متوسط ​​پردازش نقره هزینه چارت

فرايند مديريت استراتژيکبايد هزينه پيشنهادها مشخص شود. براي هر سال مورد نظر ، اقلام هزينه روشن باشند. ... يافته توسط كليه مديران كشورلااقل درسطوح متوسط و حتي پايين تردرك شود. ... نيز آن را قبلاً در جدول SWOT بصورت همزمان براي شركت سرمايه گذاري بوعلي نشان داديم. ... به سودي منصفانه ، مي كوشد اطلاعاتي ارزشمند گردآوري ، آنها را ارزيابي ، پردازش و به.متوسط ​​پردازش نقره هزینه چارت,د ﺘﺎورد ی ھﻤﺎ ﺶ ﻣ ﯽ ﺪ ان ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘ ﻦھﻤﺎ ﺶ ﻣ ﯽ ﺪ ان ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. آ٥-. ١٣٩٦. 14. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. : 1. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن. ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺎﻳﺶ. ردﻳﻒ. ﻋﻨﻮان. ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﻲ ... ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮدازش ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰوده ﮔﺮدد. ﺣﻮزه .. ﺷـﺪه ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﺎورد، ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت (ﻓﺎب) در ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻃﻼﻳﻲ، ﻧﻘﺮه .. اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻳﺘﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. IT. 4. ) اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ.Genius EasyPen i 405X Digital Pen فروشندگان و قیمت قلم لمسیسرویس ویژه دیجی کالا: ۷ روز تضمین تعویض کالا نقره ای نحوه تحویل کالا: تحویل رایگان برای سفارش‌‌‌‌هایی با ارزش بیش از یکصد هزار تومان و در شهر تهران می‌شود

طلب الإقتباس

تعليقات

اصول و کاربرد فتوگرامتري

ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. (. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ. :) دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ. ورودي. ﭘﺮدازش. ﺧﺮوﺟﯽ. آﻧﺎﻟﻮگ. ﺳﺨﺖ. (. ﻋﮑﺲ. ) . ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي. : )1. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻊ. )2. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. )3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ. )4 ... ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻦ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ m h . ﺣﺴﺎس ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ آن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻘﺮه و ﻫﺎﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، .. ﺟﺪول را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.

اصل مقاله (808 K) - دانشگاه تهران

ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ، ﻧﻮك. ﻣﺪادي و ﻧﻘﺮه. اي،. ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب. رﻧـﮓ. ﻣﺸـﻜﻲ و. ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺐ. رﻧﮓ. ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ رﻧﮓ. ﻫﺎ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ . رﻳﺴﻚ، رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮ. رﻳﺴﻚ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ... واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ. ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. و. ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪل. ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺖ . ﺧﻼﺻﻪ. اي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه در ﺟﺪول. 2.

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

محصوالت است که بیشترین تراکم محصول را دارد و فناوری متوسط .. در اوایل قرن ۹پالتین در محلول آبي نقره کلرید و یا نقره برمید، غوطه ور بودند، تولید . سوزن فلزي تیز و پردازش اطالعات حاصل از حرکت پروب روي سطح نمونه و انحراف .. علی رغم هزینه ها، فرصت خوبی برای بهینه سازی روش است و در . جدول )1( نمونه هایی از مقدار هدف به.

مشخصات، قیمت و خرید سامسونگ گلکسی اس 6 اج پلاس - Samsung .

واحد پردازش .. این گوشی از همه لحاظ عالیه سنسورها عملکرد خوبی دارند و صفحه نمایش عالیه و تا کارکرد متوسط 52ساعت باتری داره و تنها موردی که کم . 18ماهه+تعویض 7 روزه همراه سرویس خاورمیانه،نماینده رسمی سامسونگ در ایران نقره ای,گارانتی 18 ماهه همراه.

مهندسی فرآیند

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎدل. 38,2. ﮔﻴﮕﺎژول ﺑﺮ ... ﭘﺮوژه اﺳﺖ. وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در اﻳﺮ .. ﻧﻘﺮه (. Pd-Ag. ) در راﻛﺘﻮر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻔﺘﺎ رﻳﻔﺮﻣﻴﻨﮓ، ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎرج .. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﭙﺮي اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دورﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺮدازش آن، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي.

Azarbaijan: طلا و نقره و مس در معادن آذربا يجان

24 آگوست 2012 . از نظر شیمیایی، طلا فلزی واسطه است که در گروه ۱۱ جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم ... ذخیره احتمالی این معدن هفت میلیون تن با عیار متوسط ۴ ppm است. ... قوی، گردآوری، نگهداری و پردازش این اطلاعات به خوبی صورت نگرفته است.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۹۷ - ستاد توسعه فناوری نانو

بر روی ايمپلنت های فلزی با هزينه ای پايین HA تولید پوشش های نانوساختار. HAاستفاده .. عالوه بر آن متوســط اندازه نانــوذرات آلبومین. تخم مرغ .. هســتند عبارتنــد از: نانو ذرات نقــره، مس و. دی اکسید ... سازگار و پايدار نسبت به شرايط پردازش هستند. .. جدول 1. زیربخش های نانوزیست فناوری. زیربخش نانوزیست فناوری. تعریف.

عملکرد شرکت‌های سبدگردان طی سال ۹۴ - پایگاه اطلاع رسانی کالاخبر

7 فوریه 2017 . . است و نشان می‌دهد که شرکت سبدگردان به‌طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران.

قیمت گوشی های موبایل | mobile - مرجع موبایل ایران

با انتخاب عنوان هر ستون جدول می توانید جدول قیمت گوشی های موبایل را بر اساس آن ستون مرتب سازید. * نمایه نشان ... مدیا پردازش, فروشگاه آمیتیس, تهران, 2 روز پیش.

فرايند مديريت استراتژيک

بايد هزينه پيشنهادها مشخص شود. براي هر سال مورد نظر ، اقلام هزينه روشن باشند. ... يافته توسط كليه مديران كشورلااقل درسطوح متوسط و حتي پايين تردرك شود. ... نيز آن را قبلاً در جدول SWOT بصورت همزمان براي شركت سرمايه گذاري بوعلي نشان داديم. ... به سودي منصفانه ، مي كوشد اطلاعاتي ارزشمند گردآوري ، آنها را ارزيابي ، پردازش و به.

و) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ - دانشگاه تربیت مدرس

16 ژوئن 2015 . ﻃﻼ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ . ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ... ﺟﺪول. 1. درﺟﻪ زﺑﺮي ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺟﻪ زﺑﺮي ﭘﺲ از روﺑﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ .. ]29[. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ. SEM. ]30[. و. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر. (. ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ.

1 ! ! 1953 2 " " 24437 4 $ $ 81 5 % % 61 6 & & 330 7 ' ' 1993 8 .

1372 هزینه هزینه 1916. 1373 تاثیر تاثیر . 1395 متوسط متوسط 1878. 1396 اصول ... 1992 نقره نقره 1226 ... 2660 پردازش پردازش 860 .. 10595 چارت چارت 143.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ. 217. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه. اي (. ) .. ﮔﻨـﺪم (ﺟـﺪول. ) 5. اﺳـﺖ. )، ﺑـﺮاي. ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺣﺎوي ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺎر، ﺻـﻤﻎ ﮔـﻮار و آﻧـﺰﯾﻢ. ﻫﻤﯽ. ﺳﻠﻮﻻز در ... ﺎﻫ. ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه. اي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ .. ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه از روش ﭘـﺮدازش. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ.

ماهنامه اقتصاد دانش بنیان - شماره 6 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خروس جنگی ها یا قاشق نقره ای ها کدام یک را استخدام می کنید؟/ حمیده حقیقی 39 ◇ .. هزینـــه. اشـــتباهات سیاســـی و اقتصـــادی را مـــردم می دهنـــد. و بایـــد حواسشـــان را جمـــع کننـــد تـــا نگذارنـــد دوبـــاره. و ســـه باره و .. حجـم اطالعاتـی که بایـد برای مدیریت شـهری پـردازش .. متوســـط و بـــزرگ کشـــور تعریـــف کنیـــم، شـــناخت از.

متن کامل (PDF) - مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

مواجه بوده و بعضي از آنها نیز احتیاج به زمان و هزینه نسبتا زیادي. دارند ]13 ،4[. . متوسط بارش منطقه 372 میلي متر و دماي متوسط ساالنه 10/2. درجه سانتي گراد .. با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره اي در نهایت نه واحد . کروم، مس، سرب، روي، نیکل، نقره، سلنیم، کوارتز، کلسیت و . جدول 3– درصد سهم منابع مختلف رسوب در رسوبات خروجي.

قیمت گوشی های موبایل | mobile - مرجع موبایل ایران

با انتخاب عنوان هر ستون جدول می توانید جدول قیمت گوشی های موبایل را بر اساس آن ستون مرتب سازید. * نمایه نشان ... مدیا پردازش, فروشگاه آمیتیس, تهران, 2 روز پیش.

متوسط ​​پردازش نقره هزینه چارت,

جدول قیمت طلا،سکه و دلار در بازار آزاد امروز - kodoom - Today's .

طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص قیمت سکه، ارز بین بانکی، قیمت خودرو، شاخص بورس و قیمت آپارتمان در خبرگزاری میزان منتشر شده است./ به گزارش خبرنگار.

بانک انصار نماد خدمت و اعتبار

20 مارس 2018 . متوســط رشــد شــاخص بــازار مســکن ۲۴ درصــد بــوده اســت. .. و نقــره، نقــل و انتقــال ارز در چارچــوب مقــررات .. و هزینـه هـا نیـز ۹۶.۳ درصـد محقـق شـده اسـت و در نهایـت سـود خالـص بودجـه شـده در بانـک ۹۴/۹ ... اداره ریسـک ضمـن پـردازش قـوی اطالعـات شـکاف بیـن دارایـی .. طـرح حاتـم در سـال ۹۶ بـه شـرح جـدول ذیـل مـی باشـد:.

متوسط ​​پردازش نقره هزینه چارت,

و) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ - دانشگاه تربیت مدرس

16 ژوئن 2015 . ﻃﻼ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ . ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ... ﺟﺪول. 1. درﺟﻪ زﺑﺮي ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺟﻪ زﺑﺮي ﭘﺲ از روﺑﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ .. ]29[. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ. SEM. ]30[. و. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر. (. ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ.

گزارش هفتگی بازار سهام 29 آذر 1396 - 20 دسامبر 2017 - ایده مفید

20 دسامبر 2017 . ارزش معاملات میلیارد ريال, ارزش بازار هزار میلیارد ريال, متوسط روزانه حجم معاملات(M) . این کالاها شامل طلا، نقره، محصولات معدنی، مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی .. 6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و . منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا.

لیست پایان نامه های دفاع شده تا مهرماه 96 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

113, سیده حکیمه تقوی اصل, 930293170, الکترونیک, پردازش سیگنال صوتی به . تفکر انتقادی و عملکرد خواندن و درک مطلب بین زبان آموزان ایرانی سطح متوسط.

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك

ﺟﺪول. 4-2. ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ. 20. ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. 1381 ....... 59. ﺟﺪول. 4-3 ... ﻣﺘﻮﺳﻂ. 1500. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ. ) از ﺷﺮق ﺑﻪ دﻣﺎوﻧﺪ. (. ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ. 1960. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ. ) از ﻏﺮب ﺑﻪ. ﻛﺮج .. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻧﻬﺎ ﻛﺎري ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺮ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و ﺑﺪون ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه و. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺷـﺮﻛﺖ. در.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . 165. ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﺎﮐﺰاد، ﻣﻬﺮداد ﭘﺴﻨﺪي،. ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺮه. ﺋﯿﺎن. و ﻣﻬﺪ. ي ﮐﻤﺎﻟﯽ .. ﺟﺪول .2. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺴﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ .. ﺿﻌﯿﻒ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳﺮﺳـﯿﺘﯽ، آرژﯾﻠﯿﮑـﯽ، و ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐﻤﺘـﺮ .. اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ .. ﭘﺮدازش. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ . زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﺎر.

بانک انصار نماد خدمت و اعتبار

20 مارس 2018 . متوســط رشــد شــاخص بــازار مســکن ۲۴ درصــد بــوده اســت. .. و نقــره، نقــل و انتقــال ارز در چارچــوب مقــررات .. و هزینـه هـا نیـز ۹۶.۳ درصـد محقـق شـده اسـت و در نهایـت سـود خالـص بودجـه شـده در بانـک ۹۴/۹ ... اداره ریسـک ضمـن پـردازش قـوی اطالعـات شـکاف بیـن دارایـی .. طـرح حاتـم در سـال ۹۶ بـه شـرح جـدول ذیـل مـی باشـد:.

Pre:دستگاه خردکن پوسته
Next:کروم خوب تمرکز گیاهی