دریانوردی

ســـاخت اســـکله و موج شـــکن و در یـــک کالم بنـــدر اســـت. ... طریـــق تزریـــق مخلوطـــی از آب، مـــواد شـــیمیایی، شـــن و ماســـه بـــا فشـــار بســـیار زیـــاد اســـت. .. بارج. غرق. در4۵ مایلی جنوب ابوموسی که در هوای نامساعد و دریای طوفانی غرق شد. .. خاطرم هست که اولین شمع را در روز شهادت .. مسـیر بـه دلیـل معطلـی کشـتی ها، تراکـم کاال.

نوزدهمین همایش صنایع دریایی - انجمن مهندسی دریایی ایران

امکان سنجی و توجيه پذیری طرح ساخت بارج متی عملياتی 200 نفره مورد استفاده در خليج فارس ... ذرات همـوار تراکم-پذیـر جزئـی. امیر طاهرخانی، . مدلسازی یك بعدی تغييرات خط ساحلی موج شکن پره سر دریای خزر . در خاکهـای ماسـه ای تحـت بارهـای چرخـه ای . طراحی و ارزیابی تك شمع به عنوان زیرسازه توربين بادی فراساحلی در خليج فارس.

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی جلد 1 - معارف گیاهی - قائمیه

بهم پیوسته ، انبوه ، توده ، تراکم، جمع، مجموع، جمع کردن ، جمع شدن ، توده کردن . .. (buttress =flying)(boutants arcs. pl)(در ساختمان ) شمع قوسی، ستون قوسی، قوس اتکائ. .. ماسه ، هرچیز سنگینی چون شن و ماسه که در ته کشتی میریزند تا از واژگون شدنش جلوگیریکند، بالاست، .. barge. دوبه ، کرجی، با قایق حمل کردن ، سرزده وارد شدن .

اي ﺣﻔﺎﻇﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﺳﻮاﺣﻞ

10 جولای 2013 . ﺷﻜﻞ. 3-22-. ﺑﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ در. ﻚﻳ. ﺳﺎﺣﻞ دارا. ي. ﺗﭙﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﺎﺳﻪ. يا. ﻴﻃﺒ. ﻲﻌ. 126 ... ﻜﻴ. ﻲ. ﺑﺎ وزن ﺳﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و. ﻃﻮل دﺳﺘﺮﺳ. ﺑﻲ. ﻴﺸﻴ. ﻨﻪ. 260. ﺷﻜﻞ. 5-3-. اﻧﻮاع ﺑﺎرج. ﻫﺎ. ي. ﺧﻮد ﺗﺨﻠ .. ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه و از ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل .. ﺑﻲ، ﺷﻤﻊ. ﻫﺎي ﺳﭙﺮي و ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . •. ﭼﻮب. : ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻮب ﺑﺮاي ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ.

Tremie - شرکت فنی مهندسی مهد آبادگران نواندیش - BLOGFA

2- اجرای تله کابین دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (شامل شمع، فونداسیون، پداستال و سازه ایستگاه ها) . پايه روغني : ES : مربوط به سالينيتي ( شوري ) و عدم دو فاز شدن گل . مثلاً برای سازند ماسه سنگی یك مدل گلوله ای را در نظر می گیرند و میزان هرز روی گل ... را پس زده و جانشین آن ها می شود و علی القاعده نباید نیازی به تراکم داشته باشد.

MINERS DATABASE - مهندسی معدن (استخراج )

علت این امر سادگی و روان تر شدن تخلیه مواد استخراجی تحت زاویه شیب میباشد . 2) ضخامت .. شمعی که توسط نیروی دیزل رانده می‌شود برای راندن لوله جدار مضاعف استفاده می‌شود. در حالی ... Dredge : A floating barge used for excavation in shallow waters. . _تبصره: تشخیص معمولی بودن شن وماسه و خاک رس با وزارت صنایع و معادن است.

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

دانلود رایگان مقالات مهندسی خاک و پی و ژئوتکنیک

اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي اﺷﺒﺎع ﺗﺤﺖ ارﺗﻌﺎش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. .. ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﺸﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 21,0 ... ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ، زﻫﻜﺸﻲ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﻤﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش اﺛﺮ اﺳﺘﻬﻼك . ﺑﻪ ﺧﺎك وﻣﺎﺳﻪ از ﻗﺒﻞ و رﻳﺨﺘﻦ ﺧﺎك ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﺪه در آب ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺎرج ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده - مزایدات

. فراخوان اجاره یک مجموعه شناوری شامل یک فروند بارج مسکونی پایه دار -نوبت دوم / آگهی .. مناقصه واگذاری دو اکیپ کامل ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت - نوبت دوم / آگهی .. مناقصه خرید مصالح شن و ماسه نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شن و .. مناقصه عملیات ساخت شمع های بتنی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساخت شمع.

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

مرجعیت راهبردی سازمان بنادرودریانوردی - ماهنامه بندر و دریا

كشور، ســاحلی يا بندری نيستند و تراكم جمعيت. در استان های ساحلی . اين گونه كه در اغلب بنادر ســنتی سن اكثر شناورهای غيركنوانسيونی متجاوز. از20 ســال است.

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

فصل اول: ضوابط طراحي شيب شكن ها - مدیریت نظام فنی و اجرایی

29 مه 2016 . ﺷﯿﺐ. ﺷﮑﻦ. ﯾﻣﺎ. ﻞ. ﻣﺴﺘﻄ. ﻠﯿ. ﯽ. ﻣﻮﺳﺴﻪ. USBR. 120. ﺷﮑﻞ. 10. -1. -. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺑﺎرج. در. اﺟﺮا. ي . ﺗﺮاﮐﻢ. ﺳﺎﻗﻪ. در. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. ﻣﺨﺘﻠﻒ. 145. ﺟﺪول. 13. -1. -. اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮرد. ﺎزﯿﻧ. در. ﯿﺣ. ﻦ. ﺑﺎزرﺳ . ﻋﺮض،. اﺳﺘﺨﺮاج. ﻣﻌﺎدن. ﺷﻦ. و. ﻣﺎﺳﻪ. و. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﮐﻠﯽ. ﺑﺴﯿﺎري. از. اﻗﺪاﻣﺎت. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻧﻈﯿﺮ. اﺣﺪاث ... ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ. ي. ﭼـﻮﺑﯽ. اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد . ﺗـﻮري. ﺳـﻨﮕﯽ. ﻫـﺎ. و. ﺳـﺎزه. ﻫـﺎ. ي. ﺑﺘﻨـﯽ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ. ﺑـﺮاي.

روش‌های مقابله با روانگرایی خاک - omransoft

15 ژانويه 2017 . روش‌های مبتنی بر تراكم به منظور بالا بردن مقاومت خاك و متراكم كردن خاك ماسه‌ای با . از ميله فولادی يا غلاف فولادی برای اعمال نيرو به شن و ماسه خاك با قابليت . به عنوان يك راهكار برای تقويت روانگرايی، زهكشی آب از طريق يك شمع است كه .. شوت یا جایگزینی مستقیم با استفاده از یك بارج و ریختن در عمق، برای اجرا در.

المجلد الرابع - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

Methane series . ﺷﻤﻊ ﺑﺮاﻓﻴﻨﻲ. Paraffin wax (chem.) ﻣـﺬاب أَوْ ﻣـﺎدة ﻣﺬاﺑـﺔ ﻋﺪﳝـﺔ اﻟﺘﺒﻠـﻮر أَ. وْ اﻟﺘﺸـﻜﻞ، ... ﺑﺎرﺟ. ﺎﺎﺳ. ﻳﺖ . ﺑﺎرﺟ. ﺎﺳﻴﺖ. Pargasite (minr.) ﻣﻌﺪن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﻔﻴﺒﻮل، ﺻﻴﻐﺘﻪ. اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ: {2. (OH) ... أوْ ﻣُﺮْﲝَِﺔ. Pay gravel. أَوْ ﻋﺮق ﻣﻌﺪﱐ ﻣُﻐِﻞّ. Pay streak. ) أَوْ ﻧﻔﻂ. وﻏﺎز (رﻣﻞ ﻣُﻐِﻞّ. Pay sand. ). أﻳ .. ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ. وﻫ. ﻲ .. ﺸﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ تﲑﻐﺗ ﺔﻳﻮﻀﻋ تﺎ. طﺎ.

فصل اول: ضوابط طراحي شيب شكن ها - مدیریت نظام فنی و اجرایی

29 مه 2016 . ﺷﯿﺐ. ﺷﮑﻦ. ﯾﻣﺎ. ﻞ. ﻣﺴﺘﻄ. ﻠﯿ. ﯽ. ﻣﻮﺳﺴﻪ. USBR. 120. ﺷﮑﻞ. 10. -1. -. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺑﺎرج. در. اﺟﺮا. ي . ﺗﺮاﮐﻢ. ﺳﺎﻗﻪ. در. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. ﻣﺨﺘﻠﻒ. 145. ﺟﺪول. 13. -1. -. اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮرد. ﺎزﯿﻧ. در. ﯿﺣ. ﻦ. ﺑﺎزرﺳ . ﻋﺮض،. اﺳﺘﺨﺮاج. ﻣﻌﺎدن. ﺷﻦ. و. ﻣﺎﺳﻪ. و. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﮐﻠﯽ. ﺑﺴﯿﺎري. از. اﻗﺪاﻣﺎت. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻧﻈﯿﺮ. اﺣﺪاث ... ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ. ي. ﭼـﻮﺑﯽ. اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد . ﺗـﻮري. ﺳـﻨﮕﯽ. ﻫـﺎ. و. ﺳـﺎزه. ﻫـﺎ. ي. ﺑﺘﻨـﯽ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ. ﺑـﺮاي.

روش های خاص بتن ریزی - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

3 ا کتبر 2015 . براي اين كه بتوان بتني را بدون جدا شدن مواد آن در عمق (خشكي و يا زير . در بتن ريزي ستون ها و ديوارهاي مرتفع و يكباره قالب بندي شده، بتن ريزي شمع ها و سپرهاي در جا (در .. ترتيب به طور طبيعي در طرح اختلاط به مقدار ماسه افزوده شده و بتن ريز ... ته آن ها غرق مي كنند (به صورت كنترل شده با وينچ مستقر در روي بارج).

شن و ماسه بارج تراکم شمع,

وضعیت آب و هوا - مادیستا - BLOGFA

تمام سازه های دریایی ،سازه های درمعر ض آب ازقبیل شمع ها، اسکله ها، جزایرمصنوعی ، پلهای ... وبدین ترتیب یک پیوند شیمیایی مستحکم بین ذرات شن وماسه وپلیمرایجادمی شود. .. تا پایان جنگ جهانی دوم 24 کشتی اقیانوس پیما و 80 بارج دریایی ساخته شد که .. تراکم مکانیکی مناسب، بتن ریزی مخلوطهای سفت با نسبتهای آب به سیمان.

Pre:diaroc سنگ زنی پین
Next:طلا استفاده می شود فروش متمرکز