کنترل 206 فیدر است

لیست تجهیزات اعلام حریقذﮐر ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻓﻌﺎل ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت و ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﯾﺎ از ﻣراﮐز دﯾﮕر ﺗﮭﯾﮫ. ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد و ﻗﺑول .. ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎل 2. اﻟﯽ 16 زون .. 206. ﮐﺎﺷﻒ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﻓﺰاﯾﺸﯽ BR. ﺳﺮي 27 ﺑﺎ ال اي دي ﭼﺸﻤﮏ زن. Syncoln. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. 2000-301 .. ﻒﯾدر. لﻮﺼﺤﻣ مﺎﻧ. Product Name. يرﺎﺠﺗ مﺎﻧ. Brand. هﺪﻧزﺎﺳ رﻮﺸﮐ. Country. ﻪﻌﻄﻗ لﺪﻣ. Model. ﻪﯾﺪﯿﯾﺎﺗ.کنترل 206 فیدر است,کارنامه سال ۹۵ - شركت توزيع برق شهرستان اصفهانمیزان مراجعات مردمی رد شرکت توزعی ربق شهرستان اصفهانهب صفر رسیده است . .. 206. 333. 341. 87. 221. 1915. 10. جمع قدرت. ترانسهاي. زميني. ميليون. ولت .. خيابان وليعصر. •. امور برق جنوبغرب. •. تعويض. کابل. روغني. فيدر. 3. دانشگاه .. وظيفه کنترل شبکه و نگهداري و تعميرات تاسيسات را در جهت برقرساني مداوم و پايدار به.و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ي ﭘﺮور ي آﺑﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻨﻪ ﻴﺑﻬ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﻛﺎر - OceanDocs2 آگوست 2018 . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .. اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺬاﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.در روش ﮔﺴﺘﺮده .. Demand feeder .. 206 ... ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ.

طلب الإقتباس

تعليقات

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

. ﻗﺼﺪ ﻛﻨﺘﺮل آن را دارﻳﻢ . ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺳﻴﺎل درون ﻣﺨﺰن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻣﺎي ﺳﻴﺎل درون ﻣﺨﺰن، .. ﻧﺴﻤﻴﺘﺮ و ..) ﺧﻮدداري. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ. (Automatic Close Loop Control System). ﺷﻜﻞ .. Multipli feeder. : در اﻳﻦ روش ﭼﻨ .. Page 206.

اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار ﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣ ﻫﺎ راه ﻲ ﺑﺘﻨ ي روﺳﺎز - سازمان برنامه و بودجه

1 نوامبر 2017 . ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ راه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ، . ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل. " دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ. ، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار. ي. روﺳﺎز. ي. ﺑﺘﻨ. ﻲ. راه. ﻫﺎ .. ﻒﻳدر. ﺎﻴﻌﻣ. ر. تﺎﺼﺨﺸﻣ. دراﺪﻧﺎﺘﺳا. 1. ﺖﺷرد ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺶﻳﺎﺳ. سﻮﻟ شور ﻪﺑ ﻪﻧاد. ﺲﻠﺠﻧآ .. Page 206.

WWW yakhteh46dd - Semantic Scholar

ﺳﻠﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ... ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 700 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ Stra8 ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ... 12: 195-206. ... male germline stem cells under serum-or feeder-free con-.

وزارت نیرو استراتژی اقتصاد پویا و خودتامین در . - صفحه شخصی

28 ا کتبر 2017 . وی خاطرنشان ساخت: شرکت توانیر ازجمله شرکتهایی است که به این موضوع بیش از یک. دهه است که توجه ویژه ... تصویب نامه های شماره 206/93/11851 مورخ. 93/9/5 و شماره ... بیش از 50 فیدر مي رسد که نقش موثري در رشد صنعت و توسعه اشتغال ایفا مي کند. ... کنترل از راه دور، سرویس و تعمیر ترانسفورماتور،. نصب و.

مشتری گرامی، امکان دارد خودروی شما به کلیه تجهیزات اشاره شده در این کت

کلید اصلی کنترل چراغ ها. .. 206. روشن کردن خودرو. .. ساختار خودرو، شاسی و تجهیزات بدون کسب مجوز ممنوع است. زیرا می تواند بر ایمنی تردد، .. باالنس/فیدر.

Editedفصول يك تا چهار - دفتر طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز

17 آوريل 2012 . از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد. ISIRI 463-1. ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮ. اﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. IEC 60332-3. ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ. ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .. Page 206 .. IEC 61022; 1989, Interconnection of radio and TV receivers to feeder systems outlets. [11]. IEC 60574-1.

هایما - دنده 6

است. HMA7151GC4W برای انتخاب خودرو سواری هایما از شما متشکریم و از انتخابتان پشیمان نخواهید شد. . سیگنال و کنترل چراغ .. )فیدر( FAD .. Page 206.

کنترل 206 فیدر است,

وزارت نیرو استراتژی اقتصاد پویا و خودتامین در . - صفحه شخصی

28 ا کتبر 2017 . وی خاطرنشان ساخت: شرکت توانیر ازجمله شرکتهایی است که به این موضوع بیش از یک. دهه است که توجه ویژه ... تصویب نامه های شماره 206/93/11851 مورخ. 93/9/5 و شماره ... بیش از 50 فیدر مي رسد که نقش موثري در رشد صنعت و توسعه اشتغال ایفا مي کند. ... کنترل از راه دور، سرویس و تعمیر ترانسفورماتور،. نصب و.

ﻛﻨﻨﺪه دﻣﺎي ﺑﺨﺎر ﻓﻮق داغ واﺣﺪ ﺑﺨﺎري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎزي ﻛﻨﺘﺮل 1 - برق ، نفت و انرژی

ﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ روش ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮي اراﺋﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ... اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ﺣـﺎﻻت ﮔـﺬرا ﺑـﺎ .. Page 206.

مقدمه ای بر پست و توزيع - بانک مقالات مهندسی برق

آلومینیوم هادی خوبی برای الکتریسیته است ، و هسته فولادی موجب مقاوم شدن هادی می شود .. اتاق کنترل مرکزی به داده های پست نظیر ولتاژ فیدر و مقدار بار دسترسی دارد .

اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار ﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣ ﻫﺎ راه ﻲ ﺑﺘﻨ ي روﺳﺎز - سازمان برنامه و بودجه

1 نوامبر 2017 . ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ راه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ، . ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل. " دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ. ، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار. ي. روﺳﺎز. ي. ﺑﺘﻨ. ﻲ. راه. ﻫﺎ .. ﻒﻳدر. ﺎﻴﻌﻣ. ر. تﺎﺼﺨﺸﻣ. دراﺪﻧﺎﺘﺳا. 1. ﺖﺷرد ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺶﻳﺎﺳ. سﻮﻟ شور ﻪﺑ ﻪﻧاد. ﺲﻠﺠﻧآ .. Page 206.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - مطالعات حفاظت .

10 فوریه 2018 . اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﯾﺖsjm.um. اﯾﻦ. ﻧﺸﺮﯾﻪ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. 4(. ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل). ﭼﺎپ و ... های هرز را کنترل کن از این رو تیمار وجین. در جهت مقایسه .. 206. /0. P= ،. 494. /1. (F= لودج(. 1. زا هییذغت نازییم یگناییم هسیاقم .) تظلغ اب دش .. پیتونژ. Genotype. فیدر. S.No. 29.19a. 123a. 1.44g. SB32-HSF-10. 19. 1.

چاپ این مقاله - مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و .. ﻋﻨﺼـﺮ ﺿـﺮوري در ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري وﺟـﻮد ... )Centers for Disease control and Prevention( .. 206/0. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻣﻮﺿﻮﻋ. ﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط. اﻃﻼﻋﺎت. 01/0. 86/0. *. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري. 05/0 .. يرﺎﻤﻴﺑ ﺺﻴﺨﺸﺗ يرادﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ رد ﻪﻨﻳﺮﻗ ﻚﻴﻣﻮﺗﺎﻧآ ﻖﻃﺎﻨﻣ. رود هار زا ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺎﻫ. ﻒﻳدر. ﻊﺿﻮﻣ. ﻲﻜﻴﻣﻮﺗﺎﻧآ.

کنترل 206 فیدر است,

-

داست ان است یا نه. C. 1 .. Machine Tool Accessories - Cuttig Equipment - Bar Feeder ... A closed-circuit control system with .. motor M206-001 works with speed.

معرفی افتخارات

امـکان طراحـی و سـاخت سفارشـی، طراحـی مـاژوالر، قابلیـت کنتـرل و مانیتورینـگ از طریـق ... توزیــع تــوان الکتریکــی در ســطوح متفــاوت طراحــی و ســاخته شــده اســت. ... این ماژول مدل پست برق با سه فیدر سه فاز مستقل ازهم می باشد. .. ACC- 206. MosFet Switch. کار می کند و به عنوان بار به یکسوسازها و برشگرها AC و DC این.

New F3 - کارمانیا

"ممتاز در پشتکار ، صادق در عمل" در سال 2006 تأسیس شده است و شعار BYD خدمات برتر و صادقانه برند. را برای خود .. را از SRSفقط کارکنان آموزش دیده و مجرب می توانند مشکل ایجاد شده را کنترل و برطرف کنند. قطعات .. )FAD( تنظیمات فیدر .. 206. 7-3 تعمیر و نگهداری توسط راننده. S/N. آمپر. قطعه یا مدار مورد حفاظت. 14. 15 A. بوق.

چارچوب موافقتنامه مشاركت عمومي - خصوصي

1 فوریه 2018 . ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر. ﻗﺮارداد، از ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﺎ .. ﮐﻨﺘﺮل. ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رواﺑﻂ. دوﻃﺮف. در ﯾﮏ دوره. ي. ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. و در اﯾﻦ دوره. ي. ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ .. ﺪﻨﮐ ﻂﺒﺿ ار. لوﺪﺟ. 15. -1. ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ . ي. ﻣ. ﯽﻟﺎ. هژوﺮﭘ. ﻒﯾدر. حﺮﺷ. ﺪﺣاو. راﺪﻘﻣ. تﺎﻈﺣﻼﻣ. ﯽﻨﻓ مﺎﻗرا و تﺎﻋﻼﻃا (ﻒﻟا. 1. 2. 3 .. Page 206.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات بیست و .

29 ا کتبر 2017 . . در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. . طراحی سیستم کنترل نوین DVR به منظور جبران سازی انواع کمبود . رتبه بندی فیدرهای 20 کیلوولت شبکه توزیع جهت سرویس، نگهداری و ... 206. اندازه گیری و بررسی بروز قوس الکتریکی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجک

800 سوال برق همراه با جواب | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد

12 فوریه 2015 . 148 فشار گاز SF6در محفظه يك فيدر در پست هاي G.I.S چقدر است؟ . 158 ‌ازتجهيزاتي كه به عنوان كنترل ولتاژ در پست ها به كار مي رود،سه نمونه نام ببريد . 206 ‌ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كيلو ولت براي چه منظوري به كار مي رود.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات بیست و .

29 ا کتبر 2017 . . در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. . طراحی سیستم کنترل نوین DVR به منظور جبران سازی انواع کمبود . رتبه بندی فیدرهای 20 کیلوولت شبکه توزیع جهت سرویس، نگهداری و ... 206. اندازه گیری و بررسی بروز قوس الکتریکی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجک

ماشین فکس کربنی پاناسونیک PANASONIC FAX MASHINE .

29 سپتامبر 2015 . پنل صفحه نمایش KX-FP206CX در یک اندازه کاملا مناسب عرضه شده است طوری .. است; ظرفیت سینی کاغذ: حداکثر 20 ورق; حداکثر فیدر سند: 10 ورق.

و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زراﻋﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ارز - سامانه همایش های .

9 مارس 2017 . ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔ. ﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه و ﺑـﺮاي .. ﮐﻨﺘﺮل. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎ. ي. ﻫﺮز. ﻣﺰارع. ﮔﻨﺪم. در. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﺎﻟﻘﻮه. ﮔﻨﺪم،. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ. ﻣﯽ. رﺳﺪ. ﺗﻬﯿﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. ﭘﺮاﮐﻨﺶ. ﻋﻠﻒ .. لﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻧ ﻒﯾدر ود ﺖﺷادﺮﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ تﻼﭘ ﺮﻫ زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ. 1 .. 206. تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺐﯾﺮﺿ. -. 32. /. 25. 04. /. 27 ns. ،*. ،. **. ﺗﺮﺗ ﻪﺑ. ﯿ. ﻏ فﻼﺘﺧا ﺐ. ﯿ. ﻨﻌﻣ ﺮ. ﯽ. راد.

ﻫﺎي ﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﺎزي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻫﺎ: روﯾﮑﺮد آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ درﻣ - دومین کنفرانس ملی .

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﺳ ﺘﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ... ه ﮐﻨﺘﺮل. اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ. اﺳﺎﺳﺎً. ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً .. ﻒﯾدر. يﺪﻨﺑ سﻼﮐ شور. شور ﺖﻗد. و بﺎﺨﺘﻧا زا ﺪﻌﺑ شور ﺖﻗد. ﯾﯽﮔﮋ. 1. ود ﻪﺟرد. 7.49. 34.20. 2 .. 206. 447. 50. 540. هرﺎﻤﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ. 16. 2. 1. 1000. 206. 385. 50. 515. هرﺎﻤﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ. 17. 2.

Pre:آسیاب ذغال سنگ ورودی فیدر دوار
Next:تبدیل گیاه خرد کن قند به کارخانه screenin