نمودار جریان برای تولید خاکستر سودا

غذای ارزان به قیمت جان انسان‌ها + فیلم - مشرق نیوز17 آوريل 2015 . در آمریکا هیچ قانونی وجود ندارد که مانع بازاریابی نوشیدنی‌های سودا به کودکان شود و قطعا .. فروش لباس‌های ممنوعه در نمایشگاه تولید ملی +عکس.نمودار جریان برای تولید خاکستر سودا,و اینک حماسه «مرتضی حسین‌پور شلمانی» فرمانده شهید حججی - مشرق نیوز11 سپتامبر 2017 . حدود چهار ماه پیش از شهادت و در جریان یک عملیات در سوریه بشدت مجروح می‌شود. . چنین دهان‌هایی را چه رسد که درباره آنچه لحظه‌ای در «سودا» با شهیدان همراه.4839 K - پژوهش های تاریخی - دانشگاه اصفهانﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺁﺭﺍﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﮐﻪ از ﺳﻮدا در. ﻃﺎس ﮔﻨﺒـﺪ ﺧﻀـﺮا ﻧﮕﻨﺠ. ﯿـﺪي، در ﻃﺸـﺘﯽ ﭘـﯿﺶ اﻣﯿـﺮ. [. ﺧﻠﯿﻞ. ] ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻼﯾﻖ ﺷﺮوان. [. از ﺷﺮ. ] ... وط ﺳـﺎﺧﺖ ﺗـﺎ. ﺷﺮوان. ﺷﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎﺑﻊ ﺳـﻠﻄﺎن. آق. ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺾ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ .. ﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﮑﻢ .. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗـﻢ در ﺟﺮﯾـﺎن ﺣﻤﻠـﻪ ﺗﯿﻤﻮرﯾـﺎن ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻟﺘﺠـﺎ. ﻧﻤﻮد.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺦ رﻳﺴﻴﺪه ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺑﺮﻳﺸﻢ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻴﺎف ﺑﻠﻨﺪ و ﻛﻮﺗﺎه .

4 مه 2012 . ﻧﻤﻮدار. 1-5: درﺻﺪ ﺳﺮﻳﺴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺻﻤﻎ. ﮔﻴﺮي. ﺳﻪ ﻧﻮع اﺑﺮﻳﺸﻢ .. ﻣﻘﺪارﻛﻤﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳـﻮدا. )25/0 .. ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻻي در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي.

Iran Glass Industry - شیشه نشکن-دوجداره-ضدگلوله

در تولید شیشه های سودا (10) ... ساروج تركيبي است از آهك، خاكستر، ماسه، خاك رس و لويي[6] كه در مقايسه با گل در برابر رطوبت مقاوم است. .. 2ـ جريان هواي گرم از پايين به بالا خروج كلينكر از پايين كوره و هواي گرم از بالاي كوره ،‌باعث اتلاف بخش عظيمي از .. با رسم نمودار ميزان نفوذ زمان مي‌تواند زمان گيرش اوليه را بدست آورد(شكل 2ـ13).

نمودار جریان برای تولید خاکستر سودا,

اصل مقاله (2102 K) - مهندسی بیوسیستم ایران

15 آوريل 2015 . مصارف غذایی و در تولید صنعتی فقط برخی از این صمغ. ها. اهمیت دارند ) . وزنی خاکستر است. بررسی . برش دارد و شاخص رفتار جریان آن براساس قانون توان به. دست. آمده است. ضریب ... نمودارها. و. آنالیز. آماری. از. نرم. افزارهای. SAS software 9.1.3, 2003 ... Ahmeda, N. H., El Soda, M., Hassan, A. N. & Frank,. J. (2005).

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺮﻗﻪ هﺎ : ﻓﺼﻞ دو - Iran Interlink

ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺬهﺐ ﺷﺨﺼﯽ، .. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود در. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺑﺴﺖ هﺎﯼ. ﻓﻮﻻدﯼ و ﻧﻘﺮﻩ ﺁﻻ. ت ﻣﻴﺸﺪ .. ﻳﺎ ﮐﺎرت هﺎﯼ ﻓﺎل ﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ . ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﺳﻮدا ﮔﺮان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و درﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺿﺪ ﻓﺮهﻨﮓ هﻴﭙﯽ هﺎ hippies .. ﺟﺎدو، ﮐﺎرت هﺎﯼ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻘﺪس، ﺣﺲ. ﺑﺼﻴﺮت و ﺧﻠﺴﻪ،.

ستاخیز ديي ا ؽی تؼَيط ظزر ًا - پوهنتون تخار

اﻧرژى آزاد ﺷده در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﻘﺳﺎم (اﻧﺷﻘﺎق). ھﺳﺗوى ﺑوده و از ... در ﺳﺗﺎره ھﺎى ﺑﯾﺷﺗر ﺑزرگ ﺳﺎﯾﮑل ﮐﺎرﺑن ﻧﺗﯾﺟﮫ را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد: ﭼﮭﺎر ھﺎﯾدروﺟن ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ. ھﻟﯾوم را ﻧﻣوده، .. Black dwarf. ) ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده، ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺳرد ﻣﺗﺷﮑل از ﺧﺎﮐﺳﺗر. ٧( .. درﺟﮫ ﻋرض ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣودار اﯾن واﻗﯾﻌت اﺳت در آﻧﺟﺎ. اﺧﺗﻼف ﻓﺻول .. ﭘرده ى آدم درى ﺳودا ﮔرﯾــ. . . ـﺳت.

نمودار جریان برای تولید خاکستر سودا,

Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺎﻟﻮژﻱ ﻓﻮﻻﺩ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ... ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻳﻰ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ. ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ... ﻧﻤﻚ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ... ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺁﺭﻳﻨﻮﺱ .. Caustic Soda.

غذای ارزان به قیمت جان انسان‌ها + فیلم - مشرق نیوز

17 آوريل 2015 . در آمریکا هیچ قانونی وجود ندارد که مانع بازاریابی نوشیدنی‌های سودا به کودکان شود و قطعا .. فروش لباس‌های ممنوعه در نمایشگاه تولید ملی +عکس.

وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران - ستاد احیای دریاچه ارومیه

29 سپتامبر 2012 . شامل برات، کربنات سدیم )خاکستر سودا( و سدیم سولفات همراه با .. بررسی منابع پتاس در ایران دعوت بعمل آورد و وی تولید ساالنه .. سهم جریان ... نمودار تغییرات میزان یون های اصلی موجود در شورابه در حین تبخیر نیز موید این موضوع.

کشکول منتظری یزدی - مرکز اطلاع رسانی غدیر

عربی موسی نام، صبحگاهی در باغچه مسجد وضو می ساخت کیسه زری یافت آنرا بدست گرفته .. و هر کسی که صحیح المزاج و تندرست است ولیکن خود را به مردم بیمار نمودار می کند و اظهار ... یکی دیگر از زنان حرمسرا در پشت در، جریان را شنید، نام آن زن بقا بود گفت: .. دنیا و آخرت بگناهی فروختم - سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی

کربن دی‌اکسید - Wikiwand

دی‌اکسید کربن برای تولید نوشابه‌های گازدار و آب سودا استفاده می‌شود. . دارد که یک گودال گرمتر از جوهای واقعاً بی اثر تولید کند، ویژگی‌های جریان را بهبود می‌بخشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران - ستاد احیای دریاچه ارومیه

29 سپتامبر 2012 . شامل برات، کربنات سدیم )خاکستر سودا( و سدیم سولفات همراه با .. بررسی منابع پتاس در ایران دعوت بعمل آورد و وی تولید ساالنه .. سهم جریان ... نمودار تغییرات میزان یون های اصلی موجود در شورابه در حین تبخیر نیز موید این موضوع.

ات تطبیقی نشریّۀ ادبیّ - نشریه ادبیات تطبیقی - دانشگاه شهید باهنر .

ها، نمودارها و عکس. ها. ، ترجیحاً در ... روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می. کند. )ن. .. چو خاکستر شدی اخگر نگردی. )همان: 106 .. بخش ذهنیت زری، یعنی جریان سیال ذهنی در سووشون، در ارتباط با .. هر یک به ســـر نهف ته بســـی ســـودا.

نمودار جریان برای تولید خاکستر سودا,

اصل مقاله (2102 K) - مهندسی بیوسیستم ایران

15 آوريل 2015 . مصارف غذایی و در تولید صنعتی فقط برخی از این صمغ. ها. اهمیت دارند ) . وزنی خاکستر است. بررسی . برش دارد و شاخص رفتار جریان آن براساس قانون توان به. دست. آمده است. ضریب ... نمودارها. و. آنالیز. آماری. از. نرم. افزارهای. SAS software 9.1.3, 2003 ... Ahmeda, N. H., El Soda, M., Hassan, A. N. & Frank,. J. (2005).

آزمايشگاه حفاظت و ايمني كاركنان اصول

دفع ايمن و بهداشتي پسماندهاي تولید شده در آزمايشگاه پزشکي به گونه اي كه حداقل خطر براي. محیط زيست، .. هود ايمني ممنوع است، گرما سبب اختالل در جريان هوا شده و شعله مي تواند سبب. آسیب. به فیلتر هپا ... تواند براي اين منظور يك روش اجرايي يا نمودار گردشي تهیه كند و آن. را در معرض ديد ... خاكستر سودا )كربنات سديم،. Na2CO3.

coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp .

توليد 1062. نمیکنم 1061 .. جریان 513. جزء 513. چقدره 512. جايگزين 512. زندگيه 512. علمي 511. اسمي 511. مرسی 511 ... خاکستر 342. برديم 342 .. تنباکو 106. مسئوليتش 106. کلويي 106. سودا 106. مصري 106. بشینی 106. بتو 106 .. نميشيد 74. غواصي 74. لاولي 74. ناراحتش 74. شناختمش 74. جيش 74. نمودار 74. jane 74.

اصل مقاله (1634 K)

اﻟﺤﺎﺟﻴـــﻪ اردﻻﻧـــﻲ. ﻋﻠــــــــــﻲ اﻣﻴﻨــــــــــﻲ. ﻣﺤﺴــــــــﻦ اﻳﺰدﻳــــــــﺎر. ﻣﺤﻤـــﺪﻋﻠﻲ آﺗـــﺶ. ﺳـــﻮدا. ﻋﺴــــــــﮕﺮ. ﺑﻬﺮاﻣــــــــﻲ ... ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدار ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و آرﻣﺎن ﻣﻠﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ در راه.

Wikitable - Quarry

. [[اتحاد جهانی گرافیک]] [[Q5664975]] |- |* [[اتحاد دموکراتیک ملی (سودان)]] [[Q5708391]] .. [[تولید کشمیره در افغانستان]] [[Q5957937]] |- |* [[تولید کلید]] [[Q3308558]] ... [[جریان انحرافی]] [[Q5964508]] |- |* [[جریان ترافیک (شبکه‌های کامپیوتری)]] .. در گیلان و مازندران]] [[Q5961242]] |- |* [[زیر خاکستر]] [[Q5936259]] |- |* [[زیر.

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ (ﻓﺎﺭﺳﻲ) ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ:

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﻣﯩﺸﻮﺩ، ﺍﺯ ﭘﺨﺶ ﻋﺮﻕ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﺩ، ﺍﺑﺮﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﻯ. ﭼﺸﻤﻬﺎ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﻘﺪﺭ .. ﻭﻣﺮﺩﻡ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯩﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ. ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺝ ﻛﻨﻨﺪ ... ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺭﻓﻊ ﺑﻮﻯ ﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﯩﻜﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﻛﺮﻡ ﻛﺪﻭ .. ﻋﻼﺟﺶ ﺗﻨﻘﻴﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﻠﻂ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ، ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺣﺎﻝ ﺟﮕﺮ ﻛﻮﺷﻨﺪ، ﻟﺬﺍ .. ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺤﻴﻮﺍﻥ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺭﻭﻯ ﺷﻜﻢ ﺍﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﮔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻚ. ﺁﻭﻳﺨﺘﻪ.

ناشناس شناسنامه shenasname

امروز او را می كشند و فردا می سوزانند و پس فردا خاكسترش را به باد می دهند . ... گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمک گیر شدم و بعد جریان را مفصل براى سلطان تعریف کرد .. سوداگران را بود راهی نو، گشاده در پی سودا. .. شیر از گزارش های سوسک راضی بود و از او خواست که از نمودار برای تجزیه و تحلیل نرخ و روند رشد تولیدی که توسط مورچه.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺮﻗﻪ هﺎ : ﻓﺼﻞ دو - Iran Interlink

ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺬهﺐ ﺷﺨﺼﯽ، .. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود در. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺑﺴﺖ هﺎﯼ. ﻓﻮﻻدﯼ و ﻧﻘﺮﻩ ﺁﻻ. ت ﻣﻴﺸﺪ .. ﻳﺎ ﮐﺎرت هﺎﯼ ﻓﺎل ﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ . ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﺳﻮدا ﮔﺮان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و درﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺿﺪ ﻓﺮهﻨﮓ هﻴﭙﯽ هﺎ hippies .. ﺟﺎدو، ﮐﺎرت هﺎﯼ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻘﺪس، ﺣﺲ. ﺑﺼﻴﺮت و ﺧﻠﺴﻪ،.

انتقال آب آخرین راهکار است - Ghods Niroo

اخبار حوزه تولید و انتقال نیرو ، آب، انرژي هاي تجدید پذیر، نفت و گاز ... مهندس چیت چیان، در کش وری که روزی 88 میلیارد مترمکعب روان آب جریان داش ته .. شکل )15(: نمودار برداري به ازاء متغیر تحریک و P ثابت ... آهك با خاكستر سود را برای Porterنس بت داده ش ده و بعد از آن .. Lime Process as in 1a,but without soda ash.

دانلود فایل PDF - نقد زبان و ادبیات خارجی - دانشگاه شهید بهشتی

بکارگیری عناصر خاص در جریان زندگی و مرگ در اشعار این دو شاعر وجود دارد. راز جاودانگی این ... و خاکستر و نیستی ظهور می کند. حقیقت این است ... را تهدید می نماید: چون عهد نمی شود کسی فردا را/حالی خوش دار این دل پر سودا را/. 5می نوش که .. از نظر ساخت پیرنگ، هر دو داستان با الگو و نمودار سنتی پیرنگ، متباین هستند. الگوی سنتی.

عمليات آزمايشگاهی درصنايع شيميايی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

تولید حرارت عمل نمود که در بحث ایمني حریق و مانند آن مطرح می شود. . عایق بندي هادي ها و دستگاه هاي مسیر عبور جریان را در درجۀ اول تخریب می کند، سپس ... سدیم هیدروکسید یا کاستیک سودا .. با توجه به نمودار باال آيا مي توانيد مثال هايی از مخلوط های همگن و ناهمگن فهرست .. از سديم هيدروكسيد )يك ماده شيميايی( به جای خاكستر چوب )يك.

Pre:معدن اعزام تکنسین جای خالی در آفریقا
Next:سازمان های درگیر در سنگ آهک