چقدر سیمان در بتن 30 نیوتن

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان1 مه 2013 . ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ، ﯾـﺎ ﻣﮕـﺎ ﻧﻴـﻮﺗﻦ ﺑـﺮ ﻣـﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ . هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. هـﺎﯼ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ .. page30 of 30 . ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻼف ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﻪ هﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادﯼ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ هـﻢ ﻗﻄـﺮ و هـﻢ.چقدر سیمان در بتن 30 نیوتن,١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ ١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦداﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ. ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ. ١. ﺗﺪوﻳﻦ. : دآﺘﺮ ﺳﻴﺪ. ﺑﻬﺮام ﺑﻬﺸﺘﻲ. ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ. ١. ﺗﺪوﻳﻦ .. ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد . ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ هﺎي رﻳﺰ. : ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻣﺎﺳﻪ. ﺳﻴﻤﺎن. : اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... H=30 cm. D=15 cm. ASTM. BS. 15 cm. 15 cm. 15 cm. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ.بتن آماده مقاومت فشاری C30 | فروشگاه اینترنتی ساختمانی به تامدر اين بتن آماده ، به صورت تقریبی 400 كيلو گرم سيمان در واحد متر مكعب در مخلوط .. محیطی مختلف، این نوع بتن یکی از مواد رایج و چند منظوره در صنعت ساختمان است.

طلب الإقتباس

تعليقات

طراحی ساختمان - رابطه مقاومت فشاری با عیار سیمان

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. . مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با 300 که با.

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎ، ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎﻝ. (. MPa. ) ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﯾﮏ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑ. ﻊ ﯾﺎ ﻣﮕﺎ. ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ... ی ﺣﺠﯿﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮﻉ ... 30. ﺩﺭﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﺯوﻻﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﯽ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﻤﻦ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﯿﻤ. ﺎﻥ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮک ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ.

سنگيﻦ ﺑﺘﻦ کﺎﺭﺑﺮﺩ گﺎﻣﺎ ﺑﺎ پﺮتوهﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ حﺎوي - نشریه زمین .

سیمان. هاي دیرگیر به تأخیر می. اندازد . به. طورکلی، ساخت بتن سرباره سرب مناسب با کم. ترین . بتن سنگین، سرباره سرب، پرتو گاما، مقاومت مکانیکی، ضریب تضعیف ... ی. در بتن برا. ي. چند. ی. ن دهه استفاده. می. شود. و سرباره کوره بلند ن. ی. ز هم به ... در. هنگام. شکست. برحسب. نیوتن و. فاصله. دهانه. بارگذاري. برحسب. میلی. متر.

مقاومت فشاری بتن 350 - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

26 ژوئن 2016 . مقاومت فشاری بتن 350. . به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث.

رابطه حدودی بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن - انجمن .

22 سپتامبر 2013 . در حقیقت هیچ رابطه مشخص و تعریف شده ای بین رده مقاومت بتن و عیار همه . به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. . می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3)پس مقاومت نمونه مکعبی.

رابطه حدودی بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن - انجمن .

22 سپتامبر 2013 . در حقیقت هیچ رابطه مشخص و تعریف شده ای بین رده مقاومت بتن و عیار همه . به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. . می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3)پس مقاومت نمونه مکعبی.

ﺑﺘﻦ ﺮ روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑ ﻓﺸﺎر ﺣﺮارت و آوري ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛ

6 نوامبر 2009 . و ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن. در ﻋﻤﻞ. آوري ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ روﻧﺪ اﻋﻤﺎل. ﺣﺮارت و. ﻓﺸﺎر،. ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ. رژﻳﻢ. ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ﻋﻤﻞ. آوري،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. ﺑﺘﻦ. ،. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ. ﺗﻴﭗ. II،. ﺳﻴﻤﺎن. ﭘﻮزوﻻﻧﻲ .. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ . ﻛﻴﻠﻮ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ . 30/0. 3/11. 2/11 6/11 3/11 8/10 7/11. 1. ﺷﺎﻫﺪ. 30/0. 3/11. 6/11 8/10 7/11.

چقدر سیمان در بتن 30 نیوتن,

بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین خمیر سیمان و سنگدانه در بتن

بتن، مقاومت پيوستگي بين سنگدانه و خمير سيمان، سنگدانه، خمير سيمان. -1. . مقدمه .. ديسک شکل وسط چند اليه از خمير سيمان قررار گرفتره و .. 30. سانتي. متر که نيرويي به اندازه. 50. کيلو نيوتن وارد. مي. کند، براي تعيين مقاومت فصل مشترك نمونه.

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ، ﯾـﺎ ﻣﮕـﺎ ﻧﻴـﻮﺗﻦ ﺑـﺮ ﻣـﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ . هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. هـﺎﯼ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ .. page30 of 30 . ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻼف ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﻪ هﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادﯼ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ هـﻢ ﻗﻄـﺮ و هـﻢ.

١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ ١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ. ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ. ١. ﺗﺪوﻳﻦ. : دآﺘﺮ ﺳﻴﺪ. ﺑﻬﺮام ﺑﻬﺸﺘﻲ. ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ. ١. ﺗﺪوﻳﻦ .. ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد . ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ هﺎي رﻳﺰ. : ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻣﺎﺳﻪ. ﺳﻴﻤﺎن. : اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... H=30 cm. D=15 cm. ASTM. BS. 15 cm. 15 cm. 15 cm. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ.

بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین خمیر سیمان و سنگدانه در بتن

بتن، مقاومت پيوستگي بين سنگدانه و خمير سيمان، سنگدانه، خمير سيمان. -1. . مقدمه .. ديسک شکل وسط چند اليه از خمير سيمان قررار گرفتره و .. 30. سانتي. متر که نيرويي به اندازه. 50. کيلو نيوتن وارد. مي. کند، براي تعيين مقاومت فصل مشترك نمونه.

روش ملی طرح مخلوط بتن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺘﻦ. ﺣﺒﺎﺑﺪار. S1, S2, S3, S4 .. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻼش زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻈﺮ. ي ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ... ﺑﺘﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد . در اﻳﻦ روش ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط، ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ رده. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ. 5/32. ،. 5/42. و. 5/52. ﻧﻴﻮﺗﻦ. ﺑﺮ .. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﮔﺎه. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ. (. N/mm2. ) 12. و ﻛﻤﺘﺮ. 16. 20. 25. 30. و. 35. 40.

ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري - مهندسین مشاور ساخت آزما

ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن. ﻣﻘ. . ﺪﻣﻪ. در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧـﺘﻼط ﭼﻨـﺪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻻزم اﺳـﺖ ﻋـﻼ. وه ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه. ،. وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي . ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿـﻪ را داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ . در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل. ﺳﯿﻤﺎن. (. آب ﻣﺘﻌﺎرف. ) ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ. ﮐﻪ. ﻣﺜﻼً. ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار. 30. درﺻـﺪ وزﻧـﯽ آب. ،. ﺧﻤﯿـﺮ.

پرسش و پاسخ | انجمن بتن ایران

در این رابطه استدلال شکست نمونه ها در سن 28 روزه برای بتن حاوی سیمان تیپ I .. 2 آیا می توان در عمل آوری و نگهداری بتن سازه به همان میزان چند روز ابتدایی بتن ریزی.

بتن آماده مقاومت فشاری C30 | فروشگاه اینترنتی ساختمانی به تام

در اين بتن آماده ، به صورت تقریبی 400 كيلو گرم سيمان در واحد متر مكعب در مخلوط .. محیطی مختلف، این نوع بتن یکی از مواد رایج و چند منظوره در صنعت ساختمان است.

مقاومت فشاری بتن 350 - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

26 ژوئن 2016 . مقاومت فشاری بتن 350. . به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث.

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻃﺮح و - UNIVER30t

9 ا کتبر 2017 . ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻬﻴﻪ و. ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ... ﺑﺮاﺑﺮ. 20. ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل و ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ. ﺗﻨﻴﺪ. ه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ. 30. ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. .. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎ، ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل. (. MPa. )،. ﻣﻌﺎدل. ﻳﻚ. ﻧﻴﻮﺗﻦ. ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ، ﻳﺎ ﻣﮕﺎﻧﻴﻮﺗﻦ. ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ . ﻫﺎى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻮﻻد و ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﺑﺘﻦ و. ﻣﻘﺎوﻣﺖ.

چقدر سیمان در بتن 30 نیوتن,

رابطه حدودی بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن - بتن کاور

به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. . پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9،.

رابطه حدودی بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن - بتن کاور

به هنگام مراجعه به شرکت های بتن جهت بتن ریزی از ما سوال می کنند عیار سیمان بتن شما چند است؟ . بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا . هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. . پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر می شود با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9،.

تأثیر عیار سیمان و نسبت C/W در مقاومت کفپوش بتنی

14 آگوست 2017 . در این مقاله به بررسی تأثیر عیار سیمان و نسبت C/W در افزایش و کاهش . 30 ثانیه خوانده شده . در کشور ما نیز رشد و توسعه‌ی کفپوش های بتنی چند سالی است که . فیکس و بار ۲۹۴ نیوتنی به‌صورت عمودی بر روی نمونه‌ها وارد می‌گردد.

پرسش و پاسخ | انجمن بتن ایران

در این رابطه استدلال شکست نمونه ها در سن 28 روزه برای بتن حاوی سیمان تیپ I .. 2 آیا می توان در عمل آوری و نگهداری بتن سازه به همان میزان چند روز ابتدایی بتن ریزی.

سنگيﻦ ﺑﺘﻦ کﺎﺭﺑﺮﺩ گﺎﻣﺎ ﺑﺎ پﺮتوهﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ حﺎوي - نشریه زمین .

سیمان. هاي دیرگیر به تأخیر می. اندازد . به. طورکلی، ساخت بتن سرباره سرب مناسب با کم. ترین . بتن سنگین، سرباره سرب، پرتو گاما، مقاومت مکانیکی، ضریب تضعیف ... ی. در بتن برا. ي. چند. ی. ن دهه استفاده. می. شود. و سرباره کوره بلند ن. ی. ز هم به ... در. هنگام. شکست. برحسب. نیوتن و. فاصله. دهانه. بارگذاري. برحسب. میلی. متر.

رده C20 یعنی بتن با مقاومت چندکیلوگرم بر سانتی متر مربع؟ - سیویل .

15 مه 2010 . یک نیوتن بر میلی متر مربع چند کیلو گرم بر سانتی متر مربع است؟ . یعنی بتن با مقاومت مشخصه 20 مگاپاسکال یا 200 کیلوگرم بر سانتیمتر.

Pre:فروش قهوه ماشین سرخ
Next:معدن شن و ماسه مصنوعی