رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا

رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا,ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﺄ - مطالعات حفاظت گیاهان5 مه 2014 . ﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز و. ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮدي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻓﻬﯿﻤﻪ داداﺷﯽ. 1. -. ﻓﺎﺋﺰه زﻋﻔﺮﯾﺎن. *2. -. رﺣﻤﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ. 2. -. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر. 3.رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا,رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا,ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺛﯿﺮ ﺗﺎ - مطالعات حفاظت گیاهان20 ژانويه 2016 . ﺳﻮﯾﺎ. رﻗﻢ. وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ. ﺑﺎ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز،. آزﻣﺎﯾﺸﯽ. در. ﺳـﺎل. زراﻋﯽ. 1392. در. ﻣﺰرﻋﻪ . ﺳﻮﯾﺎ. ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ ﮔﯿـﺎه روﻏﻨـﯽ،. و در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن روﻏﻨـﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ را در ﺟﻬﺎن.رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا,ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺟﺬب وﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮد ﻧﻴﺘ - ResearchGateﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﻘﺪار روﻏﻦ. داﻧـﻪ ﻛﻠــﺰا و. ﺳــﻮﻳﺎ را ﻛــﺎﻫﺶ داده و ﺑــﺮ ﻣﻘــﺪار ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ آن. ﻣﻲ. اﻓﺰاﻳﺪ. ، 5(. ). 16. ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑـﻪ ﻣـﺎده. ﺧﺸﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴـﺎه را ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣـﺼﺮ. ف ﻧـﻮر ﻣـﻲ.

طلب الإقتباس

تعليقات

آﺑﺎدﮐﺘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد - بوم شناسی کشاورزی

20 نوامبر 2015 . اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ . ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﺎ. ﭘﯿﺶ از. 13. ﺗﯿﺮ،. 5. ) ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ. 40. و روي ردﯾﻒ ﭘﻨ.

کاشت داشت برداشت سویا - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

کاشت داشت برداشت سویا. نوع رسانه: نشریه ترویجی . و خشک (5); موضوعات فرعی. آبیاری (2) · بازار و اقتصاد (3) · خاک (1) · سایر (9) · کود (5) · گیاه پزشکی (4).

ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﺄ - مطالعات حفاظت گیاهان

5 مه 2014 . ﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز و. ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮدي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻓﻬﯿﻤﻪ داداﺷﯽ. 1. -. ﻓﺎﺋﺰه زﻋﻔﺮﯾﺎن. *2. -. رﺣﻤﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ. 2. -. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر. 3.

رجرندنج flaker رول برای گیاهان سویا,

کاشت داشت برداشت سویا - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

کاشت داشت برداشت سویا. نوع رسانه: نشریه ترویجی . و خشک (5); موضوعات فرعی. آبیاری (2) · بازار و اقتصاد (3) · خاک (1) · سایر (9) · کود (5) · گیاه پزشکی (4).

آﺑﺎدﮐﺘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد - بوم شناسی کشاورزی

20 نوامبر 2015 . اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ . ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﺎ. ﭘﯿﺶ از. 13. ﺗﯿﺮ،. 5. ) ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ. 40. و روي ردﯾﻒ ﭘﻨ.

ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺟﺬب وﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮد ﻧﻴﺘ - ResearchGate

ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﻘﺪار روﻏﻦ. داﻧـﻪ ﻛﻠــﺰا و. ﺳــﻮﻳﺎ را ﻛــﺎﻫﺶ داده و ﺑــﺮ ﻣﻘــﺪار ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ آن. ﻣﻲ. اﻓﺰاﻳﺪ. ، 5(. ). 16. ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑـﻪ ﻣـﺎده. ﺧﺸﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴـﺎه را ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣـﺼﺮ. ف ﻧـﻮر ﻣـﻲ.

Pre:ما به فروش تجهیزات معدن سنگ آهک
Next:دست چپ رفتن می توانید batti از dhoop ساخته شده