نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی

طراحی و ساخت موتور الکترواستاتیکی و بررسی . - سیویلیکاﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ (Air. ﻣﯿﻠﯽ ۳۸ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻭ (Plexiglas) ﮔﻼﺱ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺗﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺷﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ (Bearing.نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,Booklet ElectroStatic Precipitator Trainingهای كنترل اتوماتيک در فيلترهای الكترواستاتيک. -4. نگهداری و تعميرات . گیری الکتریکی. در كروناي منف ، فرايند توليد الكترون در يك ناحيه نزديك سيم كه ناحيه كرونا )مطابق شكل .. بنابراین روغن در این نوع ترانس ها احتیاج به بررسی و نمونه گیری مداوم. دارد. ✓ ... بنابراین برای جدا سازی ذرات با مقاومیت بیاال نیوعی از الکتیرود.طراحی فیلتر الکترواستاتیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایراناویرایش شده بررسی امکان جداسازی ناخالصی‌های زعفران خشک به روش الکترواستاتیک . طراحی و ساخت یک دستگاه تغذیه کاغذ الکترواستاتیکی.

طلب الإقتباس

تعليقات

تحليل دقيق پاسخ-بسته ارتعاشات آزاد ورق هاي نسبتا ضخيم .

اين ساختار متشکل از يک ورق FG و دو لايه پيزوالکتريک مي باشد. . با استفاده از اصل هميلتون و معادله الکترواستاتيکي ماکسول، شش معادله ديفرانسيل وابسته بدست مي آيد. . کمکي و پتانسيل جديد معرفي شده و از روش جداسازي متغيرها استفاده مي شود. . لايه پيزوالکتريک بر روي فرکانس هاي طبيعي ورق مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,

اصل مقاله (7554 K) - فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

مطالعه و بررسی عملکرد غشاهای توسعه یافته بر پایه پلی سولفون در . کلمات کلیدی : جداسازی هوا، فناوری غشایی، غشاهای پلیمری، پلی سولفون، بهبود عملکرد . در مقابل فرایند جذب سطحی با نوسان فشار، یک واحد عملیاتی گسترده برای ... تراوایی گاز مشاهده شده در این جدول با افزایش محتوای نانو بلورها به صورت نظری امری غیرعادی.

بررسی کارایی اسکرابر ونچوری در جمع‌آوری گردوغبار هوابرد Fe2O3 در .

25 جولای 2015 . ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺎراﻳﻲ. اﺳﻜﺮاﺑﺮ وﻧﭽﻮري در. ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻫﻮاﺑﺮد. Fe2O3. در ﻳﻚ واﺣﺪ. آﻫﻦ. ﺳﺎزي. ﻣﻬﺪي . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﻴﻴﻦ ... ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي ذرات از ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﺑـﺮداري .. ﻧﻈﺮي. در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وارد ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﺑـﺮاي. ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﺑﺎ ﺑﺎر آﻻﻳﻨﺪه. ﺑﻴﺸـﺘﺮ. ،. اﺳـﻜﺮاﺑﺮ. ي. ﺑـﺎ اﻧـﺮژي .. venturi scrubber and electrostatic precipitator dust.

الکترواستاتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای مثال نیروی الکترواستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با یکدیگر ... شد، نخستین پدیدهٔ الکتریکی بود که به وسیلهٔ بشر مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت پایش، نگهداری و مشکلات رسوب دهنده های .

30 آگوست 2011 . ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺸﮑﻼت رﺳﻮب دﻫﻨﺪه ﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ در. ﺑﺮﺧﯽ .. 1- Electrostatic Precipitator. 2- Bag House . اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﺣـﺬف ذرات رﯾـﺰ. از ﺟﺮﯾـﺎن ﮔـﺎز . ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر را از ﺟﺮﯾـﺎن ﮔـﺎز ﺧﺮوﺟـﯽ ﺟﺪاﺳـﺎزي. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. (. 10 .).

اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻄﺮات - ResearchGate

ﻗﻄﺮات. ﺑﺴﯿﺎر. رﯾﺰ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﯿﺮوﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺪاري. ﻗﻄﺮات. داود. ﺣﺴﻦ. ﭘﻮر. و1. و2. 3 . ﯾﮏ. دﯾﺴﮏ. ﭼﺮﺧﺎن. اﺳﭙﺮي. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﺳﭙﺮي. ﮐﺮدن. ﻣﺤﻠﻮل. ﺑﺎ. ﯾﮏ. ﻣﯿﺪان. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺑﺴﯿﺎر. ﻗﻮي. ﺗﻮأم. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻂ .. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﻫﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر . اﺛﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﯾﺰ. » ﻣﯽ.

(BSc) – EE Sharif - دانشکده برق شریف

16- بررسی ميزان تداخل بين سمبلها در يک سيستم PAM. 17- بررسی و مقايسه .. 153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال *. 154- بررسی .. 279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای. 280- شبیه ... 213- حل مسائل الکترواستاتیک در Volume Conductor. 214- تزریق.

(BSc) – EE Sharif - دانشکده برق شریف

16- بررسی ميزان تداخل بين سمبلها در يک سيستم PAM. 17- بررسی و مقايسه .. 153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال *. 154- بررسی .. 279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای. 280- شبیه ... 213- حل مسائل الکترواستاتیک در Volume Conductor. 214- تزریق.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

بررسی ادبیات مربوط به نشان می دهد که تحقیقات قابل توجهی انجام شده است به اعمال . تمام سیستم های جداسازی الکترواستاتیک شامل یک سیستم به صورت الکتریکی.

ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾﮏ آﻣﺎری، ﻣﺎده ﭼﮕﺎل ﻧﺮم وﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی - دانشکده فیزیک

ﻫﺎي ﻓﻮق را ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ. دﺳﺖ ﻣﯽ. آورﯾﻢ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ را در اﺣﺘﻤﺎل و زﻣﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي در ... در ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﺗﺮاواﯾﯽ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول. ﻓﺮض ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ. ي ﺗﺮاوا. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ .. اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ زﻣﺎن ﭘﺮواز - انجمن فیزیک ایران

10 فوریه 2018 . در ﯾﮏ. ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه. از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷ. هﺪ. و ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻣﯽ رﺳﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه،. و رواﺑﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ . ﻧﻮع ﭘﺎﻟﺴﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮي و ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه دارد. .. ذره، حرکت بانچی از ذرات نیز بررسی خواهد شد.

موتورهای الکترواستاتیک | وب سایت علمی بیگ بنگ

3 مه 2015 . بیگ بنگ: موتور یونی، یکی از سیستم های پیشران است که در سفرهای فضایی کاربرد دارد. در یک کلام، سیستم پیشرانی که با شتاب دادن به پلاسما.

نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎك دﯾﻨﺎ - دانشگاه فردوسی مشهد

ي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺑﺎردار ﮐـﺮدن اﻟﮑﺘﺮواﺳـﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺮ .. ﺑﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ، ﮔﻮﺷﻪ. ﻫﺎي ﻧـﻮك ﺗﯿـﺰ. ﭘﺨﺶ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫـﺎي .. ﯾـﮏ. ﺻﻔﺤﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧﯿـﺮوي. ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار ﻧﯿـﺮوي اﺻـﻄﮑﺎك.

مشاهده مقاله | زتامتر و کاربردهای آن - سیستم جامع آموزش فناوری نانو

سیستم‌های تفکیک انرژی و تفکیک طول موج در میکروسکوپ الکترونی روبشی ... برای به تصویر در آوردن محیط یونی در نزدیکی یک کلوئید باردار و توضیح چگونگی .. الف) پایداری الکترواستاتیک، ب) پایداری به واسطه ممانعت‌های فضایی . این بررسی در حضور یون‌های ساده و سیستم‌های پیچیده‌تر مانند مواد فعال سطحی، یون‌های چند.

نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,

پروژه تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکرو شتابسنج .

میکرو شتاب سنج های الکترواستاتیکی به دو صورت خازنی و رزونانسی می باشند. نرم افزار . معادلات جداسازی شده به کمک تئوری اغتشاشات برای حالت تشدید اولیه و دو حالت ثانویه مافوق هارمونیک و مادون هارمونیک حل می شود. . بررسی استاتیکی و دینامیکی میکرو شتابسنج الکترواستاتیک 3:59 . هیچ نظری برای این محصول وجود ندارد.

نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,

سنتز نامتقارن ---- تعداد واحد عملی: :3 تعداد واحد نظری ---- حل تمرین .

های سنتز نامتقارن و بررسی. واکنش . های الکترواستاتیک، پیوندهای هیدروژنی(. :3 . های الیلی)اپوکسیددار کردن شارپلس(، جداسازی سنتیکی بکمک معرف شارپلس، . یست. های کایرال واکنش هترو دیلز الدر واکنش حلقه زایی. 1،3. دو قطبی .. واکنش.

(BSc) – EE Sharif - دانشکده برق شریف

16- بررسی ميزان تداخل بين سمبلها در يک سيستم PAM. 17- بررسی و مقايسه .. 153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال *. 154- بررسی .. 279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای. 280- شبیه ... 213- حل مسائل الکترواستاتیک در Volume Conductor. 214- تزریق.

الکترواستاتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای مثال نیروی الکترواستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با یکدیگر ... شد، نخستین پدیدهٔ الکتریکی بود که به وسیلهٔ بشر مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی رفتار دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی براساس تئوری .

14 سپتامبر 2016 . ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوي اﺗﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﮔﺮادﯾﺎن ﮐﺮﻧﺸﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي. 1 . ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﮔﻠﺮﮐﯿﻦ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮا. ﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد. .. ﯿﮏ. 6. [14]. ﮐﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎذﺑﻪ واﻧﺪ. ر. واﻟﺲ و داﻓﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻧﻮك ﺳﻮزن. و ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

بررسی ادبیات مربوط به نشان می دهد که تحقیقات قابل توجهی انجام شده است به اعمال . تمام سیستم های جداسازی الکترواستاتیک شامل یک سیستم به صورت الکتریکی.

مشاهده مقاله | زتامتر و کاربردهای آن - سیستم جامع آموزش فناوری نانو

سیستم‌های تفکیک انرژی و تفکیک طول موج در میکروسکوپ الکترونی روبشی ... برای به تصویر در آوردن محیط یونی در نزدیکی یک کلوئید باردار و توضیح چگونگی .. الف) پایداری الکترواستاتیک، ب) پایداری به واسطه ممانعت‌های فضایی . این بررسی در حضور یون‌های ساده و سیستم‌های پیچیده‌تر مانند مواد فعال سطحی، یون‌های چند.

طراحی و ساخت موتور الکترواستاتیکی و بررسی . - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ (Air. ﻣﯿﻠﯽ ۳۸ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻭ (Plexiglas) ﮔﻼﺱ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺗﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺷﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ (Bearing.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎك دﯾﻨﺎ - دانشگاه فردوسی مشهد

ي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺑﺎردار ﮐـﺮدن اﻟﮑﺘﺮواﺳـﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺮ .. ﺑﺴﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ، ﮔﻮﺷﻪ. ﻫﺎي ﻧـﻮك ﺗﯿـﺰ. ﭘﺨﺶ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫـﺎي .. ﯾـﮏ. ﺻﻔﺤﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧﯿـﺮوي. ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار ﻧﯿـﺮوي اﺻـﻄﮑﺎك.

نظریه الکترواستاتیک جداسازی یک بررسی,

اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻄﺮات - ResearchGate

ﻗﻄﺮات. ﺑﺴﯿﺎر. رﯾﺰ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﯿﺮوﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺪاري. ﻗﻄﺮات. داود. ﺣﺴﻦ. ﭘﻮر. و1. و2. 3 . ﯾﮏ. دﯾﺴﮏ. ﭼﺮﺧﺎن. اﺳﭙﺮي. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﺳﭙﺮي. ﮐﺮدن. ﻣﺤﻠﻮل. ﺑﺎ. ﯾﮏ. ﻣﯿﺪان. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺑﺴﯿﺎر. ﻗﻮي. ﺗﻮأم. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻂ .. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﻫﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر . اﺛﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﯾﺰ. » ﻣﯽ.

Pre:سنگ آهک سنگ شکن در malad
Next:acknowledment در صنایع آجر