معدن ایمنی کمپرسی قیف

رزومه - شرکت خاک و سنگدارای گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت ،زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای ... این شرکت در سالهای اخیر در معادن سنگ آهن سنگان ،طالی موته ،اکتشاف در مناطق ساغند ، راور ، ناریگزان و .. رل كیف. . ي و آزم. . ا. یشگاهه. . ای مح. . لي : این شرکت با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی مصالح و ... کامیون کمپرسی.معدن ایمنی کمپرسی قیف,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazarاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمرانياﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.

طلب الإقتباس

تعليقات

پیام آموزشی – برگه 3 – البرز تدبیر

19 آگوست 2017 . Back; پمپ نمونه گیری · کیف پمپ نمونه گیری · ظروف نمونه گیری · زمان ... دستگاه کمپرس گاز .. در روغنهاي معدني، آب آزاد در مخازن كوچك و بزرگ ته نشين می‌شود. .. داخلی، پیچیدگی و هزینه هاي عملیات افزایش یافت و نیاز برای ایمنی، در.

ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

1 ژانويه 2017 . های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیستت،. دوام مناسب و ... های معدنی )بدون داشتن واکنش شیمیایی( به سیمان پرتلند معمتولی یتا ستفید بته .. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پاکتت .. آزمون قیف. V.

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - ایران بتن

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ وﯾﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺍﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ. ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ. ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎی ﻣﻌـﺪﻥ. ﻣﺬﮐﻮﺭ. وﺍﮐﻨﺶ ﺯﺍ ﻧﯿﺴﺖ .. ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ و ﺑ. ﻪ. ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ... ﯾﺎ ﻗﯿﻒ ﻫﺎﺩی. ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﯽ ﺍﺟﺰﺍی ﺑـﺘﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی. ﺷﻮﺩ،. ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻦ ﺭوی .. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎ و ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺘﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨـﺪ و ﺍﯾﻤﻨـﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ. ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻣﺨﺪوﺵ.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

جستجو فرصت های شغلی - پرتال کاریابی ایران جاب

پرتال جامع کاريابي هاي کشور | کاريابي | جستجوي شغل | آگهي استخدام نيرو | فرصت هاي شغلي کاريابي هاي کشور.

جستجو فرصت های شغلی - پرتال کاریابی ایران جاب

پرتال جامع کاريابي هاي کشور | کاريابي | جستجوي شغل | آگهي استخدام نيرو | فرصت هاي شغلي کاريابي هاي کشور.

ماشین آلات برای سنگ زنی برگ شاخه

Piping Project - ایمنی در سنگ زنی Abrasive Wheal. ماشین سنگ زنی . 8- همیشه کابل و سیم برق و دو شاخه سنگ . وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات . تماس با تامین کننده.

Brown and Root (KBR) (آر بی کے )رووٹ اینڈ براؤن Kahuta Research .

. endowment املاک Peace امن protection امن refuge امن rest امن safeness امن safety .. dolor رنج dolour رنج dump رنج gloom رنج grief رنج humiliation رنج infelicity .. Funnel قیف funnel قیف siesta قیلولہ sleep قیلولہ true قیم value قیمت worth .. preparation معجون Mineral معدنی fossil معدنی inorganic معدنی inorganical معدنی.

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.

فهرست مـطالب - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

زمین شناسی و معدن. محاسبه شاخص خطوارگی گسل ها در منطقه محاط بر معادن گل گهر . ارزیابی ریسک ایمنی ، سالمت و محیط زیست واحد آسیاب كارخانه گندله سازی. و شبکه های .. مقاومت فشاري( و شرایط خوراكدهي)سطح قيف خوراكدهي، .. main strategies: wet disposal (slurry- tailings dam) or dry stacking (filter cake-tailings dump). Because.

ﻣﻌﺎدن در ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ آﻳﻴﻦ - ime

ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ. و. ﺗﻮﺳﻂ. دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﺷﻮد. و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ. ﺗﺮ آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﻒ اﺳﺖ . (Dump Truck). : ﻛﺎﻣﻴﻮن. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ.

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . بر روی دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر، فاكتور ایمنی. مقطع 2 كمتر از سایر .. slope stability analysis for the waste rock dump",. Baffinland Iron .. قيف بوخنر قرار می گيرد و اســتوانه از طرف دیگر توسط یک. شيلنگ به پمپ خأل.

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن - engineerassistant

11 جولای 2006 . ان ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻧﻈﺎرت و اﻳﻤﻨﻲ در وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس. ﺳﻴﺪ. ﺷﻤﺲ. اﻟـﺪﻳﻦ. ﺳﻴﺎﺳﻲ .. ﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻳﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . -23 .. ﻞ و ﻛﻴﻒ. ﻫﺎي ﭼﺎﺷﻨﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه را از ﻣﺤﻞ آﺗﺸﺒﺎري دور ﻛﺮد و آن. ﻫﺎ را در ﺟﺎ و ﻳﺎ. اﻧﺒﺎر. دﺳﺘﻲ اﻣﻨﻲ.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

راهنماي شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات غير يونيزان در صنايع .

ساختمان سازي- - صنعت و تجارت- - پيش بيني هاي ايمني- - دستنامه ها. ساختمان سازي- ... اکنون هزاران کوره در کلیه نقاط دنیا هر جا که معادن سنگ آهک و خاک رس وجود. داشته باشد، .. بعالوه، چندين کمپرس ور ديگر که اتوماتیک می باش ند نیز برای تامین ... سالن مواد خام معموالً با چندين متر ارتفاع دارای سه قیف و دو جرثقیل سقفی است.

مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . جدول ذیل اطلاعات ایمنی گچ را نشان می دهد. . لذا در این مقاله به طور مختصر نحوه ی استخراج سنگ گچ در معادن روباز . حمل سنگ گچ از محل سینه کارهای استخراجی تا محل دپور کارخانجات، معمولا توسط کامیون های کمپرسی انجام میگیرد، اما میتوان از نوار .. به داخل قیف سنگ شکن ریخته شده و توسط چکش های دستگاه سنگ شکن،.

کتابچه راهنمای کامیون های سیسو - کاوه دیزل

ایمنی و آزمایش سالیانه بازرسی صالحیت رانندگی کامیون در جاده ......... 30. -3. -2. 3 .. اطمینان از سفتی سیستم های ترمز کمپرسی بادی .. روغن های معدنی مجاز است یا خیر. جهت اطالعات .. از قیف های فلزی برای پر کردن استفاده نکنید. قیف های.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazar

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.

ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

1 ژانويه 2017 . های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیستت،. دوام مناسب و ... های معدنی )بدون داشتن واکنش شیمیایی( به سیمان پرتلند معمتولی یتا ستفید بته .. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پاکتت .. آزمون قیف. V.

خرید و فروش اینترنتی کالای نو و دست دوم در فروشگاه اینترنتی ایسام

. گوشی موبایل, اندروید و آیفون, قطعات ماشین, تبلت و لپ تاپ, سکه, اسکناس, تمبر, دوربین, لباس کیف و کفش در سرتاسر ایران در فروشگاه اینترنتی ایسام.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ. داران ... اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد .. 33200. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. 36270. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﻒ. (. از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺨﺖ. ) 46320. اﻧﻮاﻉ ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ. داران ... اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد .. 33200. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. 36270. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﻒ. (. از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺨﺖ. ) 46320. اﻧﻮاﻉ ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

خرید و فروش اینترنتی کالای نو و دست دوم در فروشگاه اینترنتی ایسام

. گوشی موبایل, اندروید و آیفون, قطعات ماشین, تبلت و لپ تاپ, سکه, اسکناس, تمبر, دوربین, لباس کیف و کفش در سرتاسر ایران در فروشگاه اینترنتی ایسام.

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه .

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ... ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺷـﻮد . اﻫـﺮم ﻫـﺎي ... دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاك ﻣﯿﮑﺴﺮ و ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ.

Pre:چرخ فوق العاده در تورنتو
Next:پروانه چرخ مرطوب trivandrum در 125 لیتر