کانسارهای مس در موزامبیک chidwe

دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری جنوب غرب ظفرقند با نگرشی .نفوذ کرده. است. بر اساس مطالعات کانی. شناسی و ميکروسکوپی سنگ. هاي منطقه تحت. تأثير دگرسانی هاي پتاسيک، فيليک،. آرژیليک و پروپيليتی قرار. گرفته.کانسارهای مس در موزامبیک chidwe,کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانسار مس . - فصلنامه علوم زمینکانسار مس چهرآباد در استان زنجان و در گوشه شمال باختری پهنه ایران مرکزی واقع شده است. واحدهای سنگی موجود در این منطقه متعلق به سنوزوییک )بیشتر میوسن( بوده.کانسار خلیفه لو: کانی زایی مس- طالی اپی ترمال سولفیداسیون باال .کانسار مس- طالی خلیفه لو در 7 کیلومتری شمال خرمدره، در بخش مرکزی پهنه ماگمایی طارم . کانسار مس- طال، رگه- رگچه ای، کوارتز حفره ای، اپی ترمال سولفیداسیون باال،.

طلب الإقتباس

تعليقات

مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGate

کانسار مس جیان در فاصله 195 کیلومتری شمال خاوری شیراز و در لبه خاوری پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان درون مجموعه آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده کمپلکس.

Pre:تعلیق tilium دهان
Next:venkateswara اناکاپال سنگ شکن سنگ