مستقیم تولید فرو نیکل با کوره های دوار

فروش شمش روی قلع سرب نیکل - Iran-Tejaratتولید و فروش شمش روی و اکسید روی واکسید سرب zno pb cuتولید و فروش شمش . کارخانه های آهن و فولاد به بالاترین قیمت بدون واسطه به صورت مستقیم zn با کیفیت . و سرباره سرب و اکسید سرب خریدار سرباره و نخاله حاصل از کوره های دوار تولید.مستقیم تولید فرو نیکل با کوره های دوار,بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با . - سوخت و احتراقها مستقیما به کاهش مصرف سوخت و. کاهش هزینه. های تولید منجر می. شود. بعنوان جایگزین کوره. های خمره. ای یا بوته. ای، استفاده از کوره. های دوار ذوب آلومینیوم. ) Aluminum.شركت كوره هاي صنعتي كاويرانابعاد مفيد داخلي : 70x70x70 cm. حداكثر دماي كاري : 1100 درجه سانتيگراد. حداكثر توان كوره : 20 كيلووات. كنترلر ديجيتال on/off. ترموكوپل نيكل كرم نيكل نوع K.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﻣﺬاب. و. ﺳﺮﺑﺎره. ﭘﺲ. از. ﺗﻮﻗﻒ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ذوب. ←. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻮره. ﺑﻮﺗﻪ. اي. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ← . ﺗﻤﺎس. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺷﻌﻠﻪ. و. ﻓﻠﺰ. (. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. ) ﻣﺜﺎل. : ﮐﻮره. ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ← . )3. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ. ﻣﺰاﯾﺎ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. )1. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻤﺴﻔﺮ. ﮐﻮره. )1. ﻫﺰﯾﻨﻪ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي. )2. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل .. ﻫﺎي. ذوب. ←. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. (. Reverberatory Funace. ) ←. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار.

Iran Glass Industry - احتراق در صنعت

این نشر های مهم در کوره های مظروف بخاطر وجود سرب و همچنین وجود وانادیم و نیکل در سوخت های ... پخت كلينكر سيمان:در صنعت سيمان مواد خام جهت پخت و كلسينه شدن وارد كوره دوار مي گردند. . كوره هاي با شعله مستقيم در دو شكل استوانه اي و كابيني ساخته مي شوند. . These services are used during heat-up or cool down of a glass furnace.

ﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر آ

9 سپتامبر 2013 . ﻫﺎي. Riser. و. Down comer. -12. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان. Circulation. -13 ... دﻳﮓ. آﻣﻮزش. ر. ﻫﺎي ube. ﺑﺨﺎر. ﻫﺎ ﻛﻮره ﺑ. ﺸﺎر، از ﻓﺸﺎر r. ره آن ﻣﻘﺪار. را ﺟﺬب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨ. ﺮ از .. ﮔﺎز ﺳﻮز و. ي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ وﻳﺴ. ﺪ و اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪي. Fire Tub. ﻫﺎ ﭼ. ﺒﻪ ﻛﺮد . ﺷﻜﻞ. ﻞ. ﻫﺎي دوار. ﻟﺖ ... اﻣﺎ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺑﺮق .. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﻜﻞ در.

درس تحقیق 1 اصول استخراج فلزات SL/RN امین . - ResearchGate

ی مستقیم و غیر مستقیم احیا می. شود. با روش احیای. غیر مستقیم در روش. کوره. ی بلند آشنا . معادن زغال سنگ در حال کاهش است و تولید آهن اسفنجی به کمک زغال سنگ سهم . اس. ت. ویژگی. های روش. SL/RN. : •. احیا در این روش توسط کوره دوار انجام می شود.

لینک دانلود

مقايسه شود ، نتیجه می گردد که برای ساخت قطعاتی با شکل مشابه از آلومینیم به کم .. های ( دوار انجام می گیرد ، هیدرات آلومین تجزيه شده و آلومین که برای الکترولیز مناسب .. منگنز ، مس ، آهن ، نیکل ، کرم مستقیم . فرو می برند و سپس آن را بهم می زنند . در بعضی موارد و در صورت امکان از دو کوره ذوب استفاده می نمايند و بعد از ذوب دو عنصر.

بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با . - سوخت و احتراق

ها مستقیما به کاهش مصرف سوخت و. کاهش هزینه. های تولید منجر می. شود. بعنوان جایگزین کوره. های خمره. ای یا بوته. ای، استفاده از کوره. های دوار ذوب آلومینیوم. ) Aluminum.

مستقیم تولید فرو نیکل با کوره های دوار,

بهــار95/ شماره 62 - انجمن آهن و فولاد ایران

7 فوریه 2016 . هزینه های تولید، سطح مکانیزاسیون، توسعه فن آوری و سطح. اتوماسیون .. کننده در کوره بلند یک رابطه مستقیم وجود دارد. همان طور که .. 2 Rotary Hearth Furnace. 3 leach ... آن هــا از قیمت هـاي بـاالي فـرو نیـکل و فـرو کـروم بهره منــد.

ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ: EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ

ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﭘﻔﻜﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ. ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ .. EAF ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺩﺭ. ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ24] 1] ﺑﺮ . ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﻭﻡ ﻭ ﭘﻔﻜﻲ ﻛﺮﺩﻥ. ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ .. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭ ﻛﺮﻡ ﭘﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋﻰ •. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻲ . ﺩﻭﺍﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﺫﻏﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ18/12 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ(%25/7) ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺩﻭﻡ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

تحلیل مدیرعامل کالسیمین از وضعیت بازار روی - روزنامه دنیای اقتصاد

4 نوامبر 2017 . از طرفی به دلیل محدودیت عرضه از سوی معادن چین، بازارها با کسری موجودی این . دلار به فروش برسد اما در ماه‌های آتی با نزول قیمت LME روبه‌رو شویم، وجود دارد. . همچنین احداث، ساخت و نصب غبارگیر کوره‌های القایی و دوار در کارخانه دندی، طرح . از طرح‌های دیگر در دست اقدام، طرح استحصال فلزات نیکل، کبالت و کادمیوم از.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺕ. ﺁﻫﻨﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻰ ﻭ . ﺳﻨﮕـﻬـﺎﻱ ﻓـﻠﺰﻱ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗـﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎ ﺁﻟﻴﺎژﻫـﺎﻱ ﻣﺲ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻯ ... ﺑﻪ ﺣﺒﺎﺏ ﻫﺎﻯ. ﻫﻮﺍ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮﻭ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ. ... ﺍﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻣﻌﺪﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻮﺭﻩﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﺁ ﻫﻦ .. ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻡ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻭﺍﻧﺎﺩﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺯﻳﻤﻨﺲ- ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺫﻭﺏ ﻭ ﺑﺎ.

tel - سنگ آهن

در ماه فوريه هر تن سنگ‌آهن به قيمت 187/2 دلار در هر تن به فروش رسيد كه بالاترين .. به‌طور کلي هدف از دانه بندي سنگ آهن در صنعت آهن و فولاد در کوره هاي بلند عبارتند از: ... اين روش احيا مستقيم گندله سنگ آهن با گازهاي شکسته شده مي باشد. .. آهن اسفنجي با استفاده از زغال‌ غيركك‌شو از طريق فرآيند احياي سنگ‌آهن در كوره دوار توليد مي‌شود.

آموزش جامع واحدها و فرایندهای کارخانجات فولادسازی (سنگ آهن، گندله .

1 جولای 2017 . قبل از مطرح کردن مبحث احیای مستقیم سنگ آهن، باید به روش های تولید فولاد بپردازیم . تمامی مراحل ذکر شده، جزو فرآیندهای "کوره دوار" و "بوته دوار" میباشند. . همچنبن در زمانی که بریکت یا آهن اسفنجی با قراضه همراه است، در مذاب فرو میروند. . نیکل بعنوان کاتالیزور در داخل لوله های کرم و نیکل قرار میگیرد، سپس گاز.

مستقیم تولید فرو نیکل با کوره های دوار,

پرسش و پاسخ - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت .

پاسخ: در آذربایجان بیشتر از سیمان تولیدی توسط کارخانجات ترکیه ای استفاده می شود. . کرم می باشد که میزان کرم حدود 12 تا 17 درصد و میزان نیکل حدود نیم درصد می باشد. . همچنین منطقه پخت به ناحیه قرار گرفتن مشعل در داخل کوره و تا اندازه ای به فرم . پاسخ: از مهمترین عوامل تشکیل گلوله در کوره های سیمان افزایش میزان AL2O3 و.

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﻣﺬاب. و. ﺳﺮﺑﺎره. ﭘﺲ. از. ﺗﻮﻗﻒ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ذوب. ←. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻮره. ﺑﻮﺗﻪ. اي. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ← . ﺗﻤﺎس. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺷﻌﻠﻪ. و. ﻓﻠﺰ. (. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. ) ﻣﺜﺎل. : ﮐﻮره. ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ← . )3. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ. ﻣﺰاﯾﺎ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. )1. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻤﺴﻔﺮ. ﮐﻮره. )1. ﻫﺰﯾﻨﻪ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي. )2. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل .. ﻫﺎي. ذوب. ←. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. (. Reverberatory Funace. ) ←. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار.

1 فلزات استخراج اصول آز )پيرومتالورژي(

آزمايشگاه پيرومتالورژي شامل روشهاي آماده سازي و توليد و تصفيه فزتا مي. باشد كه: . توان آنها را مستقيماً به كوره تغذيه نماود واون . گيرد شامل ياك بشاقاب دوار باه قاار . هاي فوودي ساخته شده است و سرعت دوراني آن .. مقاومت در مقابل خوردگي استحكام مكانيكي فرم پذيري سختي جرم مخصوص نقااه ذوب و .. آهن روي مس نيكل و قزع و عناتر گروه.

مستقیم تولید فرو نیکل با کوره های دوار,

آشنایی با مبانی تعریف آهن اسفنجی - وبسایت رسمی شرکت صنایع .

آهن اسفنجی منبعی با عیار بالا برای ساخت آهن و فولاد است که از بازیافت کانی‌ . آهن اسفنجی، از احیای مستقیم سنگ آهن بدست می آید و اصطلاحا به آن DRI نیز گفته میشود. . کاربرد آهن اسفنجی در کوره های القائی بعنوان یکی از مهم ترین کاربردهای آن می باشد . کاتالیست داخل لوله‌های ریفرمر آکنده از مواد کاتالیستی حاوی اکسید نیکل با.

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﺗﻤﺎس. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺷﻌﻠﻪ. و. ﻓﻠﺰ. (. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. ) ﻣﺜﺎل. : ﮐﻮره. ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ←. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي. ﮐﻮره. ﻫﺎ. ﮐﻮره . ﻣﺘﺪاول. و. در. دﺳﺘﺮس. ﺑﻮدن. -3. )3. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ. ﻣﺰاﯾﺎ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. )1. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻤﺴﻔﺮ. ﮐﻮره. )1. ﻫﺰﯾﻨﻪ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي. )2. اﻣﮑﺎن .. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار. (. ﮔﺮدان. ) ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺳﺎﮐﻦ. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار. (. ﮔﺮدان. ) 15 . ﻧﯿﮑﻞ،ﮐﺮوم ﯾﺎ ﻧﯿﮑﻞ،ﮐﺮوم،آﻫﻦ. ﮐﺎﻧﺘﺎل. ←. آﻫﻦ،ﮐﺮوم،.

پایان نامه ریخته گری فولاد - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

روش های عمده ریخته گری و تبدیل فولاد مذاب به شمش در کارگاه های بزرگ فولاد . نیکل ۹ آلومینیوم ۱۰ گوگرد ۱۰ فسفر ۱۱ ۲-۱- طرز تهیه فولاد ۱۲ کنورتر ۱۵ کوره قوس الکتریکی ۱۸ . 7- ذوب آهن،جلد دوم(تولید و نورد فولاد)،پرویز فرهنگ،تهران-۱۳۴۹٫ ... عمل ذوب و تصفیه چون مذاب و آهن قراضه شارژی با دمیدن مستقیم هوا و گاز پیش گرم شده.

بازیافت مس از قراضه - مهندسی متالورژِی

و در واقع عمل بازیافت به پایین نگهداشتن قیمت تولیدات مسی کمک می کند. . واحدهای اصلی برای ذوب قراضه کم عیار، کوره های دمشی کوچک و کنورترهای پیرس-اسمیت اند. . مس قراضه تامین می شود و 25-30% دیگر (مس حاصل از قراضه) از بازیابی مستقیم مس، . بازیابی قراضه دارد و شامل برنج، برنز و آلیاژ مس – نیکل است و از قراضه های نو.

ناحیه آهن‌سازی - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فروش و مشتریان .. گندله اکسيدي توليدي در ادامه جهت مصرف، به واحد احياء مستقيم و يا جهت انباشت، . براي پخت آهک ، ابتدا سنگ آهک با دانه بندي 50 - 18 ميليمتر از معدن حوض ماهي دريافت گرديده سپس سنگ آهک وارد کوره هاي دوار شده و در مجاورت حرارت 1350 . مجاورت کاتاليست نيکل مجدداً به H2,CO تبديل مي شود و دوباره وارد کوره مي شود.

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﺗﻤﺎس. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺷﻌﻠﻪ. و. ﻓﻠﺰ. (. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. ) ﻣﺜﺎل. : ﮐﻮره. ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. ذوب. ←. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي. ﮐﻮره. ﻫﺎ. ﮐﻮره . ﻣﺘﺪاول. و. در. دﺳﺘﺮس. ﺑﻮدن. -3. )3. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ. ﻣﺰاﯾﺎ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. )1. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻤﺴﻔﺮ. ﮐﻮره. )1. ﻫﺰﯾﻨﻪ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي. )2. اﻣﮑﺎن .. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار. (. ﮔﺮدان. ) ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺳﺎﮐﻦ. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار. (. ﮔﺮدان. ) 15 . ﻧﯿﮑﻞ،ﮐﺮوم ﯾﺎ ﻧﯿﮑﻞ،ﮐﺮوم،آﻫﻦ. ﮐﺎﻧﺘﺎل. ←. آﻫﻦ،ﮐﺮوم،.

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺘﺎﻟﻮژي ﭘﻮدر. (. ﻣﺲ و روي. ) ﮔﺬاري، ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺷﺮﻛﺎ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي. ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ... درﺻﺪ ﻧﻴﻜﻞ. ) ﺑﻮده. اﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ. ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .اﻧﺪ. اﻃﻼق ﺳﻨﮓ اﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻠﺰ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ. آﻫﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ .. ﻛﻮره ﻫﺎازﻗﺒﻴﻞ. زﻳﻨﺘﺮ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗ. ﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء و ﻓﺮوش. ﭘﻮدر. آﻟﻮﻣﻴﻨﻮم ﻓﺮوﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ. و ﺗﻮﻟﻴﺪ .. در اﻳﻦ روش ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺬاب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ دوار، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد در.

Pre:بهره از فرآیند سنگ آهن ساده ساخته شده
Next:سودان آسیاب آرد برای فروش