هامل طبقه کمربند شن و ماسه ماشین آلات کانادا

total anjoman.pdf17 ژوئن 2016 . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. آدرس. ﻫﻤﺮاه. 1. آب راه ﺳﺎز اﺑﺮﯾﺸﻢ. اﮐﺒﺮ ﺳﻬﺮاﺑﯽ. . ﻧﮋاد. رﺷﺖ - خ ﻣﻌﻠﻢ - ﭼﻬﺎرراه وﺣﺪت - ﮐﻮي ﻓﻼﺣﺘﯽ - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻣﻮن-ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ. 09111311489. 2 .. ارﺷﺪ ﻃﻠﻮع. رﺷﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ روﺑﺮوي آﻫﻦ آﻻت ﮔﯿﻼن ﻣﺘﺎل ﺟﻨﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﭘﺎرس ﮔﺮاﻧﯿﺖ ... ﻋﻠﻮي ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه-ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ. 44847 .. ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻋﻘﺎب. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺗﯽ ... رﺷﺖ- ﺳﻪ راه ﮐﺎﻧﺎدا خ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ زاده ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﭘﻼك. 15.هامل طبقه کمربند شن و ماسه ماشین آلات کانادا,هامل طبقه کمربند شن و ماسه ماشین آلات کانادا,شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Webاعم از برخی تجهیزات خطوط تولیدی و لوازم مصرفی نظیر ساینده ها . در حال حاضر با سیاست های جدید ارزی کشور و روند واقعی شدن ... یک عامل کلیدی در انتخاب این .. Canada, La Ceramica. 3 .. تلفیق علم و هنر به مشتریان که خود در دو طبقه خالصه شده است: تولید .. مستقیم از کامیون با خاک رس و شن و ماسه هایی به ابعاد 60 سانتی متر.بنیان بتن - بتن، شن و ماسه - - فهرست شرکت هابتن، شن و ماسه (85) · شیر آلات (24) . ماشین آلات، الکتروموتور، الکترود، سیم جوش (12) · پروفیل، درب و . چینی آلات بهداشتی، وان، تجهیزات حمام (2) · آجر و آجر سفال.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﺗﺮﯾﺶ، ﮐﺎﻧﺎدا، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾ. ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ... در. HS. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ. ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ در. CPC. رده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ .. ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ. ( 1203. ﺷـﯿﻞ. ﻗﯿـﺮ. ي ﯾـﺎ ﻧﻔﺘـﯽ. و ﻣﺎﺳـﻪ ﻗﯿـﺮي. ) ﺑـﺎ اﺟـﺰاي. ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .. و اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎت و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت. ) 272 .. ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ، ﻟﺒﺎس اﺳﮑﯽ، ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ، از ﭘﺎرﭼﻪ، ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺒﺎف، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل تولید پودر خام، پودر خشن و پودر فوق العاده ای را پوشش می دهد، توسعه داده است.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﺗﺮﯾﺶ، ﮐﺎﻧﺎدا، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾ. ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ... در. HS. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ. ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ در. CPC. رده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ .. ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ. ( 1203. ﺷـﯿﻞ. ﻗﯿـﺮ. ي ﯾـﺎ ﻧﻔﺘـﯽ. و ﻣﺎﺳـﻪ ﻗﯿـﺮي. ) ﺑـﺎ اﺟـﺰاي. ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .. و اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎت و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت. ) 272 .. ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ، ﻟﺒﺎس اﺳﮑﯽ، ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ، از ﭘﺎرﭼﻪ، ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺒﺎف، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي.

گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عموي صاحبان سهام سال 95 1396/04 .

24 ژوئن 2017 . مدير عامل و عضو هيأت مديره- موظف ... روی کمربنــد آهــن، روی، ســرب، مرمیــت، مــس و طــال جــای گرفتــه اســت و دســت کــم . تاکنـون حـدود 5400 معـدن عـالوه بـر 3500 معـدن شـن و ماسـه، بـا 70 نـوع مـاده معدنـی در ... نصب، راه اندازي، تعمیر و نگهداري و بازرسي ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز شرکت. .. و در يك طبقه بندی کلی :.

مقدمه اي بر مفهوم ميانقاب مهندسي - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

6 ژانويه 2018 . دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو. ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓ. ﯾﺰﯿ. ﯽﮑ. در ﭘﺮوژه .. ﮐﺎﻧﺎدا. 4. راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،. زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ و. ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ... ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه روﺷﻬﺎي ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ .. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪ، ﺷﻦ و ﻗﻠﻮﺳﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب .. روش در واﻗﻊ در دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪ.

لیست قیمت دستگاه های سنگ شکن شن و ماسه - تجهیزات سنگ شکن فروش

یک دستگاه ماسه ساز دوطرفه شش چکش ساخت میهن سنگ شکن با موتور 100 اسب و . آدرس: تهران - بالاتر از میدان انقلاب - ساختمان فرهنگ دانشگاه تهران - طبقه 3 - واحد6.

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ . ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژي. ﺑﺮق .. اﻧﻄﺒﺎق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ ... 2889703. ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ. 938527. ﻛﺎﻧﺎدا. 2578238. ﺑﻠﮋﻳﻚ. 844030. ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. 2306768 .. ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﻫﺎي ﻟﻮﻛﺲ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد.

بنیان بتن - بتن، شن و ماسه - - فهرست شرکت ها

بتن، شن و ماسه (85) · شیر آلات (24) . ماشین آلات، الکتروموتور، الکترود، سیم جوش (12) · پروفیل، درب و . چینی آلات بهداشتی، وان، تجهیزات حمام (2) · آجر و آجر سفال.

گاز کنترل پارس - آفتاب

. بخاری و آب‌گرم‌کن; مدیر عامل : علی صادقی; شاخه فعاليت : ماشین‌آلات و ساخت تجهیزات . طراحی و ساخت کلیه تجهیزات دانه بندی شن وماسه و سایر مصالح مشابه . نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی ـابتدای اسکندری شمالی- پلاک 3 - طبقه اول . نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم کرج کیلومتر ۱۷ کمربندی شهریار اندیشه شهرک.

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس - وزارت نفت

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﯽ ﺳﺎﻣﺎن. -7 .. ﺷﻤ. (ﻊ. ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ. ) 80. ﭘﯿﻮﺳﺖ. :ه. روﺷﻬﺎي. آزﻣﺎﯾﺶ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑ. ﺷﻤﻊﯽ. -1- ه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 81. -2- ه .. اي ﺳﺎﺧ. ﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ. آوري و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه. اي ﺳﺎزه. ﻫﺎ .. در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ، ﻣﺎ. ﻧﻨﺪ. دودﮐﺸﻬﺎ. ، ﺑﺮﺟﻬﺎ. و ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻔﺮ ﯾﮏ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ .. اي ﺧﺸﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ، اﻧﺮژي ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﻪ.

لیست قیمت دستگاه های سنگ شکن شن و ماسه - تجهیزات سنگ شکن فروش

یک دستگاه ماسه ساز دوطرفه شش چکش ساخت میهن سنگ شکن با موتور 100 اسب و . آدرس: تهران - بالاتر از میدان انقلاب - ساختمان فرهنگ دانشگاه تهران - طبقه 3 - واحد6.

هامل طبقه کمربند شن و ماسه ماشین آلات کانادا,

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

اعم از برخی تجهیزات خطوط تولیدی و لوازم مصرفی نظیر ساینده ها . در حال حاضر با سیاست های جدید ارزی کشور و روند واقعی شدن ... یک عامل کلیدی در انتخاب این .. Canada, La Ceramica. 3 .. تلفیق علم و هنر به مشتریان که خود در دو طبقه خالصه شده است: تولید .. مستقیم از کامیون با خاک رس و شن و ماسه هایی به ابعاد 60 سانتی متر.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﻧﻮع ﻣﻮزع ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺸﺎء ر. ﯾ. ﺸﻪ. ﻟﺨﺖ ﭘ. ﺎزﯿ. ﻣﺤﻤﺪ. ﻃﻬﺮ. ،ي. داود ﻗﻨﺒﺮ. ﺎنﯾ. ،. اورﻧﮓ ﺗﺎﮐ ... ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان، ﻓﻘﺪان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎءﻫﺎي رﯾﺸﻪ ﻟﺨﺖ ﭘﯿﺎز ﺑﻪ .. ﮐﺎﻧﺎدا. اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﺎر ﮐـﺮدن ﻧﺸـﺎءﮐﺎري ﮔﻮﺟـ. ﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو روش. ﻧﺸﺎء رﯾﺸﻪ ﻟﺨﺖ و ﻧﺸﺎء ﺟﻌﺒﻪ .. Different engagement positions of separator belt with outer surface of seedling.

شن بتن مشهد - بتن، شن و ماسه - خراسان رضوی - فهرست شرکت ها

ماشین آلات، الکتروموتور، الکترود، سیم جوش (12) · پروفیل، درب و پنجره، UPVC (6) · رنگ، رزین و مواد شیمیایی (17) · کابینت، مبلمان منزل و اداری (2) . شن بتن مشهد.

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ . ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژي. ﺑﺮق .. اﻧﻄﺒﺎق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ ... 2889703. ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ. 938527. ﻛﺎﻧﺎدا. 2578238. ﺑﻠﮋﻳﻚ. 844030. ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. 2306768 .. ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﻫﺎي ﻟﻮﻛﺲ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل تولید پودر خام، پودر خشن و پودر فوق العاده ای را پوشش می دهد، توسعه داده است.

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس - وزارت نفت

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﯽ ﺳﺎﻣﺎن. -7 .. ﺷﻤ. (ﻊ. ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ. ) 80. ﭘﯿﻮﺳﺖ. :ه. روﺷﻬﺎي. آزﻣﺎﯾﺶ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑ. ﺷﻤﻊﯽ. -1- ه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 81. -2- ه .. اي ﺳﺎﺧ. ﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ. آوري و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه. اي ﺳﺎزه. ﻫﺎ .. در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ، ﻣﺎ. ﻧﻨﺪ. دودﮐﺸﻬﺎ. ، ﺑﺮﺟﻬﺎ. و ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻔﺮ ﯾﮏ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ .. اي ﺧﺸﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ، اﻧﺮژي ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﻪ.

آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی از ماسه ‌های روان بستر خشک تالاب .

واژگان کلیدی: تالاب هامون، ماسه های روان، سکونتگاه های روستایی، شهرستان هیرمند. . ۲۰۱۰ ) به بررسی پیامدهای زیست محیطی تثبیت تپه های ماسه های روان در دشتهای جنوب کانادا پرداختند. . طبقه ی سکونتگاه های با آسیب پذیری زیاد و ۱۶ روستا در طبقهی سکونتگاه های .. که استفاده ی مجدد آنها مستلزم لایروبی با ماشین آلات مخصوص است.

total anjoman.pdf

17 ژوئن 2016 . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. آدرس. ﻫﻤﺮاه. 1. آب راه ﺳﺎز اﺑﺮﯾﺸﻢ. اﮐﺒﺮ ﺳﻬﺮاﺑﯽ. . ﻧﮋاد. رﺷﺖ - خ ﻣﻌﻠﻢ - ﭼﻬﺎرراه وﺣﺪت - ﮐﻮي ﻓﻼﺣﺘﯽ - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻣﻮن-ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ. 09111311489. 2 .. ارﺷﺪ ﻃﻠﻮع. رﺷﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ روﺑﺮوي آﻫﻦ آﻻت ﮔﯿﻼن ﻣﺘﺎل ﺟﻨﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﭘﺎرس ﮔﺮاﻧﯿﺖ ... ﻋﻠﻮي ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه-ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ. 44847 .. ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻋﻘﺎب. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺗﯽ ... رﺷﺖ- ﺳﻪ راه ﮐﺎﻧﺎدا خ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ زاده ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﭘﻼك. 15.

Pre:کره جنوبی استفاده موارد کودک
Next:له و اجرا ماشین حساب شن