بادبان هیئت مدیره دستمزد 2013

هیأت مدیره های بیمارستان های دولتی و خدمات چندمنظوره - health.vicآیا هرگز به خدمت در هیأت مدیره یک بیمارستان دولتی. فکر کرده اید؟ در حال حاضر بیمارستان های دولتی ما )شامل خدمات چندمنظوره و. مراکز پرورش اولیه فرزندان( جویای.بادبان هیئت مدیره دستمزد 2013,هيئت مديره - بانک قرض الحسنه مهر ایرانهيئت مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران. . مرتضي اكبري,نايب رييس هيات مديره,مديرعامل. مرتضي اكبري. مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره. تلفن: 89590120. دانلود رزومه.روش تعیین حقوق و افزایش حقوق برای هیئت مدیره و مدیرعامل موظف .24 سپتامبر 2017 . با توجه به اینکه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از شمول قانون کار خارج می باشند ، در خصوص دستمزد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مبلغ معینی پیش.

طلب الإقتباس

تعليقات

هیأت مدیره های بیمارستان های دولتی و خدمات چندمنظوره - health.vic

آیا هرگز به خدمت در هیأت مدیره یک بیمارستان دولتی. فکر کرده اید؟ در حال حاضر بیمارستان های دولتی ما )شامل خدمات چندمنظوره و. مراکز پرورش اولیه فرزندان( جویای.

آئین نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره

ماده 3- حداقل حقوق ومزایای ماهیانه اعضای موظف هیات مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده برابر حداقل مذکور می باشد. حقوق و.

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﭘﺎداش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ 1379

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي، ﺑﻪ اﻋﻀـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه . اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪي ﺳﻤﺖ ﻣﺬﻛﻮر، از ﺣﻘـﻮق . ﻣﻌـﺎدل ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﻘـﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸـﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﺎر و.

رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره

هدف تحقیق، بررسی رابطهی بین حقالزحمهی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. . مالی توسط افراد متخصص است)، دستمزد و پاداش بیشتری به کمیتهی حسابرسی.

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و .

ماده2– حق الزحمه عبارت است از مبلغی که اعضای هیات مدیره و بازرس از محل درآمد اتحادیه و هیات . ماده4 – حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با.

آئین نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره

ماده 3- حداقل حقوق ومزایای ماهیانه اعضای موظف هیات مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده برابر حداقل مذکور می باشد. حقوق و.

Pre:شن bangkinang بسته
Next:ژاک تحمل g30