تجهیزات هوا مثل آتش است برای مقاصد گوناگون ineral سولفید

فلاش بک ایلیدیز فلش بک پشت دسته مانومتر وسط شلنگ صنعت جوش .11 ژوئن 2018 . یک فلش بک یا شیر یک طرفه یک دستگاه ایمنی گاز است که معمولا در . می گیرد تا شعله یا جریان برگشت گاز را به تجهیزات یا خط تولید متوقف کند. . متان، پروپان، پروپیلن و بوتان و همچنین اکسیژن و هوای فشرده مناسب هستند.تجهیزات هوا مثل آتش است برای مقاصد گوناگون ineral سولفید,نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نمابرگ درخواست اشتراك ماهنامه در صفحه ي 174 به چاپ رسيده است. ○. مقاله ها و مطالب مندرج با امضاي .. تصویر 6: نمونه ای از نقشه ی رایزر دیاگرام آب مصرفی و آتش نشانی.شرکت نفت بهران :: لغت نامه تخصصی روانکاریوقتی تصادف روی می دهد با اعلام سنسور ها کیسه های هوا باز شده و جلوی وارد آمدن ضربات .. از آنجا که ترکیبات بعضی از پاک کننده ها دارای مواد فلزی است ( مثل مشتقات .. به غیر از روغن های هیدرولیک پایه نفتی سیالات گوناگون هیدرولیک ضد آتش نیز .. نقطه اشتعال را به cº 43 برسانیم، می توان آن را در مقاصد نظامی نیز به کار گرفت.

طلب الإقتباس

تعليقات

چگونه اثرات صاعقه را بر حریق مخازن ذخیره نفت کنترل کنیم .

29 جولای 2017 . اسـت. حمـل ونقـل وجانمایـی واسـتقرار ایـن تجهیـزات بخصـوص در دکل هـای . آتـش سـوزي مخـازن ذخیـره نفـت بر اثـر صاعقـه در دنیا بسـیار متـداول .. شـونده بـا هـوا و روغـن و ولتـاز ورودی 7115 تـا .. وگازی مثــل حفــر چــاه وســاخت تاسیســات مختلــف وخطــوط لولــه وغیــره .. )Covered (Internal) Floating Roof Tanks).

Report 87

4 فوریه 2010 . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺨﺸﻲ .. ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن .. ﺳﻨﺠﺶ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ روش ﻓﻴﻠﻢ داغ .. Internal Passages of G. T ... ﻣﻬﻨﺪس آﺗﺶ ﭘﺰﭘﺰ ﮔﺮﮔﺮي .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺗﺒﺎط اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ،.

ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟

2 ا کتبر 2011 . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ روش. هﺎي ﺁﻧـﺎﻟﻴ . ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮاد ﻧﺎﻧﻮذرﻩ. اي ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ . در ﻧﻘﺎط آﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﻳـﻚ اﺗـﻢ .. ﻳﺎﺑـﺪ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺁﺗـﺶ و ﻣـﻮاد . اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴــﺴﻲ ﺑــﻪ وﺟــﻮد ﻣــﻲ. ﺁورﻧــﺪ، ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در راﻳﺎﻧــﻪ و. ﺗﺠﻬﻴــﺰات .. اﻣﻴﺪهﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ هﻴﺪروژن و ﻧﻴﺘﺮوژن از هﻮا ﺑﺎﺷﺪ ... از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﺻﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ.

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺖ

ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ. ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ﻣﻤﻨﻮع. اﺳﺖ . .3. ﺻﺎدرات و واردات ﻣﻮاد .. 3-Oxa-5-thia-8-aza-4-phosphadecan-10-oic acid, 4-methyl-7-oxo-, 4-sulfide .. Waste mineral oils unfit for their originally intended .. ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در آب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ... ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺮم. ﮐﻦ. ﻫﺎي. ﺗﺎﺑﺸﯽ و ﺻﻔﺤﻪ. اي و. ﮔﺮم. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﺋﯽ ﻫﻮا. 85162900.

چگونه اثرات صاعقه را بر حریق مخازن ذخیره نفت کنترل کنیم .

29 جولای 2017 . اسـت. حمـل ونقـل وجانمایـی واسـتقرار ایـن تجهیـزات بخصـوص در دکل هـای . آتـش سـوزي مخـازن ذخیـره نفـت بر اثـر صاعقـه در دنیا بسـیار متـداول .. شـونده بـا هـوا و روغـن و ولتـاز ورودی 7115 تـا .. وگازی مثــل حفــر چــاه وســاخت تاسیســات مختلــف وخطــوط لولــه وغیــره .. )Covered (Internal) Floating Roof Tanks).

تجهیزات هوا مثل آتش است برای مقاصد گوناگون ineral سولفید,

نازل برش - گاز کالیبراسیون

یکی دیگر از راهکار های افزایش توان برش، فاصله ی مناسب با صفحه ی کار است به نحوی . نازل ها توسط کمپانی های سازنده تجهیزات جوش و برش طراحی و تولید شده و در.

Drilling Engineering 1 Course - ResearchGate

30 دسامبر 2015 . تعیین متوالی و راهبر آتی آن میدان جهت تولید است و ... تجهیزات مورد نیاز از دکل، ماشین آالت، مته، رشته حفاری و .. چاه امدادی یا آتش نشان، ... جهات گوناگون و اتصال .. حفاری جهت مقاصدی مانند .. سولفید هیدروژن و هوا .. Internal Preventers .. مثل. سازندهای شیلی و نمکی در مقابل سیال. حفاری. ❖. تشکیل کیک گل.

فروش تجهیزات جوش و برش - جوشکاری

فروش تجهیزات جوش و برش - جوشکاری. Loading image . تورچ های آرگون (TIG) هوا خنکSR9, SR26, WP26,… . تورچ های پلاسما هوا خنک ترافیمتCB150, A141,…

تجهیزات هوا مثل آتش است برای مقاصد گوناگون ineral سولفید,

Drilling Engineering 1 Course - ResearchGate

30 دسامبر 2015 . تعیین متوالی و راهبر آتی آن میدان جهت تولید است و ... تجهیزات مورد نیاز از دکل، ماشین آالت، مته، رشته حفاری و .. چاه امدادی یا آتش نشان، ... جهات گوناگون و اتصال .. حفاری جهت مقاصدی مانند .. سولفید هیدروژن و هوا .. Internal Preventers .. مثل. سازندهای شیلی و نمکی در مقابل سیال. حفاری. ❖. تشکیل کیک گل.

کتاب همراه هنرجو - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن. به صورت .. به کار مي رود. )برای مقاصد شست وشو درجه حرارت ۶۵ درجه سلسیوس و برای مقاصد.

همه مقالات احسان حسنانی در یک برگه!

شرایط نگهداری مثل بالا بودن دمای انبار و مواجهه با آفتاب عمر مفید یک محصول آرایشی . در درجه اول مواد اولیه، محیط کارخانه، تجهیزات و مواد بسته بندی و همچنین کارکنان باید . مو با موادی حاوی تیوگلیکولیک اسید که پیوندهای دی سولفید پروتئین های مو را می . با توجه به اینکه رتینول ماده ناپایداری است و در معرض نور و هوا بی اثر می شود،.

اصل مقاله (9335 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ... ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺪ. ﺩﻳﮕﺮ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭ. ﻱ. ﺍﺳﺖ ... ﻮﻻﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺎ ﺕ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﺣﻼ ﻟﻴﺖ ﻛﻢ. (. ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ. ﻧـﻴﻜﻞ ﻭ ﺍﻛﺴـﻴﺪ ﻧـﻴﻜﻞ. ) ﺧﻄـﺮ ﺑﺰﺭﮔـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﻪ ﻭ ... ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ... ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮ .. ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﻭ.

روش مناسب برای تولید پنیر - متون صنایع غذایی به زبان اصلی و ترجمه

جدول فشار بخار اشباع در واقع جدولي است كه در آن به ازاي هر هوا با درجه حرارت و دماي مشخص .. در قوطي‌هاي محتوي مواد گوشتي توأم با مايع مثل نخود لوبيا ماهي و انواع سوپ ... اکسيژن به شکلهاي گوناگون با اجزاي غذايي مختلف وارد واکنش مي شود که عمدتا" به ... كارخانجات كنسروسازي بوده كه براي مقاصد مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

فلاش بک ایلیدیز فلش بک پشت دسته مانومتر وسط شلنگ صنعت جوش .

11 ژوئن 2018 . یک فلش بک یا شیر یک طرفه یک دستگاه ایمنی گاز است که معمولا در . می گیرد تا شعله یا جریان برگشت گاز را به تجهیزات یا خط تولید متوقف کند. . متان، پروپان، پروپیلن و بوتان و همچنین اکسیژن و هوای فشرده مناسب هستند.

تجهیزات هوا مثل آتش است برای مقاصد گوناگون ineral سولفید,

Untitled - سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

ﺎ ﺍﺳﺘ. ﻔﺎﺩ. ﻩ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ. ﺑﺮﺍی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍی، ﭘﺮﺵ ﮐ ... ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻤﯿﺰی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺒﻮﺩ و ﯾﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ .. ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺪﺍﺭک ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮوژﻩ و ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ .. ﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی و ﺁﺗﺶ .. ﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ و ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺵ. ﺏﺁ .. ﮔﺎﺯﻫﺎ، ﺑﻮﻫﺎ، ﺩوﺩ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎی ﺯﯾﺎﻥ ﺁوﺭ، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺷﺪ.

مرکز پژوهشها - واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

13 آگوست 2011 . [نظامی] آتش طرح‌ریزی‌شده‌ای که با درخواست یگانهای پشتیبانی‌شونده .. [تایر ] داخلی‌ترین لایه تایر بی‌تویی که مانع خروج هوا از داخل تایر .. [نظامی] باندی با تجهیزات ابتدایی و گاه امکانات سوخت‌گیری، معمولاً در ... ناخالصی‍ها و آلاینده‌هایی مثل ترکیبات آلی و یونها و مواد کلوئیدی است .. کانی بازمانده relict mineral

زنگ - انجمن خوردگی ایران

هوا، ايجاد ريزگردها، زلزله های شديد و نا امن کردن محیط زيست شده است. خوردگی فلزات در . در ساختمان AC گرمايشی يا سرمايشی خود در خانه مثل شوفاژخانه، پکیج و يا سامانه لوله کشی و. سروکار داريم. .. سال سابقه در زمینه تولید انواع آندها و تجهیزات حفاظت کاتديک منجمله .. گازهای هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید است و اين امر موجب.

ضمیمه یک

12 ا کتبر 2016 . ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش اﻗـﻼم وارداﺗـﯽ در وزارت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ،. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ... Portable fire extinguisher. 99. --- .. Waste mineral oils are not suitable for common use. -8. -9 .. ﻣﺜﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﺟﯿﻮه، ﺳﺮب، ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ) ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ. III .. ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

فصل اول: ضوابط طراحي شيب شكن ها - وزارت نیرو

5 دسامبر 2016 . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ي ﻋﻤﺪي و ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ. ﺳﯿﻞ. زﻟﺰﻟﻪ. آﺗﺸﻔﺸﺎن. زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش. آﺗﺶ ﺳﻮزي. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ... ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮق آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻮادث اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ ﮐـﻪ ... ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺘﺰ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ . و ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺳﻠﻨﯿﻮم ... ي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﺎد اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﺜـﻞ زﻟﺰﻟـﻪ، ﺳـﯿﻞ و ﯾـﺎ.

روش مناسب برای تولید پنیر - متون صنایع غذایی به زبان اصلی و ترجمه

جدول فشار بخار اشباع در واقع جدولي است كه در آن به ازاي هر هوا با درجه حرارت و دماي مشخص .. در قوطي‌هاي محتوي مواد گوشتي توأم با مايع مثل نخود لوبيا ماهي و انواع سوپ ... اکسيژن به شکلهاي گوناگون با اجزاي غذايي مختلف وارد واکنش مي شود که عمدتا" به ... كارخانجات كنسروسازي بوده كه براي مقاصد مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻟﯿﻮﯾﻦ، ﭘﯿﺮﯾﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﯽ و ﺳﻮﻟﻔﯿﺪی. [. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ. SO3. )% ... ﺁﺟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺪوﻝ ﺯﯾﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. : ﺁﺟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ .. ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﮔﺮﻡ و ﺧﺸﮏ ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺰ. ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍی .. ﺁوﺭﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﺁﺗﺶ .. ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ .. ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻧ .. Mineral Spirit.

Pre:اوج استفاده سنگ فرش خیابان ساخت ماشین آلات فروش مجدد
Next:ترکی استانبولی پردازش سنگ ها و مواد معدنی