چگونه برای نوشتن یک lettter وقتی که شما که در آن سوء مدیریت

توصیه نامه چیست؟ - تحصیل,پذیرش,ویزا,اقامت16 دسامبر 2016 . توصیه‌نامه (Recommendation Letter) نامه‌ای است که شخصی برای توصیه . بعضی دانشگاه ها برای پذیرش متقاضی از یک یا چند نفر که شناخت مناسبی .. شما نمی توانید به فردی که قصد نوشتن توصیه نامه برای شما دارد، توصیه بفرمایید که چگونه ... مثلا وقتی شما با یکی از اساتید رشته خود یا یکی از مدیران شرکت.چگونه برای نوشتن یک lettter وقتی که شما که در آن سوء مدیریت,خاطرات زندان مخوف منافقین در دهه ۷۰- نفوذ وزارت اطلاعات تا قلب اشرف .1 آگوست 2017 . در ابتدا بفرمائید که نحوه درگیری شما با منافقین در مرز چگونه بود؟ . منافقین موجودات ترسویی هستند وقتی می جنگند، جنگشان از روی شجاعت .. شرایط بدی بود؛ آفتاب مستقیم به ما می تابید، هواپیماهای عراق از یک سو و منافقان هم از سوی دیگر آتش گشوده بودند. .. من گفتم: من بچه دهات هستم خواندن و نوشتن بلد نیستم.Events – New Media Societyشما باید در روند کار رضایت زیادی داشته باشی و تعجبی هم ندارد که در اجرا رضایت وجود داشته باشد. . اصطلاح طراحی کشت پایا را، که یک روش مدیریت اکوسیستم است، بیل مولیسون . هدف درک آن است که چگونه شبکه‌های بوم‌شناسانه، هم در کشت پایا و هم در هنر .. او در حال حاضر در حال نوشتن پایان نامه‌ی دکترای خود درباره‌ی «کیوریت کردن.

طلب الإقتباس

تعليقات

مدیریت دانش محور)MAKE - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

11 مارس 2017 . در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت،. مدیرعامل سازمان گسترش و . پســـت 400 کیلوولـــت فـــوالد مبارکـــه، یـــک دســـتگاه ... تـا مکانیـزم بـال اسـتفاده نشـود و وقتـی کارشـان تمـام .. شما در آمار و ارقام مربوط به تولید سنگ آهن .. چگونه در اینستاگرام از مک بوک عکس آپلود کنیم.

تحریف نام خلیج فارس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چگونه چنین هویتهایی می‌توانند به عنوان کشور ملت و هویت ملی قومی تعبیر شوند. . حتی یک نوشته و مکتوب در زبان عربی تا قبل از سال ۱۹۵۸ وجود ندارد که خلیج عربی .. در سال‌های اخیر و به ویژه از دههٔ شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج عرب نیز در ... ۳ بهمن ۱۳۸۳ شورای مدیران سازمان خلیج فارس (پرشن گلف آنلاین) وبرای نام‌گذاری.

کلامی با دکتر خزعلی | نقطه نظر

14 ا کتبر 2013 . برای اندیشه ای که یک نفر حاضر نیست با نام و نشان حقیقی از آن دفاع و به مناظره ... دیانت بهایی می نویسند و سایت نقطه نظر و برخی دیگر هم رفع سوء تفاهم می کنند. .. حال چگونه شما کاری که در توان رسول خداوند نبود را از سردبیر یک سایت می خواهید؟ .. به هر حال مفصل در این باره در گفتگو با دکتر خزعلی نوشتم.

English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست . - Social Security

باید یک فرم مخصوصی را کامل کرده و به ما بگویید برای. چه خدماتی از . ادعای مضر )ادعایی که مضرمیباشد برای مثال وقتیکه . مزایایی که از ابتدا به بچه شما پرداخته ایم بکیبار دیگر . Allowance letter ... روی یک چک نوشتن( .. سوء تغذيه. Managed Care Plan )Medicare(. من اج کر پلن )مدیکر( )این یک برنامه بیمه ای برای کسانی.

مهاجرت به کانادا : افسانه تبدیل ویزای توریستی به ویزای اقامت، کار یا .

12 سپتامبر 2017 . یعنی این گونه نیست که شما اگر به عنوان توریست در خاک کانادا . ورود شما شود مثل اینکه بلیط شما یک طرفه باشد و یا اظهاری بکنید که نشان از ماندن.

پانیذ – پرنده مهاجر » مهاجرت به کانادا ۶

مهیار جان شما که پرونده ات به هم صورت قبل هست ، فعلا از همه باید خیالت راحت تر باشه !!! .. ۲- سوء پیشینه برای سفارت یکسال اعتبار داره و اگر یک بار سوء پیشینه ایران .. آیا با توجه به اشتباهی که در نوشتن شماره شناسنامه کرده ام، فرستادن ترجمه شده . گذاری کانادا بپرسم اول آیا اینکه می گن ۲ سال سابقه مدیریت لازمه سابقه مدیریت.

الف - انگلیسی از نوع ایرانی!

16 ا کتبر 2014 . این نوع انگلیسی که ترجمه کلمه به کلمه و مستقیمی از متن های فارسی است . بهترین کتاب یا یک اثر خوب را اگر پر از غلط املایی بیابید نطرتان . دیگر شهرداری نوشتن نام منظقه آفریقای تهران به صورت Africa هست که هر . شما به فکر زبان فارسی خودتون باشین، بعد به فکر زبان اجنبی بیافتین. ... See you letter

اصل مقاله (3662 K) - دانشگاه اصفهان

3 ژوئن 2013 . ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ از ﺗﻤﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، . ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دو ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲ .. ﻟﺬا ﺳـﺆال اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ. اﺧﺘﻼﻓــﺎت زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷــﻲ از اﺧــﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴــﻲ. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ... در اﺑﺘﺪا، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ آﻣﻴﺰش ﻛﻨﻢ، ﻧﻌﻮظ ... ﻛﺎرﻛﻨﺎن از واﺣﺪ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ .. ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف ﻫﻤﺴـﺮ،.

ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐ

16 دسامبر 2013 . داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و . ﭘﮋوﻫﺶ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن در ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ .. ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر . ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ .. و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .. ﻣﻦ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام داﻧﺸﮕﺎه درآﻣﺪم، در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻼس.

در برگه‌های امتحانی چه می گذرد؟/ فوت و فن نامه نوشتن به استاد! - آنا

14 ژانويه 2018 . نوشتن نامه برای اساتید خیلی وقت است که تبدیل به یکی از فوت و فن‌های . هم دارد که پاس شدن به فهم اطلاعات دانشجویی اولویت دارد و می‌توان با یک نوشتن . ولی شما می‌توانید با دادن نمره ۱۴ به من نه تنها باعث قبولی من بشوید . نگذارید من اخراج شوم» فکر کنید وقتی جواب اعتراض‌ها آمد به من ۱۴.۵ داده بود و یک معجزه بود.».

صدای معلم | مخروبه ای به نام اداره آموزش و پرورش فولاد شهر

24 ژانويه 2017 . سردرگمی معلمان بدبخت که نمی دانند مطالبات قبلی را از کجا پیگیر ... هیچکدام از شما معلم نیستید که نظر دادهاید و نظر نوشته اید بلکه تماما ... البته فکر نکنید اداره زرینشهر بی نقص است اطلاع داریم که چگونه . سلام دوستان من متوجه شدم سحر یک مدیر بدبخت که تمام عمرش به دنبال حسودی به این و آن بوده ،وقتی که.

مقالات علمی – سامانه مديريت امور پژوهشي – پژوهشيار

27 مارس 2018 . در حالت کلی در ایران سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجه علمی آنها از سوی .. مقالات مروری (Review Paper); مقالات از نوع Letter; مقالات Short/ Rapid/ . این مقالات می‌توانند به شما در ایجاد مقاله مروری کمک کنند. . چگونه از میان آن‌ها انتخاب کردید؟ . نوشتن یک پیش نوس از چکیده، قبل از نوشتن کل مقاله می‌تواند مفید باشد.

نحوه نوشتن cover letter یا motivation letter توپ! [بایگانی .

7 نوامبر 2012 . در ضمن طوری مطرح کنید که با نیاز های اون پوزیشن یک سو بشید. ... Research statement at most 2 pages explaining your research interests and how you think they . کاربرد cover letter وقتی هست که شما package ی شامل document های .. دوستان کاور لتر برای پوزیشن دکترا مدیریت شامل چه چیزهایی میتونه باشه.

بيماريهاي پدر كه نيازمند مراقبت مشمول است - آکادمیا کافه

23 ژانويه 2011 . 1-كليه بدخيمي هاي دستگاههاي بدن كه موجب ناتواني و اركارفتادگي فرد گردد و يا . تبصره: به هر علتي كه ديد يك چشم به ميزان و ديد چشم ديگر به ميزان . 48- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسي شديد فرد گردد و پاسخ ب درمان طبي نداده باشد. .. در صورتی که پدر شما دچار هر کدوم از این عوارض و یا بیماری ها بود، بعد از.

پانیذ – پرنده مهاجر » مهاجرت به کانادا ۶

مهیار جان شما که پرونده ات به هم صورت قبل هست ، فعلا از همه باید خیالت راحت تر باشه !!! .. ۲- سوء پیشینه برای سفارت یکسال اعتبار داره و اگر یک بار سوء پیشینه ایران .. آیا با توجه به اشتباهی که در نوشتن شماره شناسنامه کرده ام، فرستادن ترجمه شده . گذاری کانادا بپرسم اول آیا اینکه می گن ۲ سال سابقه مدیریت لازمه سابقه مدیریت.

چگونه برای نوشتن یک lettter وقتی که شما که در آن سوء مدیریت,

صدای معلم | مخروبه ای به نام اداره آموزش و پرورش فولاد شهر

24 ژانويه 2017 . سردرگمی معلمان بدبخت که نمی دانند مطالبات قبلی را از کجا پیگیر ... هیچکدام از شما معلم نیستید که نظر دادهاید و نظر نوشته اید بلکه تماما ... البته فکر نکنید اداره زرینشهر بی نقص است اطلاع داریم که چگونه . سلام دوستان من متوجه شدم سحر یک مدیر بدبخت که تمام عمرش به دنبال حسودی به این و آن بوده ،وقتی که.

چاپ این مقاله - مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن .. ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. ذﮐﺮ . وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ. « ... Letter. ) ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . -1.

تاسیس مجدد بگرام - Open Society Foundations

20 مه 2012 . ایجاد یک. شیوه. توقیف. در افغانستان است. ایاالت متحده سالهاست که از توقیف در ... که نیروهای امریکایی بتوانند یک زندانی افغان را نگهدارد بازهم در زمان نوشتن مورد تنش .. طرزالعمل برای انتقال و مدیریت زندان بگرام و پل چرخی از ایاالت متحده امریکا ... افضلی هشدار داد، "وقتی شما به آنها قدرت حقیقی و قانونی بدهید تا.

شرح داده شده است. . . . . . . ')' ')' ( ) ( ) ( ) ( ) [ [ [ [ […] […] ] ] ] ] # # + + + + + .

querySelector که یک عنصر یکتا را شناسایی می‌کند act عمل Activate . کوچکی هستند که می‌توانید به %S اضافه کنید و کارهای زیادی انجام می‌دهند — از مدیریت فهرست .. شما است یا خیر cesskey = ه Always perform this check when starting %S. .. است این درخواست تلاشی برای سوء استفاده از نقطهٔ ضعفی در یک برنامهٔ دیگر باشد.

nikoo.blogfa

وقتی پژوهشگر علت این رفتار آنها را پرسید و گفت درحالی که یک نفر از شما میتوانست . به این معنا که "چگونه یکی از ما میتونه خوشحال باشه در حالیکه دیگران ناراحتند؟ . راهنمای زیر تنها راه نوشتن طرح درس نیست، بلکه مروری کلی بر مهمترین و .. رفع نقص های احتمالی در جریان تدریس تدارک دیده می شود و آموزش های جبرانی سوء فهم های.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﻴﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻴﻢ

ﯼ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﺑﺎزوﯼ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ... ﻄﺮح ﮐﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ و وارِن ﺑﺎﻓِﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ .. اﻳﻤﻨﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ و اﺗﻼف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺑﺎزﺁﻣﻮزﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، .. از ﺁن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﻮ .. Ever Yours, Florence Nightingale, Selected Letters (London: Virago Press ... درﻳﺘﻮن ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ.

چاپ این مقاله - مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن ... ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ... Letter. ) ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . -1 .. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ .. ﺑﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴ. ﺎ. ﻣﻮزد، ارزش اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ و وﻗﺘﻲ.

سوالات مصاحبه استخدامی بانک کشاورزی سری دهم - «ای استخدام» - 678596

سر آخر هم گفت چطور بود با اینکه بجز خمس و زکات که قاطی کردم و تفاوت نماز جمعه با .. دینی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری جامعه اسلامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز .. ۱۶- اگر به رکعت دوم نماز جماعت رسیدید چگونه اقتدا می کنید؟ . وقتی در نماز جماعت اونا رکعت سوم باشن و شما دوم ، چی می خونی ؟ .. گواهی عدم سو پیشینه

بسم اهلل الرحمن الرحیم - فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

10 ژوئن 2015 . اله باید یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله،. نام و نام .. چالش سو. م: مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت پشتیبانی ضعیف. به. زعم.

ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

21 مه 2015 . ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ .. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ از ﻣﺪل ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ درﻣﺎن . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻮﺷﺘﻦ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺤﺮان. 1. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ . وﻗﺘﯽ اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ ... ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ، اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ .. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

Pre:سیمان اوریسا خدمات bulker
Next:طلا دقیقه تجهیزات ing alsaka